งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการใช้การจัดการโซ่ อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาววราพร วิริยะไชยกุล ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการใช้การจัดการโซ่ อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาววราพร วิริยะไชยกุล ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการใช้การจัดการโซ่ อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาววราพร วิริยะไชยกุล ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ♥ ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมี การจ้างงานสูงสุด อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมี การจ้างงานสูงสุด การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง การทำตลาดของผู้ประกอบการสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในแต่ละผลิตภัณฑ์ขาด การประสานงานซึ่งกันและกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กรในระดับต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง การทำตลาดของผู้ประกอบการสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มในแต่ละผลิตภัณฑ์ขาด การประสานงานซึ่งกันและกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กรในระดับต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง

3 อุตสาหกรรมผลิต เส้นใย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นใยธรรมชาติ อุตสาหกรรมปั่น ด้าย อุตสาหกรรม ทอผ้า อุตสาหกรรม ถักผ้า อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และ ตกแต่งสำเร็จ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ผู้บริโภค อุตสาหกรรมต้นน้ำ อุตสาหกรรม กลางน้ำ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

4  แนวทางในการแก้ปัญหา การนำแนวคิดกลยุทธ์การ บริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประสิทธิผล การนำแนวคิดกลยุทธ์การ บริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประสิทธิผล

5  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาความพร้อมในการ ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ  โซ่อุปทานของผู้ผลิตเสื้อผ้า สำเร็จรูป  เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงภายในสาย โซ่อุปทานระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้า สำเร็จรูป ผู้ขายปัจจัยการผลิตและผู้ จัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรม เสื้อผ้าสำเร็จรูป

6  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 1. ตัวแปรอิสระ 1.1 ความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน ด้านต่าง ๆ 1.1.1 ทรัพยากรมนุษย์ 1.1.2 กระบวนการ 1.1.3 เทคโนโลยี

7  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ( ต่อ ) 1.2 ความเชื่อมโยงของ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายในสายโซ่อุปทาน เดียวกัน แบ่งออกเป็น 1.2.1 ความเชื่อมโยงไป ข้างหน้า 1.2.2 ความเชื่อมโยงไปข้าง หลัง 2. ตัวแปรตาม ความพร้อมของอุตสาหกรรม เสื้อผ้าสำเร็จรูปในการนำ กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานมาใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพ

8  สรุปผลการวิจัย  ความพร้อมของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่อ การจัดการโซ่อุปทาน 1. โดยรวมมีความพร้อมระดับปานกลาง 1. โดยรวมมีความพร้อมระดับปานกลาง 2. เรียงลำดับความพร้อมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ 2. เรียงลำดับความพร้อมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน เทคโนโลยี และด้านทรัพยากร มากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน เทคโนโลยี และด้านทรัพยากร มนุษย์ มีน้อยที่สุด มนุษย์ มีน้อยที่สุด

9   ความเชื่อมโยงภายในโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สำเร็จรูป 1. การเชื่อมโยงไปข้างหน้า ความสำคัญในการร่วมมือและ ประสานงานกับผู้ซื้อสินค้า / ผู้จัด จำหน่ายในเรื่องของความต้องการ ของลูกค้ามากที่สุด 2. การเชื่อมโยงไปข้างหลัง ความสำคัญในการร่วมมือและ ประสานงานกับผู้ขาย ปัจจัยการผลิต เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้ามาก ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมในการใช้การจัดการโซ่ อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จัดทำโดย นางสาววราพร วิริยะไชยกุล ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google