งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำปีการประเมิน คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 โดย... ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำปีการประเมิน คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 โดย... ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำปีการประเมิน คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 โดย... ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 งานวิจัย การวิจัย : ดำเนินการวิจัยจำนวน 3 โครงการ 1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิ สารสนเทศ (GIS database) พื้นที่ ปกปักพันธุกรรม พืชเขื่อนรัชประภา Geographic Information System Database Management of the Conservation area, Ratchaprapa Dam 2) โครงการการใช้เทคโนโลยีสำรวจ ระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ ประเมินผลผลิตและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณ ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา 3) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ ผลผลิตน้ำยางในพื้นที่ปลูก ยางพาราที่ให้ ผลผลิตสูงเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกยางพาราที่ให้ ผลผลิต ต่ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

3 ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต้ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา, พัทลุง, นครศรีธรรมราช เช่น ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต้

4 - ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นครศรีธรรมราชและสำนักงาน พัฒนา ที่ดินเขต 12 สงขลา - สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปาก พนังตอนบน สำนักงานชลประทานที่ 15 - สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในบริเวณ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา - เกษตรกรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา - เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัด สงขลา

5 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านภูมิ สารสนเทศ (GIS database) พื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืชเขื่อนรัชประภา Geographic Information System Database Management of the Conservation area,Ratchaprapa Dam โครงกา รที่ 1

6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 1. ทำแผนที่พื้นฐานด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมของ พื้นที่ศึกษาในระดับ 1:5,000 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบ GIS ร่วมกับ ทีมงานต่างๆเพื่อให้สามารถ ทำการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบูรณาการของ ผลลัพธ์ในสาขาต่างๆ 3. จัดฝึกอบรม สัมนาการประยุกต์ใช้ GIS ในการ วิเคราะห์และบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ต่างๆ ร่วมกัน

7 พื้นที่ศึกษา

8

9

10

11 โครงการการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและ สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินผลผลิตและ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โครงกา รที่ 2

12 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 1. จัดทำแผนที่พื้นที่ปลูก ที่ตั้งแหล่งรับซื้อผลผลิต โรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา 2. เป็นฐานข้อมูลทางการเกษตร 3. เป็นฐานข้อมูลในการประเมินสถานการปาล์ม น้ำมันในอนาคต 4. เพื่อประเมินศักยภาพ / ข้อจำกัดและ พื้นที่ปลูกที่ เหมาะสมบริเวณลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา

13

14

15 ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย 10 ปี จุดติดตั้ง เครื่องมือ วัดปริมาณ น้ำฝน บริเวณลุ่ม น้ำ ทะเลสาบ สงขลา

16 แผนที่แสดงชั้นความเหมาะสมดินสำหรับปาล์ม น้ำมันบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

17 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ำยางใน พื้นที่ปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตสูงเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก ยางพาราที่ให้ผลผลิตต่ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา โครงกา รที่ 3

18 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ผลจากการศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในปี 2547 ทำให้ทราบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราใน เขตอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่ ให้ผลผลิตน้ำยางสูงที่สุด ศูนย์วิจัยระบบ เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงได้ ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ผลผลิตน้ำยางพาราในเขตอำเภอสะเดา เปรียบเทียบกับเขตปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ ให้ผลผลิตน้ำยางต่ำเพื่อเป็นแนวทางใน การจัดการให้ได้น้ำยางพาราสูงขึ้นในพื้นที่ อื่นๆ

19 พื้นที่ปลูกยาง จุดสำรวจ แผนที่ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

20 พื้นที่ปลูกยางพารา / จุดสำรวจ ปี 2552 ผลผลิตจากมากไปหาน้อย

21 บริการวิชาการ จัดนิทรรศการงานเกษตรจำนวน 4 เรื่อง 1. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ เทคนิครีโมทเซ็นซิ่งสำรวจพื้นที่ปลูก ยางพาราในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 2. การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคนิครีโมทเซ็นซิ่งสำรวจพื้นที่นา ข้าวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 3. ศึกษาการวิจัยพันธุกรรมข้าวพันธุ์ พื้นเมืองและการอนุรักษ์โดยการมีส่วน ร่วมของชุมชนในพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำ นาทวี จังหวัดสงขลา

22 4. โครงการศึกษาแนวทางการ พัฒนาข้าวสำหรับเลี้ยงนกเพื่อ การค้าในจังหวัดสงขลา

23 ขอขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำปีการประเมิน คุณภาพ ปีการศึกษา 2553 โดย... ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google