งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

2 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ๔ ปี ( พ. ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ )

3 วิสัยทัศน์ องค์กรเป็นเลิศด้านการจัดการระบบสุขภาพ

4 พันธกิจ (Mission – M) M1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน M2 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายสุขภาพ M3 บริหารจัดการระบบสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล M4 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ M5 สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคล

5 M1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน SI2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน โรคและภัยสุขภาพ

6 SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน SG1 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ – SPI1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) – SPI2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่าย ส่งต่อของสถานบริการสุขภาพ (Referral System) – SPI3 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการตามสิทธิ ประโยชน์ตามกลุ่มวัย 1/2

7 SG1 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ CS1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับมีการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 5 ด้าน ( การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ) SO CS2 ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายส่งต่อให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงสถาน บริการสุขภาพในระบบสุขภาพทุกระดับ WO

8 SI1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐาน SG2 ระบบบริการสุขภาพทุกระดับมีมาตรฐาน – SPI4 ร้อยละสถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่าน มาตรฐานบริการสุขภาพ (HA,HPH,PCA,LA) – SPI5 ร้อยละความสำเร็จสถานบริการสุขภาพทุก ระดับผ่านมาตรฐานเฉพาะด้าน (GREEN, อาชีวอนา มัย, มาตรฐานงานสุขศึกษา, มาตรฐานพัฒนา ระบบงานยาเสพติดด้านบริหารจัดการ, สายใยรัก, แพทย์แผนไทย ) 2/2

9 SG2 ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน CS3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผ่านมาตรฐานบริการ สุขภาพ (HA,HPH,PCA,LA) ST CS4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผ่านมาตรฐานเฉพาะด้าน (GREEN, อาชีวอนามัย, มาตรฐานงานสุขศึกษา, มาตรฐาน พํฒนาระบบงานยาเสพ ติดด้านการบริหารจัดการ, สายใยรัก, แพทย์แผนไทย ) ST

10 แผนการประชุม ลำดับขั้นตอน เนื้อหาการประชุม เอกสาร / ข้อมูล

11 แผนการประชุม 1 ทบทวนสถานการณ์ / กำหนดแนวทาง / แบ่งกลุ่ม / ผู้รับผิดชอบ 7 ธ. ค. 55 2 แต่ละกลุ่มนำเสนอ 9,10 ม. ค. 56 3 สรุป

12 เนื้อหาการประชุม โครงสร้างการบริหารจัดการระบบสุขภาพของจังหวัดสุรินทร์ การจัดบริการสุขภาพตามสาขาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบส่งต่อผู้ป่วย

13 1. สาขาหัวใจ และหลอดเลือด 2. สาขามารดาและทารกแรกเกิด 3. สาขามะเร็ง 4. สาขาอุบัติเหตุ 5.1 สาขาตา 5.2 สาขาไต 6. สาขาจิตเวช 7. สาขาหลัก 5 สาขา ( สูติ ศัลย์ อายุรก รรม กุมารฯ Ortho) 8. สาขาทันตกรรม 9. สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ สุขภาพองค์รวม 10. สาขา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) SERVICE ACHIEVEMENT PLAN 10 สาขา

14 ประเด็น การจัดบริการ การเชื่อมต่อทุกระดับ

15 สาขาการจัดบริการสุขภาพ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ จิตเวช สาขาหลัก ( สูติ ศัลย์ อายุรกรรม กุมาร ออร์โธปิดิกส์ ) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม ทันตกรรม ไต ตา โรคไม่ติดต่อ

16 เอกสาร / ข้อมูล ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 4 ปี ( พ. ศ. 2556-2559) แบบสำหรับกำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดและกิจกรรม แบบแผนปฏิบัติการ 2556 เอกสารนโยบายและวิชาการ (Files)

17 โครงสร้างการบริหารจัดการ เครือข่ายบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับเครือข่าย คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด ( สำนักงานเลขานุการ )

18 การพัฒนาระบบสุขภาพ http://www.facebook.com/spho.serviceplan ระบบสารสนเทศ http://www.facebook.com/surin.datacenter สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ http://www.surinpho.com http://www.surinpho.com


ดาวน์โหลด ppt แผนการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google