งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ/ตำบล มุ่งสู่ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ๒๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ/ตำบล มุ่งสู่ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ๒๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ/ตำบล มุ่งสู่ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

2 ระบบ สิ่งแวดล้อม ระบบ บริการ สุขภาพ ระบบการ ดูแล สุขภาพ ระบบ เครือข่าย สุขภาพ เศรษฐกิจ/ สังคม สุขภาพ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) สุขภาพ -การดูแลตนเอง (Self care) -การดูแลโดยผู้ดูแล (Care giver) -Home care -รพสต. -รพ.ชุมชน -ระบบส่งต่อ -การดูแล ต่อเนื่อง -การดูแลที่บ้าน (Home care) -การดูแลในสถาน บริการ -เครือข่ายหน่วยบริการ -เครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพ -เครือข่ายผู้จัดการ สุขภาพ ฯลฯ

3 U : Unity DHS Team C : Community Participation A : Appreciati on R : Resource sharing E : Essential care / ODOP หลักการดำเนินงาน DHS : UCARE

4 คปสอ. สสอ. ภาคี สุขภาพ รพ. สต. รพช. - ประสาน - สนับสนุน - มีส่วนร่วม สุขภาพ (Health) อำเภอ หน่วยนิเทศ /กำกับ -หน่วยบริการ ทุติยภูมิ -CUP -หน่วยบริการ ปฐมภูมิ หน่วยงาน สนับสนุน ประชาชน -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา -รับส่งต่อ -ให้ คำปรึกษา -ทีมดูแล -สนับสนุน -ประสาน -สนับสนุน -มีส่วนร่วม ตำบล การดูแลสุขภาพ การจัดการสุขภาพระดับ อำเภอ (District Health Management) การบริการ สุขภาพ การจัดการ เครือข่ายสุขภาพ

5 รพ สต. สสอ. อปท./ ชุมชน รพ. สต. รพช. -ยุทธศาสตร์ -ประสาน -พัฒนา นสค. ทีมสุขภาพ กสค อสม/ ชุมชน ประสิทธิภาพ (Efficiency) สุขภาพ (Health ) คุณภาพ Quality ตำบล ดูแล ประสาน หมู่บ้าน การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับตำบล กลุ่มวัย กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ กลุ่มพิเศษ กลุ่มวัย กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ กลุ่มพิเศษ ส่งเสริม+ป้องกัน+รักษา+พื้นฟู คกก.สุขภาพตำบล ปัญหาสุขภาพ บริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา -ให้คำปรึกษา -พัฒนา -ร่วมดูแล -ประสานงาน -สนับสนุน เข้าถึง (Access) ไร้รอยต่อ (Seamless)

6 คปสอ. สสอ. ภาคี สุขภาพ รพ. สต. รพช. จัดการ - ยุทธศาสตร์ - ประสาน - ติดตามประเมินผล - สนับสนุน - พัฒนา รพ. สต. สสอ อปท/ ชุมชน นสค รพช กลุ่มวัย กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ กลุ่มพิเศษ กลุ่มวัย กลุ่มวัย กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโรค กลุ่มโรค กลุ่มพิเศษ กลุ่มพิเศษ ส่งเสริม+ป้องกัน+รักษา+พื้นฟู ประสิทธิภาพ (Efficiency) สุขภาพ (Health) คุณภาพ Quality อำเภอ - นิเทศ / ติดตาม / กำกับ จัดบริการทุติยภูมิ สนับสนุน จัดบริการปฐมภูมิ ประสานการดูแล - สนับสนุน - ส่วนร่วม บริการสุขภาพ ตำบล การจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ปัญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพ -เอกภาพ -สร้างคุณค่า -แบ่งปันทรัพยากร -พัฒนา คกก.สุขภาพอำเภอ -รับส่งต่อ -ให้ คำปรึกษา -ทีมดูแล -สนับสนุน - ประสานงาน -สนับสนุน เข้าถึง (Access) ไร้รอยต่อ (Seamless)

7 คปสอ.คุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพสสจ. จัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS ) จัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS ) Input Process Output Outcome -ยุทธศาสตร์กระทรวง -15ร่องหลัก เขต8 -3ธงนำ 4 เข็มมุ่ง -ยุทธศาสตร์กระทรวง -15ร่องหลัก เขต8 -3ธงนำ 4 เข็มมุ่ง คน(5) เงิน(6) ยา/วชย (1) ข้อมูล (4) คน(5) เงิน(6) ยา/วชย (1) ข้อมูล (4) จัดบริการ ชุมชน หน่วยบริการ จัดระบบงาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล จัดบริการ ชุมชน หน่วยบริการ จัดระบบงาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล ประชาชน กลุ่มวัย (11) กลุ่มโรค(7) กลุ่มพิเศษ (2) กลุ่มทั่วไป (2) ประชาชน กลุ่มวัย (11) กลุ่มโรค(7) กลุ่มพิเศษ (2) กลุ่มทั่วไป (2) 22 ตัวชี้วัด สสอ รพช รพสต สสอ รพช รพสต 16 ตัวชี้วัด บ้าน/ชุมชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้าน/ชุมชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก การจัดบริการ -ในรพสต/ชุมชน(4) -ในรพช.(10) การประสานเครือข่าย(7) การพัฒนาคุณภาพรพ(6) การพัฒนามาตรฐานรพช/ รพสต. (1) การบริหาร (3)15 การจัดบริการ -ในรพสต/ชุมชน(4) -ในรพช.(10) การประสานเครือข่าย(7) การพัฒนาคุณภาพรพ(6) การพัฒนามาตรฐานรพช/ รพสต. (1) การบริหาร (3)15 31 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด MOU 78 ตัว

8 การจัดการ คปสอ. สู่ คปสอ.คุณภาพ จัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS ) จัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS ) Input Process Output Outcome ตัวชี้วัด MOU 78 ตัว -ยุทธศาสตร์กระทรวง -15ร่องหลัก เขต8 -3ธงนำ 4 เข็มมุ่ง -ยุทธศาสตร์กระทรวง -15ร่องหลัก เขต8 -3ธงนำ 4 เข็มมุ่ง คน เงิน ยา/วชย ข้อมูล ประชาชน คน เงิน ยา/วชย ข้อมูล ประชาชน จัดบริการ ชุมชน รพสต./รพช. จัดระบบงาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล จัดบริการ ชุมชน รพสต./รพช. จัดระบบงาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล รพสต. -ANC Clinicคุณภาพ -WCC Clinicคุณภาพ รพช. -LR คุณภาพ -NCD Clinicคุณภาพ -มีCKD Clinic -ER ให้SKได้ เครือข่าย -ศูนย์COC คุณภาพ รพสต. -ANC Clinicคุณภาพ -WCC Clinicคุณภาพ รพช. -LR คุณภาพ -NCD Clinicคุณภาพ -มีCKD Clinic -ER ให้SKได้ เครือข่าย -ศูนย์COC คุณภาพ กลุ่มวัย ทารกแรกเกิดตายลดลง กลุ่มโรค ผป.DM/HTควบคุมได้ดี ภาวะแทรกซ้อนลดลง ผป.STROKE/STEMI เสียชีวิต/พิการลดลง กลุ่มสุขภาพ ผป.เตียง3ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพ กลุ่มวัย ทารกแรกเกิดตายลดลง กลุ่มโรค ผป.DM/HTควบคุมได้ดี ภาวะแทรกซ้อนลดลง ผป.STROKE/STEMI เสียชีวิต/พิการลดลง กลุ่มสุขภาพ ผป.เตียง3ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วั ด สสอ รพช รพสต สสอ รพช รพสต ตัวชี้วั ด บ้าน/ชุมชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้าน/ชุมชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก

9 จัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับตำบล (SDHS ) จัดการเครือข่ายสุขภาพ ระดับตำบล (SDHS ) Input Process Output Outcome คน เงิน ยา/วชย. สถานที่,สวล ข้อมูล ประชาชน คน เงิน ยา/วชย. สถานที่,สวล ข้อมูล ประชาชน จัดบริการ ชุมชน หน่วยบริการ จัดระบบงาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล จัดบริการ ชุมชน หน่วยบริการ จัดระบบงาน ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วั ด -ยุทธศาสตร์กระทรวง -15ร่องหลัก เขต8 -3ธงนำ 4 เข็มมุ่ง -ยุทธศาสตร์กระทรวง -15ร่องหลัก เขต8 -3ธงนำ 4 เข็มมุ่ง ตัวชี้วัด MOU 78 ตัว กลุ่มวัย ทารกแรกเกิดตาย ลดลง กลุ่มโรค ผป.DM/HTควบคุม ได้ดี ภาวะแทรกซ้อนลดลง ผป.STROKE/STEMI เสียชีวิต/พิการลดลง กลุ่มสุขภาพ ผป.เตียง3ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพ กลุ่มวัย ทารกแรกเกิดตาย ลดลง กลุ่มโรค ผป.DM/HTควบคุม ได้ดี ภาวะแทรกซ้อนลดลง ผป.STROKE/STEMI เสียชีวิต/พิการลดลง กลุ่มสุขภาพ ผป.เตียง3ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพ บริการรพสต. -ANC Clinicคุณภาพ -WCC Clinicคุณภาพ -แพทย์แผนไทย -ทันตกรรม ประสานเครือข่าย -ศูนย์COC คุณภาพ -อสม.เชิงรุก มาตรฐานงานสุข ศึกษา บริการรพสต. -ANC Clinicคุณภาพ -WCC Clinicคุณภาพ -แพทย์แผนไทย -ทันตกรรม ประสานเครือข่าย -ศูนย์COC คุณภาพ -อสม.เชิงรุก มาตรฐานงานสุข ศึกษา การจัดการ รพ.สต. สู่ รพ.สต.คุณภาพ ตัวชี้วั ด สสอ รพช รพสต สสอ รพช รพสต บ้าน/ชุมชน โรงเรียน ศูนย์ เด็กเล็ก บ้าน/ชุมชน โรงเรียน ศูนย์ เด็กเล็ก

10 คปสอ.ติดดาวตามเกณฑ์คุณภาพเขต๘ 1.การจัดการ ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS ) (20)  การทำงาน ร่วมกันระดับ อำเภอ  การทำงานจน เกิดคุณค่า  การแบ่งปัน ทรัพยากรและ การพัฒนา บุคลากร  บริการสุขภาพที่ จำเป็น  การมีส่วนร่วม 1.การจัดการ ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS ) (20)  การทำงาน ร่วมกันระดับ อำเภอ  การทำงานจน เกิดคุณค่า  การแบ่งปัน ทรัพยากรและ การพัฒนา บุคลากร  บริการสุขภาพที่ จำเป็น  การมีส่วนร่วม 2. ประเด็น สุขภาพ (ODOP )(10)  ผลลัพธ์  พัฒนาการ และความ เชื่อมโยง ปัจจัย5ด้าน 2. ประเด็น สุขภาพ (ODOP )(10)  ผลลัพธ์  พัฒนาการ และความ เชื่อมโยง ปัจจัย5ด้าน 3. รพ.สต.ติด ดาว5 ดาว>15% (15)  3S,HWP,5ส  PCA (3,6)  IC  Lab  IT  KPI กระทรวง/เขต 3. รพ.สต.ติด ดาว5 ดาว>15% (15)  3S,HWP,5ส  PCA (3,6)  IC  Lab  IT  KPI กระทรวง/เขต 5.นวัตกรรม (5)  CQI  R2R  Research  Innovati on 5.นวัตกรรม (5)  CQI  R2R  Research  Innovati on 4. ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด (50)  KPI กระทรวง/ เขต (19ตัว) 4. ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด (50)  KPI กระทรวง/ เขต (19ตัว) ยุทธศาสตร์ เขต 8 -Access to care -Quality of Care -Efficiency -Seamless -Access to care -Quality of Care -Efficiency -Seamless

11 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คปสอ.ติดดาว จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่๑ คปสอ.มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ ขั้น ของเนื้อหา หรืออย่าง น้อยระดับ ๓ ในแต่ละประเด็นขึ้นไป เมื่อสิ้น ปี ๒๕๕๗ (ทุกประเด็นผ่านขั้นที่ ๑–๓) ตัวชี้วัดที่๒ คปสอ.มีโครงการที่เป็นประเด็นแก้ไขปัญหาสุขภาพตาม บริบท อย่างน้อย ๑เรื่อง(One District One Project : ODOP) ตัวชี้วัดที่๓ คปสอ.มีหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม./ศสช.) ผ่าน เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๑๕ ของหน่วยบริการปฐม ภูมิ ตัวชี้วัดที่๔ คปสอ.มีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของกระทรวง ฯ /เขต บริการสุขภาพที่ ๘ (๑๕ ร่องหลัก ) KPI ๑๘ ตัว ปี ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่๕ คปสอ.มีผลงาน (วิชาการ) นวัตกรรม, งานวิจัย หรือ R๒R ที่ นำสู่การพัฒนาบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

12 ตัวชี้วัดที่๑ ต้องได้คะแนน ≥ร้อยละ ๘๕ ตัวชี้วัดที่๒ ต้องได้ คะแนน ≥ ร้อยละ ๘๕ ตัวชี้วัดที่๒ ต้องได้ คะแนน ≥ ร้อยละ ๘๕ ตัวชี้วัดที่๓ รพ.สต./ ศสม./ ศสช. ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ≥ร้อย ละ ๑๕ ตัวชี้วัดที่๓ รพ.สต./ ศสม./ ศสช. ผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว ≥ร้อย ละ ๑๕ ตัวชี้วัดที่ ๕ หน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกแห่ง ต้องมีผลงาน หรือนวัตกรรม หรือ งานวิจัย/R2R อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีการ นำเสนออย่าง น้อยระดับ อำเภอ ตัวชี้วัดที่ ๕ หน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกแห่ง ต้องมีผลงาน หรือนวัตกรรม หรือ งานวิจัย/R2R อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีการ นำเสนออย่าง น้อยระดับ อำเภอ ตัวชี้วัดที่ ๔ ตัวชี้วัดทุกตัว ต้องผ่านเกณฑ์ และต้องได้ คะแนน ภาพรวม ≥ร้อย ละ ๘๐ ตัวชี้วัดที่ ๔ ตัวชี้วัดทุกตัว ต้องผ่านเกณฑ์ และต้องได้ คะแนน ภาพรวม ≥ร้อย ละ ๘๐ เงื่อนไขการผ่านเกณฑ์ คปสอ.ระดับ ๕ ดาว (ต้องผ่านทุกข้อ)

13 ตัวชี้วัดความสำเร็จ รพสต.ติดดาว จำนวน ๗ ตัวชี้วัด เกณฑ์ชี้วัดที่ ๑ เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ๓ ดี เกณฑ์ประเมิน Healthy work place,๕ ส. คะแนนเต็ม ๑๐๐ (น้ำหนัก ร้อยละ ๕) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๒ เกณฑ์ประเมิน PCA หมวดสำคัญ (หมวด ๓,๖) และ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ (น้ำหนัก ร้อยละ ๑๕) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๓ เกณฑ์การประเมินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ใน รพ.สต. คะแนนเต็ม ๑๐๐ (น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๔ เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต. คะแนนเต็ม ๑๐๐ (น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๕ เกณฑ์ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต. คะแนนเต็ม ๑๐๐ (น้ำหนัก ร้อยละ ๕) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๖ เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเต็ม ๑๐๐(น้ำหนัก ร้อยละ ๕) เกณฑ์ชี้วัดที่ ๗ เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ๘ ตัว ที่สำคัญของกระทรวง สาธารณสุขและเขตบริการสุขภาพที่ ๘ (๑๕ ร่องหลัก) ปี ๒๕๕๗ คะแนนเต็ม ๑๐๐ (น้ำหนัก ร้อยละ ๕๐)

14 เกณฑ์ตัวชี้วัด รพสต.ติดดาว เขต ๘ ๑.เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ๓ ดี เกณฑ์ประเมินHealthy work place,5 ส. (5) ๒. เกณฑ์ประเมิน PCA หมวดสำคัญ (หมวด๓,๖) และ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (15) ๓. เกณฑ์การประเมินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในรพ.สต. (10) ๔. เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต. (10) ๕. เกณฑ์ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต. (5) ๖. เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ๗. เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ที่สำคัญของกระทรวง สาธารณสุข และเขตบริการสุขภาพที่ ๘ (๑๕ ร่องหลัก) ปี ๒๕๕๗ (50) ๑.เกณฑ์ประเมิน รพ.สต. ๓ ดี เกณฑ์ประเมินHealthy work place,5 ส. (5) ๒. เกณฑ์ประเมิน PCA หมวดสำคัญ (หมวด๓,๖) และ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (15) ๓. เกณฑ์การประเมินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในรพ.สต. (10) ๔. เกณฑ์ประเมินงานเภสัชกรรม ใน รพ.สต. (10) ๕. เกณฑ์ประเมินงานชันสูตร ใน รพ.สต. (5) ๖. เกณฑ์ประเมินระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) ๗. เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม KPI ที่สำคัญของกระทรวง สาธารณสุข และเขตบริการสุขภาพที่ ๘ (๑๕ ร่องหลัก) ปี ๒๕๕๗ (50)

15 ๑)ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตาม เกณฑ์ (ร้อยละ ๙๐) ๒) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ (ร้อยละ ๖๐) ๓) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (ร้อยละ ๔๐) ๔) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน โลหิตได้ดี (ร้อยละ ๕๐) ๕) ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ ๙๐) ๖) ร้อยละของเด็กประถมได้รับการตรวจช่องปาก ๗) ร้อยละของเด็กประถม ๑ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ๘) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเตียงประเภทที่ ๓ ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพ ๑)ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตาม เกณฑ์ (ร้อยละ ๙๐) ๒) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ สัปดาห์ (ร้อยละ ๖๐) ๓) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (ร้อยละ ๔๐) ๔) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน โลหิตได้ดี (ร้อยละ ๕๐) ๕) ร้อยละของประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ ๙๐) ๖) ร้อยละของเด็กประถมได้รับการตรวจช่องปาก ๗) ร้อยละของเด็กประถม ๑ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ๘) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเตียงประเภทที่ ๓ ได้รับการ ดูแลอย่างมีคุณภาพ ตัวชี้วัดตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงฯและเขตบริการสุขภาพที่ ๘ ปี ๒๕๕๗

16 เกณฑ์ตัวชี้วัด รพสต.ติดดาว เขต ๘ ๑.สถานที่/สภาพแวดล้อม ๒.ระบบงานป้องกันควบคุม การติดเชื้อในรพ.สต. ๓.ระบบงานบริหารเภสัช กรรม ๔.ระบบงานชันสูตร ๕.ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.ระบบงานป้องกันควบคุม การติดเชื้อในรพ.สต. ๓.ระบบงานบริหารเภสัช กรรม ๔.ระบบงานชันสูตร ๕.ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. การจัดบริการใน สถานบริการ ๗. การดูแลสุขภาพ ในชุมชน ๘. การประสานงาน/ การทำงาน ร่วมกับชุมชน ๙. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ประชาชน ๑)หญิงตั้งครรภ์ ๒)ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ๓)ผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ๔)ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ๕)เด็กประถม/เด็ก ประถม ๑ ๖)ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย เตียงประเภทที่ ๓ ๙. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ประชาชน ๑)หญิงตั้งครรภ์ ๒)ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ๓)ผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ๔)ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ๕)เด็กประถม/เด็ก ประถม ๑ ๖)ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย เตียงประเภทที่ ๓ การจัดการ ผลลัพธ์

17 ร้อยละ ๗๐-๗๙ เกณฑ์ระดับดาว คปสอ./รพสต. ร้อยละ ๘๐-๘๙ ร้อยละ >๙๐ ๓ ดาว ๔ ดาว ๕ ดาว

18 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ/ตำบล มุ่งสู่ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ๒๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google