งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การขับเคลื่อน Whole Value Chain Network ด้วยโลจิสติกส์ (Logistic) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สินค้าเกษตรที่สำคัญ ของไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การขับเคลื่อน Whole Value Chain Network ด้วยโลจิสติกส์ (Logistic) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สินค้าเกษตรที่สำคัญ ของไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การขับเคลื่อน Whole Value Chain Network ด้วยโลจิสติกส์ (Logistic) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สินค้าเกษตรที่สำคัญ ของไทย

2 2 ภาค โรงสี ข้าว ( แห่ง ) โรงฆ่า สัตว์ปีก ( แห่ง ) โรงฆ่า สุกร ( แห่ง ) โรงฆ่าโค - กระบือ ( แห่ง ) ท่าขึ้นปลา กำลังการ ผลิต ( ตัน ) เหนือ 5,696 73480158- ตะวันออกเฉีย งเหนือ 29,20 4 165224 374- กลาง 2,082 373374206 489,281 ใต้ 2,555 1596550 835,911 รวม 39,53 7 7701,143788 1,325,192 โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ด้านการแปรรูป

3 กิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่ อุปทาน S1 S2 S3 3

4 ข้าว โรงงา นแปร รูป เกษตร กร ( ข้าวเปลื อก ) โรงงาน เครื่องดื่ม แอลกฮอล์ ผู้ส่งออกข้าว และ ผลิตภัณฑ์ โรงงาน อุตสาหกร รมอาหาร สุขภาพ โรง สี 4

5 เกษตรกร ( ผลผลิต ) พ่อค้า รวบรวม สถาบัน เกษตรก ร ไซโล อุตสาห กรรม อาหาร สัตว์ อุตสาห กรรม แป้ง ข้าวโพด อุตสาห กรรม น้ำมัน ข้าวโพด ฟาร์ม เลี้ยง สัตว์ ส่งออก บริษัท จำหน่าย ใน ประเทศ เกษตรกรผู้ ปลูก ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ราชการ เกษตรกร ( ทำเมล็ด พันธุ์ ) เมล็ดพันธุ์ จำหน่าย เมล็ดพันธุ์ ขยาย ส่งออก เทคโนโ ลยีการ ผลิต น้ำ ดิน ปัจจัย การ ผลิต 100 % 94 % 3 % 2.50 % 0.50 % ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5

6 เกษต รกร คลังสิ นค้า ผู้ส่งออก ต่างประเท ศ ผู้บริโภค ใน ประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศ พ่อค้าคน กลาง รถบรรทุก / พ่วง รถบรรทุก - หัวลากคอน เทนเนอร์ / คอนเทนเนอร์ - รถไฟ รถบรรทุ ก รถบรรทุก 6 ล้อ /4 ล้อ ท่าเรือแหลม ฉบัง ศรีราชา - เกาะสีชัง - ร้าน ขายปลีก - ตลาด สด / ตลาด ชุมชน เรือ โมเดิร์นเทรด / ห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต / ร้านสะดวกซื้อ รถบรร ทุก ประเทศ เพื่อนบ้าน อ้อยและผลิตภัณฑ์น้ำตาล สถาบัน เกษตรกร / หัวหน้าโควต้า โรงงาน น้ำตาล ( หีบ น้ำตาล ) 6

7 เกษตรก ร พ่อค้า รวบรวม ท้องถิ่น ตลาด กลาง สถาบัน เกษตรก ร - กลุ่ม เกษตรก ร - สหกรณ์ - อื่น ๆ กลุ่ม อุตสาหกรร มกลางน้ำ กลุ่ม อุตสาหกรร มปลายน้ำ - กลุ่ม อุตสาหกรรม ยางแผ่น - กลุ่ม อุตสาหกรรม ยางแท่ง - กลุ่ม อุตสาหกรรม น้ำยางข้น - กลุ่ม อุตสาหกรรม ยางเทียม หรือยาง สังเคราะห์ - กลุ่ม อุตสาหกรรม ยางล้อ - กลุ่มผลิตภัณฑ์ จาก กระบวนการจุ่ม - กลุ่มผลิตภัณฑ์ จาก กระบวนการขึ้น รูป - กลุ่ม ผลิตภัณฑ์จาก กระบวนการอัด ฉีด - กลุ่ม ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ส่งอ อก ใช้ใน ประเ ทศ ส่งอ อก - น้ำ ยาง - ไม้ ยาง ยางพารา 7

8 ลำไย เกษตรก ร 8

9

10 จบการนำเสนอ ค่ะ Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 การขับเคลื่อน Whole Value Chain Network ด้วยโลจิสติกส์ (Logistic) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สินค้าเกษตรที่สำคัญ ของไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google