งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุอากาศยาน AIRCRAFT MATERIALS (437201, 537202) วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องบรรยาย B5207 โดย อ. ดร. ปิยมน พัวพงศกร ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุอากาศยาน AIRCRAFT MATERIALS (437201, 537202) วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องบรรยาย B5207 โดย อ. ดร. ปิยมน พัวพงศกร ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุอากาศยาน AIRCRAFT MATERIALS (437201, 537202) วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องบรรยาย B5207 โดย อ. ดร. ปิยมน พัวพงศกร ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ห้อง MAE 3

2 คำอธิบายรายวิชา มุ่งเน้นถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ ใช้ในอากาศยาน ได้แก่ วัสดุกลุ่มโลหะ โลหะผสม พอลิ เมอร์ วัสดุผสม และวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้และผ้า สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเพื่อการ เลือกใช้งานวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ศึกษาเกี่ยวกับความเสียหายรูปแบบต่าง ๆ ในวัสดุ และ วิธีการตรวจสอบความเสียหายในวัสดุแบบต่าง ๆ ศึกษามาตรฐานความปลอดภัยด้านวัสดุสำหรับอากาศ ยาน

3 รูปแบบการเรียนการสอน บรรยายและทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา มากยิ่งขึ้น มีการทดสอบย่อยในห้องเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ ได้เรียนเพื่อชี้วัดความเข้าใจ

4 การให้คะแนน รายงาน 10 % ทดสอบย่อยในห้องเรียน 10 % สอบกลางภาค 40 % สอบปลายภาค 40 % ( หมายเหตุ : สัดส่วนของคะแนนอาจมีการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )

5 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทำความรู้จักวัสดุที่นำมาผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน 2) ทราบถึงกระบวนการผลิต คุณลักษณะ และ สมบัติของวัสดุต่าง ๆ 3) สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้ งานแต่ละประเภท

6 วัตถุประสงค์ 4) เรียนรู้เกี่ยวกับความเสียหายในวัสดุประเภท ต่างๆ 5) ตระหนักถึงอันตรายของความเสียหายในวัสดุ อากาศยาน 6) เรียนรู้วิธีการตรวจสอบความเสียหายแบบไม่ ทำลาย 7) เรียนรู้มาตรฐานทางอากาศยาน


ดาวน์โหลด ppt วัสดุอากาศยาน AIRCRAFT MATERIALS (437201, 537202) วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องบรรยาย B5207 โดย อ. ดร. ปิยมน พัวพงศกร ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google