งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สกลนคร

2 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน VISION บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ถึงศูนย์ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ ไร้ รอยต่อ MISSION AQES VALUESS 4Ps OPERATING MODEL 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน STRATEGIES

3 ACCESS EFFICIENCY QUALITY SEAMLESS R8 WAY : Values AQES เพิ่มการเข้าถึง บริการ ที่มีคุณภาพ แบบไร้รอยต่อ ประสิทธิภาพ

4 R8 WAY : Strategies 15 กลยุทธ์ หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุ น แผนยุทธศาสตร์ กระทรวง 44 ข้อ แผนยุทธศาสตร์ เขต 8 6 ข้อ 15 กลยุทธ์หลัก 50 ข้อ (100 %) 50 ข้อ (100 %) 15 ข้อ (30 %) 15 ข้อ (30 %)

5 R8 WAY : Strategies ORDER TO WINNER ORDER TO QUALIFIE R SUPPOR TING STRATE GIES

6 Strategies : Order to winner DM & HT หัวใจ และ หลอด เลือด ER & EMS แม่ และ เด็ก มะเร็ง ท่อ น้ำดี 15 กลยุทธ์ หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุ น

7 Strategies : Order to qualifier 15 กลยุทธ์ หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุ น ส่งต่อนอก เขต ทันตกรรม สุขภาพจิต Long Term Care ตา

8 Strategies : Supporting 15 กลยุทธ์ หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุ น การเงิ น การ คลัง การจัด ซื้อร่วม รพ. สต./ คปสอ. ติดดาว Hospital Accredit ation Inform ation System

9 R8 WAY : Operating model PLANNING PERFORMENCE PROCESS PEOPLE

10 R8 WAY : Node ลำดับประเด็นยุทธศาสตร์ผู้รับผิดชอบ 1 โรคเรื้อรัง (NCD) สสจ./ รพ. หนองคาย 2 หัวใจและหลอดเลือดรพ. อุดรธานี 3 ER/ EMS คุณภาพรพ. เลย 4 แม่และเด็กสสจ. / รพ. สกลนคร 5 มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีสคร.6/ รพ. มะเร็ง 6 ส่งนอกเขตบริการรพ. อุดรธานี 7 ตารพ. หนองบัวลำภู 8 ทันตกรรมทีมทันตสาธารณสุข

11 R8 WAY : Node ลำดับประเด็นยุทธศาสตร์ผู้รับผิดชอบ 9 สุขภาพจิตรพ. จิตเวชเลย / สสจ. เลย 10Long Term Care (Home Care) รพ. นครพนม 11 การเงินการคลังทีม CFO 12 การจัดซื้อร่วม  ยา  เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา  วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทีมเภสัชกร รพ. อุดรธานี เครือข่ายเทคนิค การแพทย์ / ศวก. 13 รพ. สต./ คปสอ. ติดดาวสสจ. หนองบัวลำภู 14Hospital Accreditation สสจ. อุดรธานี 15National Health data Center สสจ. นครพนม

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นพ. ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google