งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) แนวคิดการส่งเสริม ปศุสัตว์ไทย เกษตรกร ผู้ผลิต ผลผลิตมีความ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ สะดวก การตลาด ยั่งยืน ผู้บริโ ภค อาหาร ปลอดภัย ราคา ยุติธรรม ความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) แนวคิดการส่งเสริม ปศุสัตว์ไทย เกษตรกร ผู้ผลิต ผลผลิตมีความ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ สะดวก การตลาด ยั่งยืน ผู้บริโ ภค อาหาร ปลอดภัย ราคา ยุติธรรม ความมั่นคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) แนวคิดการส่งเสริม ปศุสัตว์ไทย เกษตรกร ผู้ผลิต ผลผลิตมีความ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ สะดวก การตลาด ยั่งยืน ผู้บริโ ภค อาหาร ปลอดภัย ราคา ยุติธรรม ความมั่นคง ทางอาหาร

2 ( ร่าง ) Road Map การส่งเสริมการปศุสัตว์ ( เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด สัตว์ ) ผู้ผลิ ต ผู้ประกอบ การ ผู้บริโภ ค ข้อมูลข่าวสาร  สถิติแห่งชาติ  กรมปศุสัตว์  สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร  สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ ( สศช.) เกษตรกร  สร้าง Smart Farmer และเกษตรกร รุ่นใหม่ ( ส. ส. ส., เขต, จังหวัด )  การจัดการฟาร์ม ( ส. ส. ส., สคบ., สพส. สตส., สสช, เขต, จังหวัด ) สถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ( สพส., เขต, จังหวัด, สธ.) ข้อมูลการตลาด ( ส. ส. ส., เขต, จังหวัด ) การแปรรูปและ การตลาด ผลิตภัณฑ์ ( กอง ผลิตภัณฑ์ ) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งรับสัตว์ ( ด่านฯ ) ระบบ Logisti cs โรงฆ่าสัตว์ / สถานที่ ชำแหละ เนื้อสัตว์ ( จังหวัด, สธ.) ร้านอาหาร ( จังหวัด, สธ.) ราคา ( พาณิ ชย์ ) เครือข่ายผู้ผลิต / ตลาด ( ส. ส. ส., เขต, จังหวัด ) ปัจจัยการผลิต  สัตว์พันธุ์ดี ( สพพ., สทป., เอกชน )  ธนาคารโค – กระบือ ( กอง งานพระราชดำริ )  อาหารสัตว์ ได้แก่ พื้นที่ปลูกวัตถุดิบ ( สศก.) และ พืชอาหารสัตว์ ( สอส., ท้องถิ่น )  แหล่งน้ำ ( พด., ชป.) การแปรรูปและการตลาด ผลิตภัณฑ์ ( กองผลิตภัณฑ์, สธ. ) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่กัก สัตว์ ( ด่านฯ ) การบริหารจัดการ ( ส. ส. ส., เขต, จังหวัด ) เทคโนโลยี งานวิชาการ งานวิจัย Bio Gas ฯลฯ ( หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) Zoning ศูนย์รวบรวม สินค้า ปศุสัตว์ก่อนการ แปรรูป

3 โครงสร้าง การบริหาร ( ร่า ง ) คณะกรรมการส่งเสริมการปศุสัตว์ ประกอบด้วย  ผู้บริหารกรมปศุสัตว์  ภาคเอกชน / องค์กร ที่เกี่ยวข้อง โดยมี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์ ทำหน้าที่ เลขานุการ คณะทำงานฯ แยกตามรายชนิด สัตว์ (7 ชนิดสัตว์ ) ประกอบด้วย  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้า คณะทำงาน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน และตัวแทนภาคเอกชน  ผู้แทน สสส. เลขานุการ คณะกรรมการนโยบาย พัฒนาชนิดสัตว์ ( เป้าหมาย 7 คณะ ) เช่น Egg Board, Milk Board, Pig Board


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) แนวคิดการส่งเสริม ปศุสัตว์ไทย เกษตรกร ผู้ผลิต ผลผลิตมีความ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ สะดวก การตลาด ยั่งยืน ผู้บริโ ภค อาหาร ปลอดภัย ราคา ยุติธรรม ความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google