งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบก ปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ) นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบก ปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ) นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบก ปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ) นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โทร. 0-2558-0142, 0-2558-0150-5 หมายเลขภายใน ต่อ 13406-7

2 2 วัตถุประสงค์ •1. ชี้แจงรายละเอียดในแบบคำ ขอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการ ขึ้นทะเบียน •2. ชี้แจงประเด็นที่มีข้อสงสัย และ สอบถามซ้ำๆ

3 3 รายละเอียดในแบบคำขอ •1. รายละเอียดของผู้ขอขึ้น ทะเบียน •1.1 รายละเอียดของบุคคลทั่วไป •1.2 รายละเอียดของนิติบุคคล • ผู้ดำเนินกิจการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือได้รับการมอบอำนาจ ให้ดำเนินการแทน เช่น กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้จัดการ

4 4 2. ประเภทของกิจกรรมที่ขึ้น ทะเบียน 2.1 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงผู้ผลิต อาหารเสริม (Premix) วิตามิน และ อื่นๆที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.2 ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ร้านค้า ห้างร้าน หรือบริษัท ที่ ค้าขาย ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตสัตว์น้ำ

5 5 2.3 แพ พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวม สัตว์น้ำ ตลาดกลาง หรือแพ : ตลาด กลางค้าสัตว์น้ำ และแพปลา / กุ้ง ส่วนใหญ่เน้นสถานที่ ผู้รวบรวม / พ่อค้าคนกลาง : ผู้ ค้าขายสัตว์น้ำ หรือรวบรวม สัตว์น้ำ จากแหล่งผลิตมาเพื่อจำหน่าย ผู้จับ : ผู้จับสัตว์น้ำจากแหล่งผลิต หรือแหล่งเลี้ยง ในระยะแรกมุ่งเน้นผู้จับกุ้งหรือปลา จากฟาร์มเลี้ยง

6 6 2.4 สถานประกอบการแปรรูป เบื้องต้น ( ล้ง ) ผู้ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำใน ขั้นต้นและส่งขายให้กับโรงงานแปร รูปสัตว์น้ำ โดยมิได้แปรรูปและ ส่งออกโดยตรง 2.5 ห้องเย็น สถานที่เก็บ / รับฝากวัตถุดิบหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แช่เย็น / แช่แข็ง โดยมิได้ประกอบกิจการแปรรูปอื่นๆ

7 7 2.6 สถานประกอบการหรือ โรงงานแปรรูปพื้นเมือง โรงงานหรือสถานที่แปรรูปสัตว์น้ำ อื่นๆที่ไม่ใช่การแช่เย็น / แช่แข็ง บรรจุกระป๋อง ได้แก่ (1) น้ำปลา (2) ผลิตภัณฑ์หมัก (3) ผลิตภัณฑ์เค็ม (4) ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง (5) ผลิตภัณฑ์น้ำพริก (6) ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค อื่นๆ (7) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ : จัดเข้า กลุ่มไม่ได้

8 8 2.7 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ แช่เย็น / แช่แข็ง กระป๋อง รวมถึงโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ผลิต เพื่อขายในประเทศ 2.8 ผู้นำเข้าหรือส่งออก ผู้นำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำ มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการนำเข้า / ส่งออกสัตว์น้ำ เพื่อเป็นพ่อ - แม่พันธุ์ เพื่อบริโภค หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

9 9 2.9 ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ น้ำอื่นๆ ผู้ประกอบการอื่นๆในระบบการ ผลิต สัตว์น้ำ ที่ไม่เข้าข่ายหัวข้อ ใดๆ เช่น โรงงานผู้ผลิตน้ำมันปลา สาหร่ายอบแห้ง คารา จีแนน ไคติน / ไคโตซาน โรงงานผลิต อาหารสัตว์ที่มี สัตว์น้ำเป็น ส่วนประกอบ เช่นอาหารสุนัข อาหาร แมว ในหัวข้อนี้อาจจะต้องระบุ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนตาม ความเหมาะสมเพื่อให้ศูนย์ สารสนเทศเก็บข้อมูลได้

10 10 3. ข้อมูลอื่นๆ ระบุถึงที่ตั้งของสถานที่ผลิต และ ที่ตั้งของสำนักงาน หากอยู่ที่ เดียวกัน ให้กรอกรายละเอียดทั้ง 2 หัวข้อ 4. แนบหลักฐานประกอบคำขอ แนบสำเนาหลักฐานประกอบคำ ขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 5. ผู้ลงนาม

11 11 ประเด็นที่มีข้อสงสัย และ สอบถามซ้ำๆ •1. หากพื้นที่ในใบคำขอในหัวข้อนั้นๆไม่ เพียงพอที่จะกรอกข้อมูลจะทำอย่างไร •2. หากดำเนินกิจการมากกว่า 1 ประเภท จะกรอกข้อมูลอย่างไร •3. บริษัทมีสำนักงานอยู่กรุงเทพฯ แต่มี โรงงานแปรรูป อยู่ต่างจังหวัดมากกว่า 1 โรง จะกรอกข้อมูลอย่างไร

12 12 •4. บริษัทเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ พื้นเมือง จะกรอกข้อมูลอย่างไร •5. หากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ไม่ได้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง •6. หากบริษัทเป็นผู้ส่งออกที่ไม่ได้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อกรมประมง จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

13 13 กำหนดเวลา 1 พฤศจิกายน 2546 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ ขึ้นทะเบียน 1 มกราคม 2547 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ ผ่านมาตรฐานความ ปลอดภัยขั้นต่ำ การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทั้งหมด จะต้องได้รับการรับรองจากกรมประมง และต้องมีใบรับรองประกอบทุกรุ่นของ การส่งออก 1 มกราคม 2548 โรงงานต้องซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ ผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมประมง

14 14 ขอให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt 1 คำขอขึ้นทะเบียน ตามแบบก ปม / ทบ 2 ( ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ) นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google