งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง

3 ประสานความร่วมมือ การตรวจ ติดตาม กำกับราชการ กระทรวงสาธารณสุข แผนตรวจราชการ การรายงานผลการตรวจราชการ ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ กรม + สป.

4 1 แผนตรวจราชการ Agenda Policy Health Strategy Function Governance 2 ตรวจราชการ 12 เขต 3 รายงานการตรวจราชการ คณะกรรมการฯ (สธน/กรม./สำนัก/สตป.) ทีมตรวจราชการ คณะกรรมการฯ กรม/กอง + สตป Area Base + 6 KPI - เสนอผู้บริหารสป./ผู้บริหารกรม - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจ - ระดับจังหวัด - ระดับเขต - ระดับประเทศ ทีมตรวจราชการ (สธน./ผู้ตรวจกรม./สำนัก ผู้ตรวจจังหวัด) - รายงานรายไตรมาส - Semi-annual Report - Annual Report ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ Back up office :สตป. + กองแผนของ กรมและสำนักสังกัด สป.

5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 กรมเจ้าภาพ+ผู้ตรวจราชการกรม ทีมตรวจราชการแต่ละเขตบริการ ออกแบบกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่ ออกแบบการเก็บข้อมูลในพื้นที่ เก็บข้อมูล ประชุมสรุปผล ในพื้นที่ (ก.พ.- มี.ค.) ประชุมสรุปผล ในพื้นที่ (ก.ค.- ส.ค.) ประชุมสรุปผล ประจำปี (ก.ย.) รายงานรายเดือนต่อที่ประชุม Regulator Board รายไตรมาส ต่อที่ประชุม สป. และที่ประชุม กสธ.

6 กองแผนของ กรม/สำนักเจ้าภาพ สนย. -KPI -Service Plan -ข้อมูลรายงานอื่น ตามกรอบประเด็น การตรวจราชการ สตป. ตามประเด็นตรวจราชการ - 44 KPI ระบบการรายงาน ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด REPORT ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด CEO ปลัด/ รองปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรม Regulator Board

7 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 2 การพัฒนาระบบและ จัดระบบบริการฯ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ 4 กฎหมายและการ คุ้มครองผู้บริโภค 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพใน พื้นที่ (Area Base) 2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการดำเนินการ จัดบริการร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและ จัดการทรัพยากร บุคคล 3.3 การบริหาร งบประมาณ การเงินและการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน 4.1 การบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข 4.2 การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสาธารณสุข เขตสสจ. รพศ./ รพท. รพช. สสอ. รพ. สต.

8 ทีมตรวจ ติดตาม กำกับราชการ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดฯ ดูแลภาคเหนือ (เขต 1 2 3) นพ.ทรงยศ ชัยชนะ สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทำหน้าที่ ตรวจราชการ กรม ทีมผู้ตรวจ สป. เขตบริการสุขภาพ รองปลัดฯ ดูแลภาคกลาง (เขต 4 5 6) นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดฯ ดูแลภาคอีสาน (เขต 7 8 9 กทม) นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดฯ ดูแลภาคใต้ (เขต 10 11 12) นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ -กอง/สำนัก ใน สป. -ผู้ตรวจการจังหวัด

9 ทีมตรวจราชการฯ ในพื้นที่ จัดทำรายงาน สาธารณสุขนิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มตรวจเขต สตป. -รวบรวมรายงาน -สรุปภาพรวมรายเขต -จัดทำ Executive summery -แจ้งต่อหน่วยรับตรวจ, CEO, ปลัดกระทรวง คณะกรรมการกำหนดแผนและ ติดตามผลการตรวจราชการ (คตก.) ให้ความเห็น กลั่นกรอง การสรุปภาพรวมระดับประเทศรายคณะ กองแผนงาน ของกรมและสำนัก สป. -รวบรวมรายงานตามภารกิจ -สรุปรายงานเสนอผู้บริหารกรม/สำนัก สตป. -รวบรวมรายงาน -วิเคราะห์/สังเคราะห์ รายงาน สตป. -รายงานรายไตรมาส Semi-annual Report, Annual Report - เสนอผู้บริหาร - เผยแพร่

10 คณะกรรมการด้านการตรวจราชการ 1.คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผล การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คตก.) 4 ด้าน 1.1 ด้านการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 1.2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 1.4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2. คณะกรรมการสนับสนุนการกำหนดแผนและติดตามผล การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คสต.)

11 1.ประชุมกำหนดประเด็นการตรวจราชการ 2.ประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบงานในประเด็นการตรวจราชการของกรมและ สำนัก กำหนดกรอบการตรวจราชการ รายคณะ 3.รวบรวมรายชื่อผู้ตรวจกรม ทีมตรวจของ สป. และผู้ตรวจจังหวัด 4.ประชุมหารือร่วมกับกองแผนของกรม/ผู้รับผิดชอบงานตามประเด็นตรวจราชการ ของกรม (11 พ.ย.56) เพื่อ - ทำความเข้าใจระบบการตรวจราชการ ปี 2557 - ตกลงร่วมกันในเรื่องความร่วมมือในการ 1) การปรับปรุงกรอบประเด็นการตรวจราชการในภารกิจของกรม 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 3) การประสานการรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารกรมและ กระทรวง 5. เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556

12


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google