งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒. Service Provider Board CEO COO บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยาร่วม - กำลังคน บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒. Service Provider Board CEO COO บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยาร่วม - กำลังคน บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒

2 Service Provider Board CEO COO บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยาร่วม - กำลังคน บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยาร่วม - กำลังคน บริการร่วม - Service Plan 12 สาขา บริการร่วม - Service Plan 12 สาขา Quality of Care Quality of Service เขตบริการสุขภาพที่ 12

3 CEO Service Provider Board COO CSO CIO CFO CHRO บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ฯ - กำลังคน บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ฯ - กำลังคน บริการร่วม - Service Plan 12 สาขา บริการร่วม - Service Plan 12 สาขา Quality of Care Quality of Service เขตบริการสุขภาพที่ 12

4 กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ประชาชนได้รับบริการที่ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดีใน สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนได้รับบริการที่เท่า เทียมและคุ้มค่า - พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงทุก ระดับ กลไกพัฒนาบนพื้นฐาน : District Health System ประชาชนสุขภาพดีและมีความพึงพอใจ เครือข่ายบริการ สุขภาพเป็นเลิศ พัฒนาระบบการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกัน โรคที่มีคุณภาพโดยการ มีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการเพื่อ สนับสนุนระบบ บริการ พัฒนา สารสนเทศเพื่อ รองรับการ จัดการที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ ระบบบริการที่ เชื่อมโยงทุก ระดับ - พัฒนาคุณภาพ ให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดย เครือข่ายพี่ช่วย น้อง - พัฒนาระบบ บริการที่ ตอบสนองต่อเหตุ วิกฤต - สร้างเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา นวัตกรรม - พัฒนาคุณภาพ ให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดย เครือข่ายพี่ช่วย น้อง - พัฒนาระบบ บริการที่ ตอบสนองต่อเหตุ วิกฤต - สร้างเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา นวัตกรรม - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพโดย นสค. และภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินแบบ บูรณาการ - จัดการสุขภาพเชิงรุกโดย กระบวนการ เรียนรู้ตามบริบทชุมชน - พัฒนาความปลอดภัยด้าน อาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพโดย นสค. และภาคีเครือข่าย - พัฒนาระบบการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินแบบ บูรณาการ - จัดการสุขภาพเชิงรุกโดย กระบวนการ เรียนรู้ตามบริบทชุมชน - พัฒนาความปลอดภัยด้าน อาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - พัฒนาระบบ การเงินการคลัง ให้มี ประสิทธิภาพ - จัดองค์กรให้ สอดคล้องรองรับ ภาวะวิกฤติ - พัฒนาระบบ การเงินการคลัง ให้มี ประสิทธิภาพ - จัดองค์กรให้ สอดคล้องรองรับ ภาวะวิกฤติ โรคเรื้อรัง NCD โรคติดต่อ ที่สำคัญใน พื้นที่ ปัญหา อนามัย แม่และ เด็ก ปัญหา อนามัย แม่และ เด็ก การตาย จาก อุบัติเหตุ จราจร ฟันผุใน นักเรียน ยา เสพ ติด ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ความไม่สงบ พัฒนาระบบ บริการให้เอื้อต่อ สุขภาพของ ประชาชนใน จังหวัดชายแดน ภาคใต้ - พัฒนาระบบการ ดูแล สุขภาพตาม บริบทพื้นที่ - เยียวยาจิตใจผู้ ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ความไม่สงบให้ รวดเร็ว - การควบคุมโรค ติดต่อชายแดน - พัฒนาระบบการ ดูแล สุขภาพตาม บริบทพื้นที่ - เยียวยาจิตใจผู้ ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ความไม่สงบให้ รวดเร็ว - การควบคุมโรค ติดต่อชายแดน - พัฒนา Data Center ระดับเขต -- พัฒนา ระบบงานและ และ กระบวนการ M&E

5 ประเด็นที่จะดำเนินการระยะเร่งด่วน แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละ Function ทบทวนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพ Work Shop แต่ละ Function – แผนปฏิบัติการ แต่ละสาขา – คณะทำงานแต่ละสาขาติดตาม สนับสนุน – จัด War room เพื่อประสานงาน ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ แต่งตั้งคณะทำงาน M&E

6 Timeline แต่งตั้ง คกก. ทุกคณะ ภายใน 10 ต.ค. 56 Workshopจัดทำแผนทุกคณะ 16 – 17 ต.ค. 56 นำเสนอ service provider board (SPB) 18 ต.ค. 56 คกก. แต่ละคณะปรับแผน ตามข้อเสนอของ SPB 25 ต.ค. 56 จัดทำเอกสาร ลงนาม 30 ต.ค. 56

7 คณะทำงาน CFO คณะกรรมการบริหารจัดการ การเงินการคลัง – ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI) – ต้นทุนบริการ (Unit Cost) – บัญชีเกณฑ์คงค้าง – แผนการบริหารการเงินการคลัง/ควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารงบลงทุน คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ – ยา – เวชภัณฑ์มิใช่ยา – วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 งานเร่งด่วน : CFO รพ.ทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย ภายใน ๑๒ ต.ค. ๕๖ จัดทำแผนปฏิบัติการ – จัดซื้อร่วม (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับการดำเนินงานรายไตรมาส ติดตามสนับสนุนหน่วยบริการที่มีปัญหาด้านการเงินการคลัง (ระดับ ๗) ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนรายสัปดาห์

9 งานเร่งด่วน : CIO จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปี ๒๕๕๖ Workshop วิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม ๖ ตัวชี้วัดในเขตสุขภาพ จัดประชุมถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามกำกับผลการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงาน M&E ในระดับเขต

10 งานเร่งด่วน: CHRO ให้ รพ.ทุกแห่งส่งข้อมูลภาระงานเพื่อการคำนวณ FTE สำหรับ กรอบอัตรากำลัง ภายในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖ คณะทำงาน Workshop จัดกรอบอัตรากำลัง ๑๒-๑๓ ต.ค.๕๖ จัดแผนกระจายอัตรากำลังในหน่วยบริการ ภายใน ๓๑ ต.ค.๕๖ ทำสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๓๑ ต.ค.๕๖ ติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้สอดคล้องกับ Service Plan

11 งานเร่งด่วน:CSO ทบทวนและจัดทำแผน Service Plan ๑๒ สาขา – แผนครุภัณฑ์ – แผนกำลังคน – แผนลงทุน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน Service Plan

12

13


ดาวน์โหลด ppt Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒. Service Provider Board CEO COO บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยาร่วม - กำลังคน บริหารร่วม - งบประมาณ - การลงทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google