งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อกำหนดรูปแบบในการพัฒนา หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการส่งออก ขิง ขิง เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีคุณค่าทั้งในเชิงอาหารและเครื่องเทศที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อกำหนดรูปแบบในการพัฒนา หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการส่งออก ขิง ขิง เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีคุณค่าทั้งในเชิงอาหารและเครื่องเทศที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อกำหนดรูปแบบในการพัฒนา หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการส่งออก ขิง ขิง เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีคุณค่าทั้งในเชิงอาหารและเครื่องเทศที่ สำคัญของโลก ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาทต่อปี การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขิงดอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการส่งออก การผลการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขิงดอง ทำให้เห็นถึงความต้องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยการหา ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ใช้เทคนิค Center of gravity ซึ่งจำแนกการหาที่ตั้งเป็น 3 ประเภท ดังนี้คือ การ เก็บ เกี่ยว ผลผลิต การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การ ส่งเสริม การ ผลิต การ ปรับปรุง ดิน และ ชลประทา น การ จัดการ พื้นที่ การพัฒนาเพิ่ม ผลผลิตและ คุณภาพต้นทุน การแปรรูปเพื่อ เพิ่มคุณค่า การ พัฒนา การ แปร รูป การ ตรวจสอบ มาตรฐาน และ ย้อนกลับ การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อ ส่งออก การพัฒนาระบบ ตลาด การเพิ่ม ขีด ความสามาร ถ ในการ แข่งขัน การส่งเสริม การตลาด การ พัฒนา ระบบ โลจิ สติกส์ การวิเคราะห์ห่วง โซ่คุณค่าขิงดอง ใช้ การวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของ อุตสาหกรรม ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึง ปลายน้ำ ซึ่งมีผล การวิเคราะห์ดังนี้ การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงานขิงดองเพื่อการส่งออก ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ นายเสกสรร บัวระภา และนายรังสฤษฏ์ สุทธิคุณ พื้นที่ปลูก: ปลูกในภาคเหนือ 71.13 % ของทั้งประเทศ ตลาดส่งออก: ประเทศญี่ปุ่น ประคู่แข่ง: จีน ปัญหา: ต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าประเทศคู่แข่ง แนวทางแก้ไข: ก ารหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน การขนส่ง โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานปลอดภัยอาหาร 1. กลยุทธ์ทำเลใกล้แหล่งวัตถุดิบหลัก ( Main Raw Material - Positioned Strategy) 2. กลยุทธ์ทำเลใกล้แหล่งวัตถุดิบทั้งหมด (All Raw Material – positioned Strategy) 3. กลยุทธ์ทำเลอยู่ใกล้ตลาด (Market – positioned Strategy) การประยุกต์ใช้เทคนิค Center of gravity ในการคำนวณหาพิกัดตำแหน่งโดยมีหลักการคือ ต้องหาพิกัด ตำแหน่งในปัจจุบันซึ่งต้องเป็นพิกัด X และพิกัด Y และการค่าน้ำหนัก (weight) เพื่อใช้ประกอบการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม MapMagic ในการหาพิกัดจุดภูมิศาสตร์ของอำเภอที่ปลูกขิงใน 7 จังหวัดภาคเหนือซึ่งมี 48 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงานขิงดองเพื่อการส่งออก Main Raw Material – positioned StrategyAll Raw Material – positioned StrategyMarket– positioned Strategy อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานปลอดภัยอาหาร การหาพิกัดที่ตั้งโรงงาน โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Center of Gravity จังหวัดอำเภอ ปริมาณขิงอ่อน เฉลี่ย( ตัน ) พิกัด ค่าน้ำหนัก XY เพชรบูรณ์หล่มสัก359.125 101.2416.77 0.322205 เพชรบูรณ์หล่มเก่า97.175 101.2216.88 0.087185 ตากกิ่ง อ.วังเจ้า1,090.47 99.2316.69 0.978365 พิกัด Main Raw Material positioned Strategy All Raw Material positioned Strategy Market positioned Strategy X100.79100.72100.81 Y17.9417.3514.251 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการกำหนดทำเลที่ตั้ง ผลการวิเคราะห์ พิกัด X พิกัด Y การจำแนกที่ตั้งโรงงาน ขิงดองทั้ง 3 ประเภท ได้ตำแหน่งที่ตั้งโรงานที่ เหมาะสมดังนี้ สมการในการคำนวณหาพิกัดตัวแปร = จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนัก พิกัดตามแกน X = จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนัก พิกัดตามแกน Y = พิกัดตามแนวแกน X ของพื้นที่ I = พิกัดตามแนวแกน Y ของพื้นที่ i = ปริมาณขิงอ่อนของแต่ละ พื้นที่ i = ปริมาณขิงอ่อนของแต่ละ พื้นที่ j = ปริมาณขิงอ่อนของแต่ละ พื้นที่ k = ค่าน้ำหนักของการเคลื่อนที่ของปริมาณขนส่งขิงอ่อน = ค่าน้ำหนักของการเคลื่อนที่ของปริมาณขนส่งเกลือและอื่นๆ = ค่าน้ำหนักของการเคลื่อนที่ของปริมาณขนส่งขิงดอง การกำหนดค่าน้ำหนัก การคำนวณได้กำหนดค่าน้ำหนัก โดยคิดจากปริมาณ ขิงอ่อน 70.78% ปริมาณเกลือที่ใช้ดองขิง 7.08 % ส่วนผสมอื่น ๆ 3.54% ซึ่งสามารถผลิตขิงดองที่ออก ที่ท่าเรือ 18.60 % โดยสามารถคำนวณเป็นค่า น้ำหนักได้ดังนี้ ปริมาณ (ตัน) จำนวนเที่ยงการขนส่ง (เที่ยว) ค่าน้ำหนัก 111,458.6613,933 0.322205 11,145.861,593 0.087185 128,177.463,663 0.978365 หมายเหตุ : ข้อมูลที่ใช้ในการ คำนวณหาตำแหน่งที่ตั้งโรงงานขิงดอง ยังมีอีกซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียด ตัวอย่างการคำนวณ

3 Value Chain & Value Added : สินค้าเกษตรแปรรูป โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานปลอดภัยอาหาร การเก็บ เกี่ยว ผล ผลิต การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การจัดการ พื้นที่/ แปลงปลูก การส่งเสริม การผลิต และ ใช้เมล็ด พันธุ์ดี การ ปรับ ปรุง ดิน การจัด การ ศัตรู พืช การจัด การ ระบบ น้ำ การ พัฒนา แปรสภาพ และแปรรูป การ พัฒนา คุณภาพ เพื่อส่งออก การเพิ่ม ขีดความ สามารถ ในการ แข่งขัน การจัดทำ ระบบฐาน ข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติงาน เครือข่าย อาหารปลอดภัย การ ตรวจสอบ มาตรฐาน การกระจาย สินค้าและ โลจิสติกส์ ส่งเสริมการ ตลาดแบบ Contract Farming การ พัฒนา ประสิทธิ- ภาพระบบ การแปรรูป เพื่อเพิ่มและ สร้างคุณค่า การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การพัฒนา ระบบตลาด การสร้าง เครือข่ายห่วง โซ่อุปทาน พริก : Chilli Value Chain พริก อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุตสาหกรรมอื่น ๆ ยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอก ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ยาธาตุ ยาขับลม ยาเจริญอาหาร ส่วนผสมของขี้ผึ้ง ส่วนผสมของครีมหรือเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อย อาหารคน อาหารสัตว์ ครัวเรือน พริกประกอบอาหาร ส่วนผสมของโลชันบำรุงผิว ส่วนผสมในครีมลดความอ้วน ส่วนผสมในสายไฟรถยนต์กันหนูกัด ส่วนผสมของแก๊สน้ำตา ส่วนผสมของอาหารไก่ พริกสด พริกแห้ง ซอสพริก พริกดอง เครื่องแกง น้ำพริก พริกป่น พริกป่นประ กอบอาหาร พริกป่นใน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

4 Value Added : สินค้าเกษตรแปรรูป โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานปลอดภัยอาหาร กล้วย : Ban ana ขิง : Ginge r กล้วย ผล ก้านกล้วย ใบ ลำต้น สัตว์ คน อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร ครัวเรือน สารเคลือบยา อาหารสัตว์ อาหาร ส่วนผสมอาหารเด็ก อาหาร ขนมหวานต่าง ๆ เครื่องดื่ม เชือกกล้วย งานประดิษฐ์ กระดาษสา บรรจุอาหารชั่วคราว การแปรรูปขั้นต้น การแปรรูปโดย ใช้เทคโนโลยี กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยฉาบ อื่น ๆ กล้วยกระป๋อง แป้งกล้วย กล้วยผง ซอสกล้วย น้ำกล้วย ไวน์กล้วย ขิง อุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร ครัวเรือน ขิงสด ขิงแห้ง สารสกัดจากขิง น้ำมันหอมระเหย โลชัน / ครีม ครีมขัดผิว ครีมลบเลือน ริ้วรอย ส่วนประกอบของยา ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร อาหาร เครื่องดื่ม ขิงดอง ขิงเชื่อม ขิงผง น้ำขิง


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อกำหนดรูปแบบในการพัฒนา หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงงานขิงดองเพื่อการส่งออก ขิง ขิง เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีคุณค่าทั้งในเชิงอาหารและเครื่องเทศที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google