งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สศ. 1004 การเมืองและการ ปกครองของไทย POL.1004 Thai Politics and Government อ. สุทธิพงศ์ วรอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สศ. 1004 การเมืองและการ ปกครองของไทย POL.1004 Thai Politics and Government อ. สุทธิพงศ์ วรอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สศ. 1004 การเมืองและการ ปกครองของไทย POL.1004 Thai Politics and Government อ. สุทธิพงศ์ วรอุไร

2 • กลุ่มที่ 11 วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.BC.502 ( กลางภาค ) สอบภายในชั้นเรียน ( ปลายภาค ) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ. ศ. 2554 เวลา 18.00-20.00 น.

3 การวัดผลการเรียน (Evaluation) 1. การทดสอบย่อย 20 % 2. เข้าชั้นเรียน + กิจกรรมในชั้น เรียน 10 % 3. รายงานและการนำเสนอหน้าชั้น เรียน 30 % 4. สอบกลางภาค - 5. สอบปลายภาค 40 % รวม 100 %

4 วิธีการทำรายงาน + การ นำเสนอ • กลุ่มละ 2 คน • จำนวน 10-15 หน้า •Font size 16, angsana new • ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา สรุป และ บรรณานุกรม • เขียนรายชื่อกลุ่ม และรหัส ประจำตัวบนปกด้านหน้า • นำเสนอหน้าชั้นเรียน 2 ครั้ง สุดท้ายของการเรียนการสอน

5 เกณฑ์การพิจารณาผล คะแนน ช่วงคะแนนระดับคะแนน 85-100A 80-84B+ 75-79B 68-74C+ 60-67C 55-59D+ 50-54D 0-49F

6 • เข้าเรียนสายไม่เกิน 15 นาที ( โปรด รักษาเวลา ) หากมาสาย 2 ครั้ง เท่ากับ ขาดเรียน 1 ครั้ง • นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคได้ • หากนักศึกษาไม่มาในวันที่มีการสอบ ย่อยในชั้นเรียนจะถือว่าขาดคะแนนส่วน นี้ไป โดยไม่มีการให้สอบใหม่ ( เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและได้แจ้งไว้ ก่อนล่วงหน้าแล้ว )

7 • หากนักศึกษาไม่มาในวันที่มีการ นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน จะ ถือว่าขาดคะแนนส่วนนี้ไป • การส่งรายงานทุกชิ้นต้องส่งตาม วันเวลาที่กำหนด หากส่งล่าช้า หัก จากวันที่กำหนดวันละ 1 คะแนน ( รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ด้วย )


ดาวน์โหลด ppt สศ. 1004 การเมืองและการ ปกครองของไทย POL.1004 Thai Politics and Government อ. สุทธิพงศ์ วรอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google