งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุดา วงศ์สวัสดิ์. National Health Authority Regulator Provider Purchaser สป. / กรมส่วนกลาง-สปสช. -สปช. -กรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุดา วงศ์สวัสดิ์. National Health Authority Regulator Provider Purchaser สป. / กรมส่วนกลาง-สปสช. -สปช. -กรมบัญชีกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุดา วงศ์สวัสดิ์

2 National Health Authority Regulator Provider Purchaser สป. / กรมส่วนกลาง-สปสช. -สปช. -กรมบัญชีกลาง

3 Regional level Regulator Provider Purchaser คปสข.อปสข.

4 กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กรมต่าง ๆ รพศ./รพท./รพช./ รพสต. หน่วยงาน วิชาการ คณะกรรมการ เขตบริการสุขภาพ (Area Health Board) รพ. เอกชน รพ. มหาวิทยาลัย อปท. หน่วยงาน วิชาการ กรมต่าง ๆ สนง.ประสานงานเขต สนง.เขตบริการ สุขภาพ 1-12 รพ. สังกัดอื่น / มหาวิทยาลัย ความเชื่อมโยงและกลไกการทำงานในเขตบริการสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงในระดับเขต 1 การกระจายอำนาจไปสู่ระดับเขต 2 บริหารทรัพยากรร่วม 3 บริการร่วมแบบไร้รอยต่อ 4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5 Provincial level Regulator Provider Purchaser DHS (รพ.+สสอ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

6 RO กรมวิชาการ ร่วมทีม Regulator ตรวจสอบติดตามประเมินผล Provider Health Board (คปสจ.) Provider Health Board (คปสจ.) อำเภอ DHS คปสอ. อำเภอ DHS คปสอ. อำเภอ DHS คปสอ. Regional Health Board ทีมคณะนิเทศจาก กสธ. สธน.เป็นประธาน

7 www.themegallery.com Primary Care Secondary Care Referral System UC Management Seamless Service Management EC 1 Self Care 2 3 RS RS “เขตบริการสุขภาพ” : จัดบริการสำหรับประชาชน4-5 ล้านคน จัดเป็น 12 กลุ่มบริการ (4-3-3-2) พัฒนาปฐมภูมิสมบูรณ์ แบบ ครอบคลุมพัฒนาทุติยภูมิที่ สำคัญจำเป็นให้เบ็ดเสร็จในเขต บริการสุขภาพทุกระดับด้วย คุณภาพ มาตรฐาน จัดปัจจัยสนับสนุน คน เงิน ของ ที่เพียงพอพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ภายใต้ คกก. พื้นที่ Primary Care Secondary Care Referral System Self Contained

8 กระบวนการในการทำงานร่วมกันของเครือข่าย อย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอำเภอ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการปรับปรุง การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ อย่างมีคุณภาพ และมีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ ในพื้นที่ รวมทั้งลดการส่งต่อและลดความแออัดในสถาน บริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน และชุมชนพึ่งพาตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรค ประจำถิ่นและภัยสุขภาพให้ลดลง ระบบสุขภาพอำเภอ District health system : DHS

9 Company LOGO แนวคิดการทำงาน DHS การทำงานร่วมกันของรพช.+สสอ.+รพ.สต.+ อปท.+ประชาสังคม โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำ ให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

10 www.themegallery.com เอกภาพของทีมสุขภาพระดับอำเภอ (Unity of District Health Team) การดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) บริการพื้นฐานที่จำเป็น (Essential Health Care) งบประมาณ, ทรัพยากรต่างๆ และโครงสร้าง องค์กร การประเมินผลและ เรียนรู้ตามบริบท ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น, ทีมสุขภาพเป็นสุขและ ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน

11 www.themegallery.com คปสอ.

12 Conceptual Framework of DHS Development 1.P&P 2.MCH 3.EMS 4.Acute Minor Diseases 5.Dental Health 6.Chronic Diseases 7.Psychiatric Diseases & Mental Health 8.Disabillities 9.End of life care 10.High risk groups ( Pre – school, Adolescent,Elderly ) Unity District Health Teams (รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน) Other Sectors Psychosocial Outcome -Value -Satisfaction -Happiness Clinical Outcomes -Morbidity -Mortality -Quality of Life SpecialistProvincial Hospital Essential care Self Care Action Research / R2R CBL Common Goal Common Action Common Learning SRM • Concept & Policy • Structure & Organization • Resources Allocation & Sharing • Manpower Development • Information System • Supportive Mechanism • New Management (Partnership & Networking) Service Plan

13 ระบบบริการ คุณภาพ 1. หัวใจและหลอดเลือด 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 7. 5 สาขา 6. ตาและไต 5. จิตเวช 4.ทารกแรกเกิด 3. อุบัติเหตุ 2. มะเร็ง 8. ทันตกรรม 10. NCD 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ 10 สาขา Back Bone นโยบาย สบ รส. กรม ต่างๆ นอก สธ. การ เมือง สนับสนุน บรรลุ KPI เป้าหมายของ กระทรวง 10 สาขา

14 DHS เครือข่าย ระดับอำเภอ ศสม. รพสต. DHS เครือข่าย ระดับอำเภอ ศสม. รพสต. เป้าหมายระบบสุขภาพอำเภอ • สถานะสุขภาพ • Self Care • ทีมสุขภาพอำเภอเข้มแข็ง

15 ประเด็นสุขภาพในแต่ละระดับ Service plan Essential care  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  ทารกแรกเกิด  อุบัติเหตุ  จิตเวช  สูติกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  ออร์โธโปดิกส์  ทันตกรรม  ตา  ไต  หมอครอบครัว  P&P  MCH  EMS  Acute Minor Diseases  Dental Health  Chronic Diseases  Psychiatric Diseases & Mental Health  Disabillities  End of life care  High risk groups ( Pre – school, Adolescent,Elderly) ยุทธศาสตร์กระทรวง  สตรี  เด็ก เยาวชน  วัยแรงงาน  สูงอายุ  ผู้พิการ  NCD  อาหาร  สิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาล อาหาร  Emerging disease

16

17

18 Well being กาย จิตวิญญาญ จิต สังคม

19 ส่งเสริม สุขภาพจิต ป้องกันปัญหา สุขภาพจิต DHS ประเด็นตาม Flagship & Service plan DHS ประเด็นตาม Flagship & Service plan บูรณาการ (Integrate)

20 ส่งเสริมสุขภาพจิต • เพิ่มศักยภาพของบุคคลในการปรับตัวต่อการดำเนินชีวิต • เพิ่มความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพจิต • เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

21 ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต • ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต • ให้ความช่วยเหลือในกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดโอกาส ในการเจ็บป่วย • ดูแล รักษา ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตระยะเริ่มแรก • ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนให้กับสถานบริการระดับตติยภูมิ

22 • กำหนดนโยบาย/มาตรการสำคัญของงานสุขภาพจิต • กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพจิต • สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือ สุขภาพจิต • สนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นสุขภาพทางกายกับมาตรการทางสุขภาพจิต • สนับสนุนทางวิชาการให้กับเครือข่ายในพื้นที่ • กำกับ ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต

23 1.P&P 2.MCH 3.EMS 4.Acute Minor Diseases 5.Dental Health 6.Chronic Diseases 7.Psychiatric Diseases & Mental Health 8.Disabillities 9.End of life care 10.High risk groups ( Pre – school, Adolescent,Elderly ) Unity District Health Teams (รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน) ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิต CBL Common Goal Common Action Common Learning Participation Analyses & Intervention Clinical Outcomes -Morbidity -Mortality -Quality of Life Psychosocial Outcome -Value -Satisfaction -Happiness

24 เลือกประเด็นสุขภาพ ตามพื้นฐานของแต่ อำเภอ คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน DHS ของ อำเภอ/ผู้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิตใน พื้นที่/ศูนย์สุขภาพจิต ร่วมวิเคราะห์ ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ตามประเด็นสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมใน การออกแบบกิจกรรม มาตรการในการให้ การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนในประชาชน กลุ่มต่างๆ ประชาชนได้รับบริการ ครอบคลุมสุขภาพกาย และจิตตามบริบทของ พื้นที่จริง

25 อำเภอ A เลือกประเด็น โรคเรื้อรัง เป็นประเด็น สำคัญ ทุกภาคส่วนวิเคราะห์ • หาผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบทาง สุขภาพจิตทั้งหมด จากโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ชุมชน • แนวโน้ม สุขภาพจิตของคน กลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วนวิเคราะห์ • หาผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบทาง สุขภาพจิตทั้งหมด จากโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ชุมชน • แนวโน้ม สุขภาพจิตของคน กลุ่มต่างๆ • ออกแบบกิจกรรม/ มาตรการในการ ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ญาติ/ ชุมชน • ควบคู่กับการดูแล ทางกายเดิม • ออกแบบกิจกรรม/ มาตรการในการ ดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ญาติ/ ชุมชน • ควบคู่กับการดูแล ทางกายเดิม ประชาชนในอำเภอ A ได้รับบริการครอบคลุม สุขภาพกายและจิตใน ประเด็นโรคเรื้อรัง

26 กรม สุขภาพจิต รพ.สต. พัฒนาความ ฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) ประเมินEQ ก่อน Intervention บูรณาการตามกลุ่มวัย ตัวอย่าง: Pre-school -Capacity building -Intervention สสอ. รพช. โรงเรียน ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก อปท. ประเมินEQ/IQ หลัง พม. แกนนำ

27 LOGO Page  27

28 LOGO Page  28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สุดา วงศ์สวัสดิ์. National Health Authority Regulator Provider Purchaser สป. / กรมส่วนกลาง-สปสช. -สปช. -กรมบัญชีกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google