งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม/ทบ2 (ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม/ทบ2 (ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม/ทบ2 (ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ)
นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โทร , หมายเลขภายใน ต่อ

2 วัตถุประสงค์ 1. ชี้แจงรายละเอียดในแบบคำขอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการขึ้นทะเบียน 2. ชี้แจงประเด็นที่มีข้อสงสัย และสอบถามซ้ำๆ

3 รายละเอียดในแบบคำขอ 1. รายละเอียดของผู้ขอขึ้นทะเบียน
1.1 รายละเอียดของบุคคลทั่วไป 1.2 รายละเอียดของนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน เช่น กรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

4 2. ประเภทของกิจกรรมที่ขึ้นทะเบียน
2.1 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงผู้ผลิตอาหารเสริม(Premix) วิตามิน และอื่นๆที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.2 ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ร้านค้า ห้างร้าน หรือบริษัท ที่ค้าขาย ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ

5 2.3 แพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ
ตลาดกลาง หรือแพ : ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ และแพปลา/กุ้ง ส่วนใหญ่เน้นสถานที่ ผู้รวบรวม/พ่อค้าคนกลาง : ผู้ค้าขายสัตว์น้ำ หรือรวบรวม สัตว์น้ำจากแหล่งผลิตมาเพื่อจำหน่าย ผู้จับ : ผู้จับสัตว์น้ำจากแหล่งผลิตหรือแหล่งเลี้ยง ในระยะแรกมุ่งเน้นผู้จับกุ้งหรือปลาจากฟาร์มเลี้ยง

6 2.4 สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น(ล้ง)
ผู้ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำในขั้นต้นและส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมิได้แปรรูปและส่งออกโดยตรง 2.5 ห้องเย็น สถานที่เก็บ/รับฝากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แช่เย็น/แช่แข็ง โดยมิได้ประกอบกิจการแปรรูปอื่นๆ

7 2.6 สถานประกอบการหรือโรงงานแปรรูปพื้นเมือง
โรงงานหรือสถานที่แปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆที่ไม่ใช่การแช่เย็น/แช่แข็ง บรรจุกระป๋อง ได้แก่ (1) น้ำปลา (2) ผลิตภัณฑ์หมัก (3) ผลิตภัณฑ์เค็ม (4) ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง (5) ผลิตภัณฑ์น้ำพริก (6) ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคอื่นๆ (7) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ : จัดเข้ากลุ่มไม่ได้

8 2.7 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แช่เย็น/แช่แข็ง กระป๋อง รวมถึงโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ 2.8 ผู้นำเข้าหรือส่งออก ผู้นำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำ มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำเข้า/ส่งออกสัตว์น้ำเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อบริโภค หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

9 2.9 ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอื่นๆ
ผู้ประกอบการอื่นๆในระบบการผลิต สัตว์น้ำ ที่ไม่เข้าข่ายหัวข้อใดๆ เช่น โรงงานผู้ผลิตน้ำมันปลา สาหร่ายอบแห้ง คารา จีแนน ไคติน/ไคโตซาน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มี สัตว์น้ำเป็นส่วนประกอบ เช่นอาหารสุนัข อาหารแมว ในหัวข้อนี้อาจจะต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนตามความเหมาะสมเพื่อให้ศูนย์สารสนเทศเก็บข้อมูลได้

10 4. แนบหลักฐานประกอบคำขอ
3. ข้อมูลอื่นๆ ระบุถึงที่ตั้งของสถานที่ผลิต และที่ตั้งของสำนักงาน หากอยู่ที่เดียวกัน ให้กรอกรายละเอียดทั้ง 2 หัวข้อ 4. แนบหลักฐานประกอบคำขอ แนบสำเนาหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5. ผู้ลงนาม

11 ประเด็นที่มีข้อสงสัย และสอบถามซ้ำๆ
1. หากพื้นที่ในใบคำขอในหัวข้อนั้นๆไม่เพียงพอที่จะกรอกข้อมูลจะทำอย่างไร 2. หากดำเนินกิจการมากกว่า 1 ประเภท จะกรอกข้อมูลอย่างไร 3. บริษัทมีสำนักงานอยู่กรุงเทพฯ แต่มีโรงงานแปรรูป อยู่ต่างจังหวัดมากกว่า 1 โรง จะกรอกข้อมูลอย่างไร

12 4. บริษัทเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จะกรอกข้อมูลอย่างไร
5. หากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 6. หากบริษัทเป็นผู้ส่งออกที่ไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

13 กำหนดเวลา 1 พฤศจิกายน 2546 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน 1 มกราคม 2547 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความ ปลอดภัยขั้นต่ำ การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองจากกรมประมง และต้องมีใบรับรองประกอบทุกรุ่นของการส่งออก 1 มกราคม 2548 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานGAP ของกรมประมง

14 ขอให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบกปม/ทบ2 (ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google