งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิศิษฏ์ อาจ นาวัง รร. บ้านผาตั้ง สุรีย์ อ้วนโพธิ์ กลาง วอศ. หนองคาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักสูตร วรรณภา พ่วง กุล วท. สกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิศิษฏ์ อาจ นาวัง รร. บ้านผาตั้ง สุรีย์ อ้วนโพธิ์ กลาง วอศ. หนองคาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักสูตร วรรณภา พ่วง กุล วท. สกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิศิษฏ์ อาจ นาวัง รร. บ้านผาตั้ง สุรีย์ อ้วนโพธิ์ กลาง วอศ. หนองคาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักสูตร วรรณภา พ่วง กุล วท. สกลนคร

2 หลักสูตร (Curriculum) ภาษา ละติน (Currere) ช่องทาง สำหรับวิ่ง แนวทางสำหรับ การเรียนรู้ (A Course of study) ความหมา ยในทาง การศึกษา

3 หลักสูตร (Curriculum) หลักสูตร (Curriculum)

4 กรมวิชาการ 1 Taba 2 Good 3 Beauchamp 4 ความหมายของหลักสูตร

5 สรุปว่า หลักสูตรมี ความหมายเป็น 2 นัย ความหมายแคบ ความหมายกว้าง

6 ความสำ คัญของ หลักสูตร เป็นแนวปฏิบัติของครู เป็นแนวทางในการให้ การศึกษา แก่ นักเรียนโดยเคร่งครัด ข้อกำหนดแผนการ เรียน อันเป็นส่วนรวมของ ประเทศ บทบัญญัติของรัฐบาล ในการ จัด การศึกษาเพื่อให้ บุคคลปฏิบัติตาม เกณฑ์มาตรฐานทาง การศึกษา / เกณฑ์ มาตรฐานในการ จัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากร

7 ความสำ คัญของ หลักสูต ร เป็นแผนดำเนินงานของผู้บริหาร การศึกษาในการดูแลติดตามผล ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็กตาม จุดมุ่งหมาย กำหนดลักษณะและ รูปร่างของสังคมใน อนาคตว่าจะเป็นไปใน รูปใด

8 ความสำ คัญของ หลักสูต ร กำหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ อัน เป็นการพัฒนากำลังคนซึ่งจะ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ บ่งชี้ถึงความเจริญของ ประเทศ

9 ทฤษฎีหลักสูตร ความเป็นมาของการศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ปี ค.ศ. 1947 ศาสตราจารย์จอร์จ เอ โบแชมพ์ (George A. Beauchamp) พยายามจะให้หลักสูตรเป็นศาสตร์

10 ความสำคัญของทฤษฎี หลักสูตร นำกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ กับการศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลที่รวบรวม อย่างรอบคอบ ประกอบการตัดสินใจ

11 สภาพปัจจุบันของทฤษฎี หลักสูตร ก้าวไปอย่างล่าช้า และมีนักพัฒนาหลักสูตร ให้ความสนใจน้อย

12 ทฤษฎี หลักสูตร ในทัศนะ ของวอล์ก เกอร์ ทฤษฎีความมีเหตุมีผลใน ตัวหลักสูตร ทฤษฎีความมีเหตุผลใน กระบวนการสร้างหรือกำหนด หลักสูตร ทฤษฎีความคิดรวบยอด ในปรากฏการณ์ของ หลักสูตร ทฤษฎีการอธิบาย ปรากฏการณ์ ของหลักสูตร

13 ทฤษฎีการออกแบบ หลักสูตร 1 ทฤษฎีวิศวกรรม หลักสูตร 2 การสร้างทฤษฎีหลักสูตรใน ทัศนะของโบแชมพ์

14 จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร วัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน ยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน การประเมินผล รูปแบบและ โครงสร้าง ของหลักสูตร เป้าประสงค์ และ นโยบายการศึกษา เนื้อหา จุดประสงค์ ของวิชา จุดประสงค์ การเรียนรู้ องค์ประกอบของ หลักสูตร

15 วัด สุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ครอบครัว ท้องถิ่ น ความเป็นมาของหลักสูตร ไทย หลักสูตรที่ไม่เป็นลายลักษณ์ อักษร

16 พ. ศ. 24 41 พ. ศ. 242 8 พ. ศ. 243 3 หลักสูตรฉบับแรก หลักสูตรฉบับแรก พ. ศ. 243 5

17 พ. ศ. 24 38 พ. ศ. 2414- 2441 พ. ศ. 246 4 ปรับหลักสูตรครั้งแรก เพิ่มหัตถศึกษาเป็นองค์สี่ พ. ศ. 249 4 เน้นความสำคัญของวิชาชีพ

18 หลักสูตรแกนกลาง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

20 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) ท้องถิ่น สถานศึกษา มาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ระดับชาติ

21 สมรรถนะสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt นายวิศิษฏ์ อาจ นาวัง รร. บ้านผาตั้ง สุรีย์ อ้วนโพธิ์ กลาง วอศ. หนองคาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ หลักสูตร วรรณภา พ่วง กุล วท. สกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google