งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่าง ประเทศมีมูลค่ากว่า ร้อยละ 55 ของ GDP ดุลการค้าที่เกินดุลมี แนวโน้มลดลง โดย การนำเข้ามีอัตรา เพิ่มที่สูงกว่าการ ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่าง ประเทศมีมูลค่ากว่า ร้อยละ 55 ของ GDP ดุลการค้าที่เกินดุลมี แนวโน้มลดลง โดย การนำเข้ามีอัตรา เพิ่มที่สูงกว่าการ ส่งออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่าง ประเทศมีมูลค่ากว่า ร้อยละ 55 ของ GDP ดุลการค้าที่เกินดุลมี แนวโน้มลดลง โดย การนำเข้ามีอัตรา เพิ่มที่สูงกว่าการ ส่งออก 1. ดุลการค้าเหมาะสม 2. เติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

2 ยุทธศาสตร์การนำเข้า ยุทธศาสต ร์ที่ 4 ส่งเสริม การใช้ วัตถุดิบใน ประเทศ และ ส่งเสริม การ เชื่อมโยง อุตสาหกร รมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย น้ำ Management of Trade Deficit ยุทธศาสต ร์ที่ 1 การ สร้าง มาตรการ การค้า ยุทธศาสต ร์ที่ 3 การ อำนวย ความ สะดวก ทาง การค้า ยุทธศาสต ร์ที่ 2 การ เพิ่มอำนาจ ต่อรองการ นำเข้า ยุทธศาสต ร์ที่ 5 การ เชื่อมโยง องค์กร และ กฎระเบีย บและการ พัฒนา บุคลากร

3 มาตรการที่สำคัญ ภายใต้ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาการผลิต วัตถุดิบในประเทศ สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สร้างสิทธิประโยชน์จูงใจให้ภาคเอกชนหันมาใช้ วัตถุดิบภายในประเทศ ส่งเสริมการสำรวจแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับ อก. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

4 แนวทางที่สอดคล้องกับแผนปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม สร้างสิทธิประโยชน์จูงใจให้ภาคเอกชน หันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศ สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบในประเทศ ส่งเสริมการสำรวจแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3.2.1 สนับสนุนการใช้ วัตถุดิบในประเทศและการ เพิ่มมูลค่าสินค้า 3.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นฐาน และอุตสาหกรรมสนับสนุน 3.2.4 พัฒนาปัจจัยด้าน โครงสร้าง พื้นฐานให้เอื้อต่อการ ดำเนินธุรกิจ 3.2.6 พัฒนาการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรมและส่งเสริม SMEs โดยให้สิทธิ ประโยชน์จูงใจในการ ลงทุน กรอบยุทธศาสตร์ 3 ข การปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม

5 การดำเนินงานของ อก.  โครงการศึกษาการบริหารจัดการด้าน Logistic และ Supply Chain ของ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ อัญมณี ผลิตภัณฑ์ ยาง เซรามิกส์ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ ยา ผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาล  โครงการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อทดแทน การนำเข้า  โครงการพัฒนาแหล่งแร่และแหล่งวัตถุดิบ  โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ทรัพยากรและ วัตถุดิบในประเทศ  โครงการจัดหาและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจาก ทรัพยากรแร่  โครงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม พื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

6 การดำเนินงานของ อก.  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  โครงการเครือข่ายวิสาหกิจยานยนต์  โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการเชื่อมโยง อุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการลงทุนแก่ อุตสาหกรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การนำเข้า การค้าระหว่าง ประเทศมีมูลค่ากว่า ร้อยละ 55 ของ GDP ดุลการค้าที่เกินดุลมี แนวโน้มลดลง โดย การนำเข้ามีอัตรา เพิ่มที่สูงกว่าการ ส่งออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google