งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประธานคณะกรรมการ Service Plan 5 สาขาหลัก กระทรวงสาธารณสุข 26 พฤษภาคม 2557 1

2 แนวคิดการพัฒนาเขตสุขภาพ
2

3 เขตบริการสุขภาพ EC 3 2 1 จัดระบบบริการในระดับเขตบริการสุขภาพ Self Care
“เขตบริการสุขภาพ” : จัดบริการสำหรับประชาชน 4-5 ล้านคน โดยเน้นบริการตามService Plan 10 สาขา พัฒนาปฐมภูมิสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมพัฒนาทุติยภูมิที่สำคัญจำเป็นให้เบ็ดเสร็จในเขตบริการสุขภาพทุกระดับด้วยคุณภาพ มาตรฐาน จัดปัจจัยสนับสนุน คน เงิน ของ ที่เพียงพอพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ภายใต้ คกก.เขต บริการ สุขภาพ Seamless Service Network Management EC 3 Self Contained RS Referral Cascade Management System 2 RS 1 Self Care เขตบริการสุขภาพ

4 สำนักงานเขตบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข CEO สำนักงานประสานงาน สาธารณสุข (แกนคือ สบรส.) สำนักงานเขตบริการสุขภาพ COO พัฒนายุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริการ บริหารทรัพยากร บริหารทั่วไป CIO CSO CFO CHRO CNO

5 สลับ 4 ระบบ 4 ระดับ Vision ของ รมว. การบริหารร่วม
พัฒนาระบบและจัดทำแผนพร้อมทั้งดำเนินการบริหารร่วมอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน 4 ด้าน คือ การบริหารกำลังคนร่วม การบริหารงบประมาณร่วม การบริหารการลงทุนร่วม สลับ 4 ระบบ 4 ระดับ Vision ของ รมว. การบริหารจัดซื้อจัดจ้างร่วม โดยเฉพาะ ยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์

6 สลับ 4 ระบบ 4 ระดับ Vision ของ รมว. การจัด บริการร่วม
พัฒนาระบบบริการ 10 สาขา และยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของสถานบริการ ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการโดยการจัดระบบบริการร่วม จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการ สาขา จัดทำแผนและดำเนินการตามแผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการในยุทธศาสตร์กระทรวงและเขต สลับ 4 ระบบ 4 ระดับ Vision ของ รมว. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ประเมินผลลัพธ์จากการจัดบริการร่วม

7 นโย บาย สบรส. กรมต่างๆ นอก สธ. เมือง
เป้าหมายของ กระทรวง10 สาขา 1. หัวใจและหลอดเลือด 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 7. 5 สาขา 6. ตาและไต 5. จิตเวช 4.ทารกแรกเกิด 3. อุบัติเหตุ 2. มะเร็ง 8. ทันตกรรม 10. NCD 10 สาขา บรรลุ KPI 1.การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ Back Bone 2.ฏารพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ ระบบบริการ คุณภาพ 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร นโย บาย สบรส. กรมต่างๆ นอก สธ. สนับ สนุน การ เมือง

8 SERVICE PLAN และ DHS VISION ตติยภูมิ หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง
“ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการประสานชุมชน Self Care” VISION ตติยภูมิ หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด จิตเวช ตา ไต 5สาขาหลัก ทันตกรรม NCD ทุติยภูมิ การบริหารร่วมและบริการร่วมโดยการบริหารจัดการของเขตบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ DHS : UCARE ; Unity / Community / Appreciation / Resource / Essential

9 กลไกการกำกับทิศทางนโยบายและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Board of CEO ระดับกระทรวง คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (รองปลัดฯวชิระ + CSO ทุกเขต + ประธาน SP 10 สาขา) Service Provider Board ระดับเขต คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายฯ ระดับเขต (CSO เขต + CSO จังหวัด + ประธาน SP 10 สาขา ระดับเขต) คณะกรรมการประสานงาน ระดับจังหวัด (คปสจ.) คณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายฯ ระดับจังหวัด (CSO ทุกจังหวัด + ประธาน SP 10 สาขา ระดับจังหวัด) คณะกรรมการประสานงานระดับอำเภอ(คปสอ.) DHS : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับอำเภอ (รพ.สต. อสม. อปท. วิสาหกิจชุมชน ภาคประชาชน บ้านวัดโรงเรียน) DHS : UCARE UNITY COMMUNITY APPRECIATION RESOURCE ESSENTIAL หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด จิตเวช ตา ไต 5สาขาหลัก ทันตกรรม NCD PP 5 กลุ่มวัย / ปฐมภูมิ / องค์รวม

10 Service Plan คืออะไร ?

11 VISION “ ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จ ภายในเครือข่ายบริการ”

12 วัตถุประสงค์ของ Service Plan
เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ไร้รอยต่อ และเข้าถึงง่าย 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยการบริหารจัดการ 3. เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบบริการ

13 เป้าหมาย 1.มาตรฐานการบริการ 2.เข้าถึงบริการ 3.ลดระยะเวลารอคอย 4.ลดอัตราป่วย 5.ลดอัตราตาย 6.ลดค่าใช้จ่าย

14 กรอบแนวคิด พัฒนาเครือข่ายบริการ(ระบบส่งต่อ)ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อโดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการและพัฒนาสถานบริการแต่ละระดับ ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามสาขาโรคนั้น ๆ

15 องค์ประกอบของ Service Plan
แผนพัฒนาบริการ แผน พบส. (Share Resource) แผน HRP / HRD แผนลงทุน

16 วิธีการในการจัดทำ Service Plan
1. จัดตั้งคณะกรรมการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ด้านสุขภาพ 3. จัดระดับสถานบริการ บทบาทหน้าที่ และเครือข่าย 4. จัดทำ Gap analysis และแผนพัฒนาสถานบริการ

17 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Service Plan จ.เชียงใหม่ แผน พบส แผน HRD Investment Plan

18 การใช้ Six building blocks ในการทำ Service Plan

19 WHO Health System Framework
SERVICE DELIVERY IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) HEALTH WORKFORCE INFORMATION RESPONSIVENESS MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION FINANCING IMPROVED EFFICIENCY LEADERSHIP/GOVERNMENT Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3.

20 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน Upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH) A -ดูแลผู้ป่วย UGIH ได้ทุกประเภท -รับคำปรึกษาจาก รพช.ทุกแห่ง เพิ่มจำนวนแพทย์ ในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า -อบรมแพทย์เฉพาะทาง GI -อบรมพยาบาลเฉพาะทาง GI มีข้อมูลการให้บริการครบถ้วน สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่ ขาดแคลน - อุปกรณ์จากงบค่าเสื่อมและเงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิต่างๆ หน่วยราชการภาคเอกชนในการประชาสัม พันธ์

21 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน M1 -ดูแลผู้ป่วยUGIH ที่ไม่ massiveและ vital sign stableได้ - เพิ่มแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม - พลักดันให้มีการส่งเสริมการอบรมพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ -พัฒนาระบบการบริหารจัดการการใช้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด -เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้อง - มีระบบการ consult ทางline -เพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวินิจฉัยโรค -สนับสนุนอุปกรณ์ Endo scope -เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ - อุปกรณ์จากงบค่าเสื่อมและเงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิต่างๆ หน่วยราชการภาคเอกชนในการประชาสัม พันธ์

22 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน M2 -ดูแลผู้ป่วยUGIH ระดับ mild ได้ - เพิ่มแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม -ผลักดันให้มีเครือข่ายบริการในสายบริการสาธารณสุข - ผลักดันให้มีการส่งเสริมการอบรมพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ ,อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือแพทย์ -พัฒนาระบบการบริหารจัดการการใช้เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด -เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้อง - มีระบบการ consult ทางline -เพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวินิจฉัยโรค -เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ - อุปกรณ์จากงบค่าเสื่อมและเงินบำรุง -คณะกรรม การ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิต่างๆ หน่วยราชการภาคเอกชนในการประชาสัม พันธ์

23 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน F1 -ดูแลผู้ป่วยUGIH ระดับ mild ได้ - ผลักดันให้มีการส่งเสริมการอบรมพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ -เพิ่มระบบconsult - มีระบบconsult ผ่านเครือข่ายตามโซนพื้นที่ -เพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและการพิจารณาส่งต่อ - อุปกรณ์จากงบค่าเสื่อมและเงินบำรุง - คณะกรรมการservice plan อายุรกรรม ระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิต่างๆ หน่วยราชการภาคเอกชนในการประชาสัม พันธ์

24 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน F2 -ดูแลผู้ป่วยUGIH ระดับ mild ได้ - ผลักดันให้มีการส่งเสริมการอบรมพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ -เพิ่มระบบconsult - มีระบบconsult ผ่านเครือข่ายตามโซนพื้นที่ -เพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและการพิจารณาส่งต่อ - อุปกรณ์จากงบค่าเสื่อมและเงินบำรุง - คณะกรรม การ service plan อายุรกรรม ระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าว หน้า - ร่วมกับ อปท. มูลนิธิต่างๆ หน่วยราชการภาคเอกชนในการประชาสัม พันธ์

25 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาหลักอายุรกรรม รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน ศสม./รพ.สต. - ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ใน รพสต.ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปัญหาสุขภาพรุนแรง  -มีช่องทางให้คำปรึกษาและEmpowerment ญาติผู้ดูแล -การส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองและการจัดการกับภาวะเจ็บป่วย -ส่งเสริมการใช้บริการองค์กรในพื้นที่ในการส่งต่อ มีระบบส่งต่อที่รวดเร็วตามข่ายบริการ -เพิ่มศักยภาพการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง - คณะ กรรมการservice plan อายุรกรรม ระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าว หน้า - ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัม พันธ์

26 A กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด
รพ.ระดับ 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน NICU A - เพิ่มเตียง NICU 4 เตียง (รวม 16) & SNB 6 เตียง (รวม16) -เพิ่มการผ่าตัด PDA ligation -เพิ่มการรักษา Therapeutic Hypothermia - Update CPG และ CNPG การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด -เพิ่มกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด -อบรมแพทย์ให้มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิด -อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด -อบรมพยาบาลวิกฤติทารกแรกเกิด -เพิ่มการบริหารจัดการระบบ Call Center ในการบริหารส่งต่อผู้ป่วย -พัฒนาระบบข้อมูลด้านทารกแรกเกิดและการเชื่อมโยงข้อมูลในจังหวัดและเขต -เตรียมและจัดระบบการกระจาย TPN -เพิ่มอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายเตียง -เพิ่มอุปกรณ์ผ่าตัด PDA ligation ,Therapeutic Hypothermia -งบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะ กรรมการสาขาทารกแรกเกิดระดับจังหวัดดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า

27 M1 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน NICU M1 -เพิ่ม SNB -จอมทอง เพิ่ม 2 เตียง (รวม 4) -ฝาง เพิ่ม 7 เตียง (รวม 10) -ใช้ CPG และ CNPG การปฏิบัติงาน -เพิ่มกุมารแพทย์ จอมทอง,ฝาง -อบรมแพทย์ให้มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิด -อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด -อบรม พยาบาล วิกฤติทารก แรกเกิด -พัฒนาระบบการรายงานสารสนเทศและการส่งต่อข้อมูล -จัดระบบบริหารจัดการ TPN -เพิ่มอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายเตียง -งบประมาณรายจ่ายประจำปี - ร่วมกับคณะกรรมการสาขาทารกแรกเกิดระดับจังหวัดดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า อสม. เครือข่ายสุขภาพชุมชน

28 M2 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน NICU M2 - เพิ่มเตียง NICU -สันทราย เพิ่ม 2 เตียง (รวม 9)- -หางดง เพิ่ม 2 เตียง (รวม 2) -สันป่าตอง เพิ่ม 2 เตียง (รวม 2) -ใช้ CPG และ CNPG การปฏิบัติงาน -เพิ่มกุมารแพทย์ สันป่าตอง,สันทราย  -อบรมแพทย์ให้มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิด -อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด -อบรมพยาบาลวิกฤติทารกแรกเกิด -พัฒนาระบบการรายงานสารสนเทศและการส่งต่อข้อมูล -จัดระบบบริหารจัดการ TPN -เพิ่มอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายเตียง -งบประมาณรายจ่ายประจำปี - ร่วมกับคณะกรรมการสาขาทารกแรกเกิดระดับจังหวัดดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า อสม. เครือข่ายสุขภาพชุมชน

29 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน NICU F1 *มีกุมารแพทย์ -ใช้ CPG และ CNPG การปฏิบัติงาน -อบรมแพทย์และพยาบาลให้มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิด -พัฒนาระบบการรายงานสารสนเทศและการส่งต่อข้อมูล - ดำเนินงานตามแผนงานและรายงานความก้าวหน้า อสม. เครือข่ายสุขภาพชุมชน F2

30 กระบวนการดำเนินงาน 6 building blocks plus สาขาทารกแรกเกิด รพ.ระดับ
1.บริการ 2.คน 3.ข้อมูล 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 6.ธรรมาภิบาล 6+การมีส่วนร่วมของชุมชน NICU ศสม./รพ.สต. คัดกรองทารกที่มีภาวะเสี่ยง/ป่วย มีการส่งต่ออย่างเหมาะสม อสม. เครือข่ายสุขภาพชุมชน

31 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google