งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒

2 Service Provider Board
เขตบริการสุขภาพที่ 12 บริหารร่วม งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยาร่วม - กำลังคน Service Provider Board CEO COO Quality of Care Quality of Service CSO CIO CFO CHRO บริการร่วม - Service Plan สาขา

3 CEO Service Provider Board
เขตบริการสุขภาพที่ 12 บริหารร่วม งบประมาณ - การลงทุน - การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ฯ - กำลังคน CEO Service Provider Board COO Quality of Care CFO Quality of Service CSO CIO CHRO บริการร่วม - Service Plan สาขา

4 กลไกพัฒนาบนพื้นฐาน : District Health System
กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ประชาชนสุขภาพดีและมีความพึงพอใจ เครือข่ายบริการสุขภาพเป็นเลิศ ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดีในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนได้รับบริการที่เท่าเทียมและคุ้มค่า พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการ พัฒนาสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพระบบบริการที่เชื่อมโยงทุกระดับ -พัฒนาคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยเครือข่ายพี่ช่วยน้อง - พัฒนาระบบบริการที่ ตอบสนองต่อเหตุวิกฤต -สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรม -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย นสค.และภาคีเครือข่าย -พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบ บูรณาการ -จัดการสุขภาพเชิงรุกโดยกระบวนการ เรียนรู้ตามบริบทชุมชน -พัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ -พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ -จัดองค์กรให้สอดคล้องรองรับภาวะวิกฤติ พัฒนาระบบบริการให้เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนา Data Center ระดับเขต - พัฒนาระบบงานและ และกระบวนการ M&E -พัฒนาระบบการดูแล สุขภาพตามบริบทพื้นที่ เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้รวดเร็ว การควบคุมโรค ติดต่อชายแดน -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ กลไกพัฒนาบนพื้นฐาน : District Health System โรคเรื้อรัง NCD โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ ปัญหาอนามัย แม่และเด็ก การตายจากอุบัติเหตุจราจร ฟันผุในนักเรียน ยาเสพติด ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

5 ประเด็นที่จะดำเนินการระยะเร่งด่วน
แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละ Function ทบทวนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพ Work Shop แต่ละ Function แผนปฏิบัติการ แต่ละสาขา คณะทำงานแต่ละสาขาติดตาม สนับสนุน จัด War room เพื่อประสานงาน ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ แต่งตั้งคณะทำงาน M&E

6 Timeline 18 ต.ค. 56 25 ต.ค. 56 30 ต.ค. 56 จัดทำเอกสาร ลงนาม
แต่งตั้ง คกก. ทุกคณะ ภายใน 10 ต.ค. 56 Workshopจัดทำแผนทุกคณะ 16 – 17 ต.ค. 56 นำเสนอ service provider board (SPB) 18 ต.ค. 56 คกก. แต่ละคณะปรับแผนตามข้อเสนอของ SPB 25 ต.ค. 56 จัดทำเอกสาร ลงนาม 30 ต.ค. 56

7 คณะทำงาน CFO คณะกรรมการบริหารจัดการ การเงินการคลัง
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI) ต้นทุนบริการ (Unit Cost) บัญชีเกณฑ์คงค้าง แผนการบริหารการเงินการคลัง/ควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารงบลงทุน คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 งานเร่งด่วน : CFO รพ.ทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย ภายใน ๑๒ ต.ค. ๕๖
รพ.ทุกแห่ง จัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย ภายใน ๑๒ ต.ค. ๕๖ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดซื้อร่วม (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับการดำเนินงานรายไตรมาส ติดตามสนับสนุนหน่วยบริการที่มีปัญหาด้านการเงินการคลัง(ระดับ ๗) ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนรายสัปดาห์

9 งานเร่งด่วน : CIO จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปี ๒๕๕๖
Workshop วิเคราะห์สถานการณ์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม ๖ ตัวชี้วัดในเขตสุขภาพ จัดประชุมถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามกำกับผลการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงาน M&E ในระดับเขต

10 งานเร่งด่วน: CHRO ให้ รพ.ทุกแห่งส่งข้อมูลภาระงานเพื่อการคำนวณ FTE สำหรับกรอบอัตรากำลัง ภายในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖ คณะทำงาน Workshop จัดกรอบอัตรากำลัง ๑๒-๑๓ ต.ค.๕๖ จัดแผนกระจายอัตรากำลังในหน่วยบริการ ภายใน ๓๑ ต.ค.๕๖ ทำสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๓๑ ต.ค.๕๖ ติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้สอดคล้องกับ Service Plan

11 งานเร่งด่วน:CSO ทบทวนและจัดทำแผน Service Plan ๑๒ สาขา
แผนครุภัณฑ์ แผนกำลังคน แผนลงทุน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน Service Plan

12 สวัสดีครับ

13


ดาวน์โหลด ppt Road Map เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google