งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 28 มีนาคม 2556. ตัวชี้วัด DHS จำนวน 2 ข้อ KPI ที่ 1 ขั้นการพัฒนา การทำแบบประเมินตนเอง (self assessment) ของระบบ สุขภาพระดับอำเภอตามบันได.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 28 มีนาคม 2556. ตัวชี้วัด DHS จำนวน 2 ข้อ KPI ที่ 1 ขั้นการพัฒนา การทำแบบประเมินตนเอง (self assessment) ของระบบ สุขภาพระดับอำเภอตามบันได."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 28 มีนาคม 2556

2 ตัวชี้วัด DHS จำนวน 2 ข้อ KPI ที่ 1 ขั้นการพัฒนา การทำแบบประเมินตนเอง (self assessment) ของระบบ สุขภาพระดับอำเภอตามบันได 5 ขั้น ให้ครอบคลุม หัวข้อย่อย 5 ประเด็น คือ การทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team) การทำงานจนเกิดคุณค่าทั้งผู้รับบริการและตัวผู้ ให้บริการเอง (Appreciation) การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Rerource sharing and human development) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) การวัดผล วัดจากความก้าวหน้า โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ขั้น ของเนื้อหา หรืออย่าง น้อยระดับ 3 ในแต่ละหัวข้อย่อยขึ้นไป

3 KPI ที่ 2 การดำเนินงานหนึ่งอำเภอหนึ่งประเด็น สุขภาพ One District One Project (ODOP) เพื่อแก้ไขปัญหาตาม บริบทโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ ชุมชน  โดยทีมสุขภาพระดับอำเภอคัดเลือกปัญหาสุขภาพ ตามกลุ่มวัยหรือเชิงประเด็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ร่วมกับทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีกำหนดตัวชี้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ ( ตามบริบทของพื้นที่ )  โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ต้องทำใน รูปแบบของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภออย่างเป็น รูปธรรม  เป้าหมายที่ตั้งต้องมีความท้าทายระดับหนึ่ง หาก เป็นโครงการที่ทำอยู่แล้วต้องมีการพัฒนาที่ชัดเจน มากขึ้น

4 อำเภอ การทำงานร่วมกันใน ระดับอำเภอ การทำงานจนเกิด คุณค่า การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนา บุคลากร การให้บริการสุขภาพ ตามบริบทที่จำเป็น การมีส่วนร่วมของ เครือข่ายและชุมชน ผลการ ประเมิน ( ระดับ ) โอกาส พัฒนา ( ระดับ ) ผลการ ประเมิน ( ระดับ ) โอกาส พัฒนา ( ระดับ ) ผลการ ประเมิน ( ระดับ ) โอกาส พัฒนา ( ระดับ ) ผลการ ประเมิน ( ระดับ ) โอกาส พัฒนา ( ระดับ ) ผลการ ประเมิน ( ระดับ ) โอกาส พัฒนา ( ระดับ ) อ. เมือง 4545444534 อ. นาด้วง 3423233423 อ. เชียง คาน 2523232323 อ. ปาก ชม 1234342323 อ. ด่าน ซ้าย 1212121223 อ. นาแห้ว 1313131323 อ. ภูเรือ 1223121212 อ. ท่าลี่ 1413141413 อ. วังสะ พุง 4545343523 อ. ภู กระดึง 3423344523 อ. ภูหลวง 45453 4 3545 อ. ผาขาว 2323233423 อ. เอราวัณ 4534234534 อ. หนอง หิน 1413131413

5 อำเภอ ประเภท ชื่อประเด็น ODOP ที่คาดว่าจะพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ เรื้อรัง ผู้ พิการ สุ ขภ าพ จิต แม่ และ เด็ก ควบคุ มโรค ผู้สูง อายุ อื่นๆ อ. เมือง / หมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพุทธหมู่บ้าน / ชุมชน อ. นา ด้วง / การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน อ. เชียง คาน / การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อสม. ลดอ้วนลงพุง อ. ปาก ชม / การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อ. ด่าน ซ้าย / การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาการ เด็กและสมรรถนะทุกด้าน อ. นา แห้ว / การพัฒนาระบบการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของ ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่น อ. ภูเรือ / การพัฒนาระบบจิตเวชในชุมชน อ. ท่าลี่ / การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตั้งแต่สถาน บริการสาธารณสุขจนถึงชุมชน อ. วังสะ พุง / วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจเจริญพันธุ์ อ. ภู กระดึง / การบริหารจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังใน เครือข่ายแบบครบวงจร อ. ภู หลวง / การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมี คุณภาพ อ. ผา ขาว / การปรับเปลี่ยน ลดเสี่ยง ลดโรค ตำบลบ้านเพิ่ม อ. เอราวัณ / การพัฒนาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมี ส่วนร่วมของเครือข่าย อ. เอราวัณ จังหวัดเลย ปี 2556 อ. หนอง หิน / การพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

6 กิจกรรมการดำเนินงาน 1. การแต่งตั้ง คณะกรรมการ DHS ?? 2. การจัดทำโครงการ ( ส่งภายใน 15 มีนาคม 56) ยังไม่มีอำเภอเสนอ โครงการฯ 3. แผนการใช้ งบประมาณ DHS ยังไม่มีอำเภอเสนอแผน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 28 มีนาคม 2556. ตัวชี้วัด DHS จำนวน 2 ข้อ KPI ที่ 1 ขั้นการพัฒนา การทำแบบประเมินตนเอง (self assessment) ของระบบ สุขภาพระดับอำเภอตามบันได.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google