งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงาน dhs รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ Service line subacute care และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงาน dhs รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ Service line subacute care และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงาน dhs รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ Service line subacute care และ long term care ในคน พิการ / สูงอายุ Service line subacute care และ long term care ในคน พิการ / สูงอายุ หนังสือบทเรียนการดูแลคนพิการสู่อำเภอสุขภาวะ ( อ. ลือชัย ) หนังสือบทเรียนการดูแลคนพิการสู่อำเภอสุขภาวะ ( อ. ลือชัย ) หนังสือสรุปบทเรียน odop และ ตัวอย่าง best practice หนังสือสรุปบทเรียน odop และ ตัวอย่าง best practice หนังสือสรุปบทเรียนการบริหารจัดการ dhs ในระดับ เขต / จังหวัด หนังสือสรุปบทเรียนการบริหารจัดการ dhs ในระดับ เขต / จังหวัด แนวทางชื่นชมและเชิดชู dhs ( สรพ.) แนวทางชื่นชมและเชิดชู dhs ( สรพ.) การจัดทำสื่อและนำเสนอเผยแพร่ dhs ให้กับ สาธารณชน ( สสส.) การจัดทำสื่อและนำเสนอเผยแพร่ dhs ให้กับ สาธารณชน ( สสส.) การจัดงานมหกรรม dhs 20 ธันวาคม 2556 การจัดงานมหกรรม dhs 20 ธันวาคม 2556 1

2 ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินการ 2556 ในภาพรวม วางทิศทาง dhs ร่วมกัน ( สธ, สปสช, สรพ, สสส, สพช, มสช,) กำหนดแผน dhs การดำเนินการ ปีงบประมาณ 2557 มี steering team ให้การแนะนำและกำกับทิศ dhs มี body dhs( กลุ่มงานในสบรส.) ในการติดตาม และประสานงาน แต่งตั้งคณะทำงาน dhs ระดับเขต 2

3 แนวทางและบทบาทการดำเนินงาน ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน และ บูรณาการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับ อำเภอโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ DHS ของกระทรวงสาธารณสุข : องค์ประกอบภาคี เครือข่ายจากภาคส่วน พัฒนาศักยภาพสถานบริการเครือข่าย 12 เขตสุขภาพให้มีมาตรฐานไร้รอยต่อ ตาม แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan กำหนดให้ DHS เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศ ซึ่ง เป็นฐานรากที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพ โดยมีกลไก District Health team ที่เข้มแข็ง กำหนดนโยบาย ทิศทางและควบคุมกำกับ และ กลไกสนับสนุนเขตสุขภาพ 3

4 4

5 1. หัวใจและหลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. ทารกแรกเกิด 5. จิตเวช 6. ตาและไต 7. 5 สาขาหลัก 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 10. NCD “ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดย เครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถ บริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการ ” District Health System : DHS VISION Unity District Health Team Resource Sharing Essential Care Appreciation & Quality Partnerships ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ SP&DHS เป้าหมายระบบสุขภาพอำเภอ - สถานะสุขภาพ - Self Care - ทีมสุขภาพอำเภอเข้มแข็ง 5

6 ผลลัพธ์ที่ต้องการปื 2557 ทีมดำเนินการ ขยายพื้นที่ในเชิงปริมาณร้อยละ 50 เตรียมทีม “Appreciation” ระดับจังหวัด เขต Implement “Appreciation” ร้อยละ 30 ( อำเภอ เป้าหมายเดิม 255) มหกรรม DHS 20 ธค 2556 ( ครบรอบ 1 ปี หลัง ประกาศนโยบาย ) 6

7 Team for appreciation Integrated Team (Health and non health) Mapping (Human resource from all related sector) Structure : HA ( สรพ.) center : DHSA & PCA ( สพช.) area Integrated Team (Health and non health) Mapping (Human resource from all related sector) Structure : HA ( สรพ.) center : DHSA & PCA ( สพช.) area 7

8 ผลลัพธ์ที่ต้องการปี 2557 สำหรับระดับเขต มีทีม dhs ระดับเขตโดยกรรมการมาจากทุกจังหวัด และทุกภาคส่วน (+46) ทีม dhs เขต เป็น facillitator,modurator และจัด ขบวนการ KMสำหรับระดับจังหวัด มีทีม dhs ระดับจังหวัด ( ยุทธศาสตร์ + พัฒนาบุคลากร + ภาคประชาชน +255) ทีม dhs จังหวัด เป็น manager,facillitator และ regulator 8

9 I = Individual N = Nodes N = Network INN = I = อำเภอ = worker N = จังหวัด = manager N = เขต = facillitator,modurater,supporter 9

10 ROADMAP ระยะที่ 3 ( 2559 ) เกิดองค์กรการ พัฒนาการรับรอง คุณภาพเครือข่าย สุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอเข้าร่วม กระบวนการเชิดชู 70 % ของอำเภอทั้ง ประเทศ เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอผ่าน การเชิดชู 60 แห่ง ระยะที่ 2 ( 2558 ) มหกรรม DHSA เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเข้า ร่วมกระบวนการเชิดชู 50 % ของ อำเภอทั้งประเทศ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอผ่าน การเชิดชู 36 แห่ง ระยะที่ 1 ( 2557) Model DHSA development เกิดศูนย์ประสานงานการพัฒนาการเชิดชูและติดตาม ความก้าวหน้าคุณภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเข้าร่วมกระบวนการเชิดชู 30 % ของอำเภอทั้งประเทศ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอผ่านการเชิดชู 12 แห่ง vision 10

11 แผนงานสนับสนุนระบบบริการปฐม ภูมิ สำนักสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐม ภูมิ, สปสช. 11

12 1. ออกแบบกาจัดสรรงบเพื่อเสริมความเข้มแข็ง DHS management  งบตามคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) = 32 บ./ ปชก.  งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ PP = 20 บ./ ปช. ทุกสิทธิ 2. สนับสนุนงบเพื่อพัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิ และเชื่อม การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3. ใช้พื้นที่เป้าหมาย DHS รุ่น 1 (255 แห่ง ) เป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการบูรณาการ พัฒนาระบบบริการ PC และระบบ สุขภาพชุมชน ได้แก่ – Long Term Care – ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ / อนามัยโรงเรียน – ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ – พัฒนางานสุขภาพจิต – ฟื้นฟูผู้พิการ / งานกายภาพบำบัดในชุมชน – ฯลฯ 12

13 4. สนับสนุนให้แกนนำ DHS เป็นทีมในการพัฒนา ระบบตรวจสอบคุณภาพบริการ (QOF) ระดับพื้นที่ 5. ร่วมกับองค์กร ส. พัฒนาระบบคุณภาพบริการ ปฐมภูมิ – DHS Appreciation – PCA 13

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt ผลลัพธ์ปี 2556 สำหรับทีมงาน dhs รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ รูปธรรมและรูปแบบในการดำเนินการ dhs 255 อำเภอ Service line subacute care และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google