งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีด้านพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีด้านพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีด้านพลังงาน

2 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

3 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสำเร็จรูป
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบสำเร็จรูป ใช้สำหรับอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรหรืออาหารต่าง ๆ เช่น กล้วย กระเทียม ผลไม้แช่อิ่ม ตลอดจนปลาหมึก เนื้อวัว ฯลฯ โดยการนำแนวความคิดการนำพลังงานที่สะอาดปราศจากมลภาวะ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับพลังงานอื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ประโยชน์ 1. เป็นเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารได้หลายชนิด เช่น กล้วย พริก กระเทียม ผลไมแช่อิ่ม ปลาหมึก และเนื้อวัว เป็นต้น 2. สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์อบแห้งได้ เพราะกำหนดและควบคุมอุณหภูมิอัตราการไหลของอากาศ ทำให้มีระยะเวลาในการอบแห้งที่แน่นอน 3. สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้โดยการขยายขนาดหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบแห้งให้เพียงพอกับความต้องการ

5 ลักษณะของการประดิษฐ์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเครื่องอบแห้งแบบตู้ ชนิดถาดอยู่กับที่ ที่มีการไหลของอากาศในลักษณะตั้งฉากกับถาด และใช้ระบบอากาศไหลเวียนกลับ มีโครงสร้างเป็นโลหะ มีฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อน โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก แต่หากไม่มีแสงอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ จะใช้ความร้อนจากขดลวดความร้อน ไฟฟ้า เข้ามาทดแทน มีส่วนประกอบดังนี้

6 3. ท่อนำอากาศร้อนที่ผ่านการอบแห้งแล้วกลับมาใช้ใหม่
1. แผงรับรังสีอาทิตย์ แบบแผ่นเรียบ 2. ท่อนำอากาศจากแผงรับรังสี ประกอบด้วย พัดลมเป่าอากาศขนาด 746 วัตต์ สามารถให้ปริมาณลมสูงสุด 52 ลบ.ม/วินาที 3. ท่อนำอากาศร้อนที่ผ่านการอบแห้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ 4. ท่อระบายอากาศที่ผ่านการอบแห้งแล้วจากเครื่องอบแห้ง 5. ตู้บรรจุผลิตภัณฑ์อบแห้ง ทรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.70 ม. x 1.20 ม. สูงด้านหนา 1.60 ม. ด้านหลัง 1.80 ม. ภายในแบ่งออกเป็นชั้น 8 ชั้น พื้นที่ของชั้นขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. 6. ขดลวดความร้อนใช้ขนาด 830 วัตต์ 3 ตัว ทำงานโดยอัตโนมัติ

7

8 ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้ง
จากการทดลองอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่โรงงานของบริษัทอุตสาหกรรมของเกษตรเขาค้อ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ กระหล่ำดอก กระหล่ำปลี ผักกาดกวางตุ้ง ผักชี ใบหอม ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก ฯลฯ พบว่า ประสิทธิภาพของตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ มีค่า 53 % ใกล้เคียงกับค่าที่ได้ออกแบบไว้คือ 60% ส่วนประสิทธิภาพของตู้อบแห้งจะมีค่าระหว่าง 16 – 66% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและชนิดของวัตถุดิบที่นำมาอบแห้ง แต่โดยภาพรวมนับว่าเป็นเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งที่เคยสร้างมา

9 ที่มา : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
บันทึกข้อมูลโดย : นาย เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ, วันที่ 2 ตุลาคม 2546

10 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
จัดทำโดย นางสาวภัทรา เดี่ยวยิ่งเจริญ รหัส นางสาวจิตติมา โคกกระชาย รหัส นางสาววรรณพร ปิ่นฟ้า รหัส นางสาวถิติมา มรรคนา รหัส โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีด้านพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google