งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 26 พฤษภาคม 2557 นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประธานคณะกรรมการ Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 26 พฤษภาคม 2557 นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประธานคณะกรรมการ Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 26 พฤษภาคม 2557 นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประธานคณะกรรมการ Service Plan 5 สาขาหลัก กระทรวงสาธารณสุข

2 แนวคิดการพัฒนาเขตสุขภาพ 2

3 EC 1 เขตบริการสุขภาพ จัดระบบบริการในระดับเขตบริการสุขภาพจัดระบบบริการในระดับเขตบริการสุขภาพ Self Care 2 3 Referral Cascade Management System Self Contained Seamless Service Network Management RS RS “ เขตบริการสุขภาพ ” : จัดบริการสำหรับประชาชน 4-5 ล้านคน โดยเน้นบริการ ตาม Service Plan 10 สาขา พัฒนาปฐมภูมิสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมพัฒนาทุติยภูมิที่ สำคัญจำเป็นให้เบ็ดเสร็จใน เขตบริการสุขภาพทุกระดับ ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน จัดปัจจัยสนับสนุน คน เงิน ของ ที่เพียงพอพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ภายใต้ คกก. เขต บริการ สุขภาพ

4 สำนักงานเขตบริการสุขภาพ COO CEO พัฒนา ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประสานงาน สาธารณสุข สำนักงานประสานงาน สาธารณสุข สำนักงานเขตบริการสุขภาพสำนักงานเขตบริการสุขภาพ CIO (แกนคือ สบรส.) CSO CNO CHRO CFO พัฒนาระบบ บริการ บริหาร ทรัพยากร บริหารทั่วไป

5 พัฒนาระบบและจัดทำแผนพร้อมทั้ง ดำเนินการบริหารร่วมอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน 4 ด้าน คือ การบริหารร่วม การบริหารกำลังคนร่วม การบริหารงบประมาณร่วม การบริหารการลงทุนร่วม การบริหารจัดซื้อจัดจ้างร่วม โดยเฉพาะ ยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์

6 การจัด บริการร่วม พัฒนาระบบบริการ 10 สาขา และยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการ ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ระบบบริการโดยการจัดระบบบริการร่วม จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกไตรมาส จัดทำแผนและดำเนินการตามแผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ มาตรการในยุทธศาสตร์กระทรวงและเขต ประเมินผลลัพธ์จากการจัดบริการร่วม

7 ระบบบริการ คุณภาพ 1. หัวใจและหลอดเลือด 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 7. 5 สาขา 6. ตาและไต 5. จิตเวช 4. ทารกแรกเกิด 3. อุบัติเหตุ 2. มะเร็ง 8. ทันตกรรม 10. NCD 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 2. ฏารพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 1. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค / ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ 10 สาขา Back Bone นโย บาย สบรส. กรม ต่างๆ นอก สธ. การ เมือง สนับสนุน บรรลุ KPI เป้าหมายของ กระทรวง10 สาขา

8 ตติย ภูมิ ทุติย ภูมิ ปฐม ภูมิ SERVICE PLAN และ DHS “ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการ เชื่อมโยงไร้รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย บริการประสานชุมชน Self Care” VISION หัวใจและหลอด เลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด จิตเวช ตา ไต 5สาขา หลัก ทันตก รรม NCD การบริหารร่วมและบริการร่วมโดยการบริหารจัดการของเขตบริการสุขภาพ DHS : UCARE ; Unity / Community / Appreciation / Resource / Essential

9 คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายฯ ระดับเขต (CSO เขต + CSO จังหวัด + ประธาน SP 10 สาขา ระดับเขต) คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายฯ ระดับจังหวัด (CSO ทุกจังหวัด + ประธาน SP 10 สาขา ระดับจังหวัด) คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (รองปลัดฯวชิระ + CSO ทุกเขต + ประธาน SP 10 สาขา) Board of CEO ระดับกระทรวง Service Provider Board ระดับเขต คณะกรรมการประสานงาน ระดับจังหวัด (คปสจ.) กลไกการกำกับทิศทางนโยบายและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ DHS : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับอำเภอ (รพ.สต. อสม. อปท. วิสาหกิจชุมชน ภาคประชาชน บ้านวัด โรงเรียน) คณะกรรมการประสานงาน ระดับอำเภอ(คปสอ.) มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด จิตเวช ตา ไต 5สาขาหลัก ทันตกรรม NCD DHS : UCARE UNITY COMMUNITY APPRECIATION RESOURCE ESSENTIAL หัวใจและหลอด เลือด PP 5 กลุ่มวัย / ปฐมภูมิ / องค์รวม

10 Service Plan คืออะไร ?

11 VISION “ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อสามารถบริการเบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่ายบริการ”

12 วัตถุประสงค์ของ Service Plan 1.เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ และเข้าถึงง่าย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยการบริหารจัดการ 3. เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบบริการ

13 เป้าหมาย 1.มาตรฐานการบริการ 2.เข้าถึงบริการ 3.ลดระยะเวลารอคอย 4.ลดอัตราป่วย 5.ลดอัตราตาย 6.ลดค่าใช้จ่าย

14 กรอบแนวคิด พัฒนาเครือข่ายบริการ(ระบบส่งต่อ)ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อโดยดำเนินการในรูป คณะกรรมการและพัฒนาสถานบริการแต่ละระดับ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามสาขาโรคนั้น ๆ

15 องค์ประกอบของ Service Plan แผนพัฒนาบริการ แผน พบส. (Share Resource) แผน HRP / HRD แผนลงทุน

16 วิธีการในการจัดทำ Service Plan 1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพ 3. จัดระดับสถานบริการ บทบาทหน้าที่ และเครือข่าย 4. จัดทำ Gap analysis และแผนพัฒนาสถานบริการ

17 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan จ.เชียงใหม่ 2556-2560 แผน พบส. 2556-2560 แผน HRD 2556-2560 Investment Plan 2556-2560

18 การใช้ Six building blocks ในการทำ Service Plan

19 WHO Health System Framework Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3. SERVICE DELIVERY HEALTH WORKFORCE INFORMATION MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES FINANCING LEADERSHIP/GOVERNMENT IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) RESPONSIVENESS SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION IMPROVED EFFICIENCY

20 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ. ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วนร่วม ของชุมชน Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH) A- ดูแลผู้ป่วย UGIH ได้ทุก ประเภท - รับคำปรึกษา จาก รพช. ทุก แห่ง เพิ่มจำนวน แพทย์ ในการ ให้คำปรึกษา และแก้ไข ปัญหาเฉพาะ หน้า - อบรมแพทย์ เฉพาะทาง GI - อบรม พยาบาล เฉพาะทาง GI มีข้อมูลการ ให้บริการ ครบถ้วน สนับสนุนยา และเวชภัณฑ์ ที่ ขาดแคลน - อุปกรณ์จาก งบค่าเสื่อมและ เงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัด ดำเนินงานและ ติดตามความ ก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิ ต่างๆ หน่วย ราชการ ภาคเอกชนใน การประชาสัม พันธ์

21 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ. ระดั บ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วน ร่วมของชุมชน M1-ดูแลผู้ป่วย UGIH ที่ไม่ massiveและ vital sign stableได้ - เพิ่มแพทย์ เฉพาะทางอายุรก รรม - พลักดันให้มีการ ส่งเสริมการอบรม พยาบาลเฉพาะ ทางวิกฤติ -พัฒนาระบบการ บริหารจัดการการ ใช้เลือดและ ผลิตภัณฑ์ของ เลือด -เพิ่มศักยภาพการ ตรวจวินิจฉัยโดย การส่องกล้อง - มีระบบ การ consult ทางline -เพิ่ม ศักยภาพ ด้านการ ตรวจ วินิจฉัยโรค -สนับสนุน อุปกรณ์ Endo scope -เพิ่ม ศักยภาพ การตรวจ วินิจฉัยทาง ห้องปฎิบัติก าร - อุปกรณ์ จากงบค่า เสื่อมและ เงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัด ดำเนินงาน และติดตาม ความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิ ต่างๆ หน่วย ราชการ ภาคเอกชน ในการประชา สัม พันธ์

22 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ. ระดั บ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วน ร่วมของชุมชน M2- ดูแล ผู้ป่วย UGIH ระดับ mild ได้ - เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง อายุรกรรม - ผลักดันให้มีเครือข่าย บริการในสายบริการ สาธารณสุข - ผลักดันให้มีการส่งเสริม การอบรมพยาบาลเฉพาะ ทางวิกฤติ, อบรม หลักสูตรการใช้เครื่องมือ แพทย์ - พัฒนาระบบการบริหาร จัดการการใช้เลือดและ ผลิตภัณฑ์ของเลือด - เพิ่มศักยภาพการตรวจ วินิจฉัยโดยการส่องกล้อง - มีระบบ การ consult ทาง line - เพิ่ม ศักยภาพ ด้านการ ตรวจ วินิจฉัยโรค - เพิ่ม ศักยภาพ การตรวจ วินิจฉัยทาง ห้องปฏิบัติก าร - อุปกรณ์ จากงบค่า เสื่อมและ เงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุรก รรม ระดับ จังหวัด ดำเนินงาน และติดตาม ความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิ ต่างๆ หน่วย ราชการ ภาคเอกชน ในการประชา สัม พันธ์

23 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ. ระดั บ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วน ร่วมของชุมชน F1- ดูแล ผู้ป่วย UGIH ระดับ mild ได้ - ผลักดันให้มีการ ส่งเสริมการอบรม พยาบาลเฉพาะทาง วิกฤติ - เพิ่มระบบ consult - มีระบบ consult ผ่าน เครือข่าย ตามโซน พื้นที่ - เพิ่ม ศักยภาพ ด้านการ ตรวจ วินิจฉัยโรค และการ พิจารณาส่ง ต่อ - อุปกรณ์ จากงบค่า เสื่อมและ เงินบำรุง - คณะกรรมการ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัด ดำเนินงาน และติดตาม ความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิ ต่างๆ หน่วย ราชการ ภาคเอกชน ในการประชา สัม พันธ์

24 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ. ระดั บ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วน ร่วมของชุมชน F2- ดูแล ผู้ป่วย UGIH ระดับ mild ได้ - ผลักดันให้มีการ ส่งเสริมการอบรม พยาบาลเฉพาะทาง วิกฤติ - เพิ่มระบบ consult - มีระบบ consult ผ่าน เครือข่าย ตามโซน พื้นที่ - เพิ่ม ศักยภาพ ด้านการ ตรวจ วินิจฉัยโรค และการ พิจารณาส่ง ต่อ - อุปกรณ์ จากงบค่า เสื่อมและ เงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุ รกรรม ระดับ จังหวัด ดำเนินงาน และติดตาม ความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิ ต่างๆ หน่วย ราชการ ภาคเอกชน ในการประชา สัม พันธ์

25 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ. ระดั บ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วน ร่วมของชุมชน ศส ม./ รพ. สต. - ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน รพสต. ในการดูแลผู้ป่วย ที่มีปัญหาปัญหา สุขภาพรุนแรง - มีช่องทางให้ คำปรึกษาและ Empowerment ญาติ ผู้ดูแล - การส่งเสริมการดูแล สุขภาพตนเองและการ จัดการกับภาวะเจ็บป่วย - ส่งเสริมการใช้บริการ องค์กรในพื้นที่ในการส่ง ต่อ มีระบบส่ง ต่อที่ รวดเร็ว ตามข่าย บริการ - เพิ่ม ศักยภาพ การคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง - คณะ กรรมการ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัด ดำเนินงาน และติดตาม ความก้าว หน้า - ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมใน การประชา สัม พันธ์

26 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ. ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วนร่วม ของชุมชน NICU A - เพิ่มเตียง NICU 4 เตียง ( รวม 16) & SNB 6 เตียง ( รวม 16) - เพิ่มการผ่าตัด PDA ligation - เพิ่มการรักษา Therapeutic Hypothermia - Update CPG และ CNPG การดูแล ผู้ป่วยทารกแรก เกิด - เพิ่มกุมาร แพทย์เฉพาะ ทางสาขาทารก แรกเกิดและปริ กำเนิด - อบรมแพทย์ให้ มีศักยภาพใน การดูแลทารก แรกเกิด - อบรมพยาบาล เวชปฏิบัติทารก แรกเกิด - อบรมพยาบาล วิกฤติทารกแรก เกิด - เพิ่มการ บริหารจัดการ ระบบ Call Center ในการ บริหารส่งต่อ ผู้ป่วย - พัฒนาระบบ ข้อมูลด้าน ทารกแรกเกิด และการ เชื่อมโยง ข้อมูลใน จังหวัดและ เขต - เตรียมและ จัดระบบการ กระจาย TPN - เพิ่มอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์เพื่อ รองรับการขยาย เตียง - เพิ่มอุปกรณ์ ผ่าตัด PDA ligation,Therapeutic Hypothermia - งบประมาณ รายจ่ายประจำปี คณะ กรรมการสาขา ทารกแรกเกิด ระดับจังหวัด ดำเนินงานและ ติดตาม ความก้าวหน้า

27 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ. ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วนร่วม ของชุมชน NICU M1 - เพิ่ม SNB - จอมทอง เพิ่ม 2 เตียง ( รวม 4) - ฝาง เพิ่ม 7 เตียง ( รวม 10) - ใช้ CPG และ CNPG การ ปฏิบัติงาน - เพิ่มกุมาร แพทย์ จอมทอง, ฝาง - อบรมแพทย์ให้ มีศักยภาพใน การดูแลทารก แรกเกิด - อบรมพยาบาล เวชปฏิบัติทารก แรกเกิด - อบรมพยาบาล วิกฤติทารกแรก เกิด - พัฒนาระบบ การรายงาน สารสนเทศ และการส่ง ต่อข้อมูล - จัดระบบ บริหารจัดการ TPN - เพิ่มอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์เพื่อ รองรับการ ขยายเตียง - งบประมาณ รายจ่ายประจำปี - ร่วมกับ คณะกรรมการ สาขาทารกแรก เกิดระดับจังหวัด ดำเนินงานและ รายงาน ความก้าวหน้า อสม. เครือข่าย สุขภาพชุมชน

28 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ. ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วนร่วม ของชุมชน NICU M2 - เพิ่มเตียง NICU - สันทราย เพิ่ม 2 เตียง ( รวม 9)- - หางดง เพิ่ม 2 เตียง ( รวม 2) - สันป่าตอง เพิ่ม 2 เตียง ( รวม 2) - ใช้ CPG และ CNPG การ ปฏิบัติงาน - เพิ่มกุมาร แพทย์ สันป่าตอง, สัน ทราย - อบรมแพทย์ ให้มีศักยภาพ ในการดูแล ทารกแรกเกิด - อบรมพยาบาล เวชปฏิบัติทารก แรกเกิด - อบรมพยาบาล วิกฤติทารกแรก เกิด - พัฒนาระบบ การรายงาน สารสนเทศ และการส่ง ต่อข้อมูล - จัดระบบ บริหารจัดการ TPN - เพิ่มอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์เพื่อ รองรับการ ขยายเตียง - งบประมาณ รายจ่ายประจำปี - ร่วมกับ คณะกรรมการ สาขาทารกแรก เกิดระดับจังหวัด ดำเนินงานและ รายงาน ความก้าวหน้า อสม. เครือข่าย สุขภาพชุมชน

29 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ. ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วนร่วม ของชุมชน NICU F1 * มีกุมาร แพทย์ - ใช้ CPG และ CNPG การ ปฏิบัติงาน - อบรมแพทย์ และพยาบาล ให้มีศักยภาพ ในการดูแล ทารกแรกเกิด - พัฒนาระบบ การรายงาน สารสนเทศ และการส่ง ต่อข้อมูล - ดำเนินงาน ตามแผนงาน และรายงาน ความก้าวหน้า อสม. เครือข่าย สุขภาพชุมชน F2 - ใช้ CPG และ CNPG การ ปฏิบัติงาน - อบรมแพทย์ และพยาบาล ให้มีศักยภาพ ในการดูแล ทารกแรกเกิด - พัฒนาระบบ การรายงาน สารสนเทศ และการส่ง ต่อข้อมูล - ดำเนินงาน ตามแผนงาน และรายงาน ความก้าวหน้า อสม. เครือข่าย สุขภาพชุมชน

30 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ. ระดับ 1. บริการ 2. คน 3. ข้อมูล 4. เทคโนโลยี 5. เงิน 6. ธรรมาภิบาล 6+ การมีส่วนร่วม ของชุมชน NICU ศสม./ รพ. สต. คัดกรอง ทารกที่มีภาวะ เสี่ยง / ป่วย มี การส่งต่อ อย่าง เหมาะสม อสม. เครือข่าย สุขภาพชุมชน

31 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 26 พฤษภาคม 2557 นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประธานคณะกรรมการ Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google