งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียง มันสำปะหลัง A STUDY AND TEST OF CASSAVA-ROOT-CONVEYOR จัดทำโดย นายวิทยา หาญอาษา และ นายธวัช มุดไธสงอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียง มันสำปะหลัง A STUDY AND TEST OF CASSAVA-ROOT-CONVEYOR จัดทำโดย นายวิทยา หาญอาษา และ นายธวัช มุดไธสงอาจารย์ที่ปรึกษา ดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียง มันสำปะหลัง A STUDY AND TEST OF CASSAVA-ROOT-CONVEYOR จัดทำโดย นายวิทยา หาญอาษา และ นายธวัช มุดไธสงอาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554

2 • การลำเลียงมันสำปะหลังในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ แรงงานที่แข็งแรง • มีความเสียงต่อสุขภาพและการบาดเจ็บจากการ ลำเลียงมันสำปะหลังได้ • ใช้เวลามากในการลำเลียงอีกทั้งค่าแรงที่มากกว่า คนงานในหน้าที่อื่นๆ

3 ขั้นตอนการทำงานโดยใช้ แรงงานคน

4 ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเกี่ยวกับปัญหาใน กรับวนการเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง จากการทด ทองเบื้องต้นเกี่ยวกับการลำเลียงมันสำปะหลัง ปัญหาที่พบในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานคน จึงได้มีการจัดทำ โครงงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดั้งนี้ 1 ศึกษาขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมัน สำปะหลัง 2 ทดสอบอุปกรณ์ลำเลียงมันสำปะหลัง ภายหลังการขุนขึ้นรถบรรทุก

5 เพื่อศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียงมัน สำปะหลังขึ้นรถบรรทุกภายหลังการขุด จึงได้ วางแผนการดำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. สำรวจปัญหาของการลำเลียงมันสำปะหลังขึ้น รถบรรทุกจากเกษตรกรรายย่อย 2. ศึกษาขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง 3. ทดสอบการทำงานของเครื่องลำเลียงมัน สำปะหลังภายหลังการจากขุดแล้ว

6 • ได้เครื่องลำเลียงต้นแบบ • ได้ทราบอัตราการทำงานที่แท้จริง • ทราบการทำงานของการเลียงที่เหมาะสม • เป็นแนวทางในการปรับปรุงและศึกษาต่อ

7 ในส่วนของบทนี้เป็นวิธีการดำเนินงานเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 1. สำรวจปัญหาของการลำเลียมันสำประหลังและ ความต้องการลำเลียงมันสำประหลังด้วยเครื่อง ลำเลียงในปัจจุบัน

8 สัดส่วนการบรรทุกต่อพื้นที่

9 2. ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการทำงานที่มีผล ต่ออัตราการทำงานของแรงคนในแต่ละ ขั้นตอนการลำเลียงมันสำประหลังขึ้น รถบรรทุกในปัจจุบัน

10 3. ศึกษาเครื่องลำเลียง

11 4. แทรกเตอร์ที่ใช้เป็นต้นกำลัง แทรกเตอร์ที่ใช้ KOBUTA ขนาด 46

12

13 1. ศึกษาการเก็บหัวมันใส่เข่งใช้คนเก็บ 1,2 และ 3 คนลง ในเข่งทั้งหมด 6 เข่ง

14 2. ทดสอบการลำเลียงมันสำประหลังขึ้น รถบรรทุกด้วยเครื่องลำเลียง แบบที่ 1 การเทเข่งมันใส่รถบรรทุกจำนวน 1 คน

15 แบบที่ 2 การเทเข่งมันใส่รถบรรทุกจำนวน 2 คน

16 กราฟแสดงการทำงาน

17 • ศึกษาการเก็บหัวมันใส่เข่งใช้คนเก็บ 1,2 และ 3 คนลง ในเข่งทั้งหมด 6 เข่งได้อัตราการทำงาน 0.6,2.7 และ 2.9 ( ไร่ / คน - ชม.) ตามลำดับ • แบบที่ 1 การเทเข่งมันใส่รถบรรทุกจำนวน 1 คนได้ อัตราการทำงานของเครื่อง เวลาการลำเลียง 6.49,7.81 และ 7.74 ( ตัน / hr ) เวลาในการเท 49.15,50.20 และ 48.74 ( ตัน / hr ) • แบบที่ 2 การเทเข่งมันใส่รถบรรทุกจำนวน 2 คนได้ อัตราการทำงานของเครื่อง เวลาการลำเลียง 6.41,7.71 และ 8.90 ( ตัน / hr ) เวลาในการเท 49.88, 44.78 และ 45.69 ( ตัน / hr )

18 • ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วของ รอบเครื่องยนต์ เพราะถ้าความเร็วของรอบ เครื่องยนต์เปลี่ยนไป ความสารารถในการยก น้ำหนักมันสำปะหลังจะเปลี่ยนไปด้วย • ควรมีการทดสอบการทำงานในพื้นที่จริงเพื่อหา ความสามารถในการทำงานเชิงพื้นที่ของ อุปกรณ์ลำเลียงมันสำปะหลังภายหลังการขุด • อุปกรณ์ลำเลียงมันสำปะหลังภายหลังการขุดยัง ต้องมีการปรับปรุงอีกหลายปัจจัย • ควรมีศึกษาถึงจุดคุ้มทุนของอุปกรณ์ลำลียงมัน สำปะหลังภายหลังการขุด

19 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาและทดสอบเครื่องลำเลียง มันสำปะหลัง A STUDY AND TEST OF CASSAVA-ROOT-CONVEYOR จัดทำโดย นายวิทยา หาญอาษา และ นายธวัช มุดไธสงอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google