งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2553 โดย... ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 งานวิจัย การวิจัย : ดำเนินการวิจัยจำนวน 3 โครงการ 1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ(GIS database)พื้นที่ ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชประภา Geographic Information System Database Management of the Conservation area, Ratchaprapa Dam 2) โครงการการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ ประเมินผลผลิตและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา 3) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ำยางในพื้นที่ปลูก ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูงเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิต ต่ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

3 ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนภาคใต้
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา, พัทลุง,นครศรีธรรมราช เช่น

4 - ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11 นครศรีธรรมราชและสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา - สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน สำนักงานชลประทานที่ 15 - สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา - เกษตรกรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา - เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา

5 โครงการที่ 1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ(GIS database)พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชประภา Geographic Information System Database Management of the Conservation area,Ratchaprapa Dam

6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.ทำแผนที่พื้นฐานด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ศึกษาในระดับ :5,000 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ GIS ร่วมกับทีมงานต่างๆเพื่อให้สามารถ ทำการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบูรณาการของผลลัพธ์ในสาขาต่างๆ 3.จัดฝึกอบรม สัมนาการประยุกต์ใช้ GIS ในการวิเคราะห์และบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆร่วมกัน

7 พื้นที่ศึกษา

8

9

10

11 โครงการการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและ
โครงการที่ 2 โครงการการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและ สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินผลผลิตและ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

12 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.จัดทำแผนที่พื้นที่ปลูก ที่ตั้งแหล่งรับซื้อผลผลิต โรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2. เป็นฐานข้อมูลทางการเกษตร 3. เป็นฐานข้อมูลในการประเมินสถานการปาล์มน้ำมันในอนาคต 4. เพื่อประเมินศักยภาพ/ข้อจำกัดและ พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมบริเวณลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา

13

14

15 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10 ปี จุดติดตั้งเครื่องมือ วัดปริมาณน้ำฝนบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

16 แผนที่แสดงชั้นความเหมาะสมดินสำหรับปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

17 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ำยางใน
โครงการที่ 3 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ำยางใน พื้นที่ปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตสูงเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก ยางพาราที่ให้ผลผลิตต่ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

18 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ผลจากการศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในปี 2547ทำให้ทราบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงที่สุด ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตน้ำยางพาราในเขตอำเภอสะเดาเปรียบเทียบกับเขตปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตน้ำยางต่ำเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการให้ได้น้ำยางพาราสูงขึ้นในพื้นที่อื่นๆ

19 จุดสำรวจ แผนที่ภาคใต้ พื้นที่ปลูกยาง จังหวัดสงขลา

20 ผลผลิตจากมากไปหาน้อย
พื้นที่ปลูกยางพารา/จุดสำรวจ ปี 2552

21 บริการวิชาการ จัดนิทรรศการงานเกษตรจำนวน 4 เรื่อง
จัดนิทรรศการงานเกษตรจำนวน 4 เรื่อง 1. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคนิครีโมทเซ็นซิ่ง สำรวจพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 2. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคนิครีโมทเซ็นซิ่ง สำรวจพื้นที่นาข้าวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 3. ศึกษาการวิจัยพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองและการอนุรักษ์โดย การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำนาทวี จังหวัดสงขลา

22 4. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาข้าวสำหรับเลี้ยงนกเพื่อการค้าในจังหวัดสงขลา

23 ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google