งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของกรมปศุสัตว์ กระบวนการจัดการความรู้. OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME คิดร่วมกัน บูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการปัจจัย การผลิต การ ตลาด การ ตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของกรมปศุสัตว์ กระบวนการจัดการความรู้. OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME คิดร่วมกัน บูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการปัจจัย การผลิต การ ตลาด การ ตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของกรมปศุสัตว์ กระบวนการจัดการความรู้

2

3 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME คิดร่วมกัน บูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการปัจจัย การผลิต การ ตลาด การ ตลาด จัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต จัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต ผลิตและ แปรรูป ผลิตและ แปรรูป ควบคุม/ บริการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ แผนการ ดำเนินงาน ที่บูรณาการ แผนการ ดำเนินงาน ที่บูรณาการ ปัจจัยการผลิตที่ ตอบสนองเป้าหมาย อย่างสอดคล้อง พันธุ์ สัตว์ พืช อาหาร สัตว์ อาหาร สัตว์ สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย สินค้าและ ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพ การตลาด นำการผลิต การตลาด นำการผลิต ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยั่งยืน ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยั่งยืน จัดการ โรคระดับ พื้นที่ จัดการ สุขภาพ สัตว์ ตรวจ วินิจฉัย ตรวจวิ เคราะห์ ตรวจวิ เคราะห์ การ จัดการ ฟาร์ม รับรอง สุขภาพ /ปลอด โรค รับรอง มาตร ฐาน รับรอง มาตร ฐาน การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ เฝ้าระวัง คุณภาพ พัฒนา/ ส่งเสริม/ บริการ/ แก้ไข พัฒนา/ ส่งเสริม/ บริการ/ แก้ไข ดูแล ราคา ผลิตผล พัฒนา ผลิต ภัณฑ์ สื่อสาร การ ตลาด สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ/ ปลอดภัย/ ปริมาณ เพียงพอ/ เป็นที่วางใจ ของ ผู้บริโภค/ เกษตรกร เบิกบาน/ ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ/ ปลอดภัย/ ปริมาณ เพียงพอ/ เป็นที่วางใจ ของ ผู้บริโภค/ เกษตรกร เบิกบาน/ ราชการ สุขใจ แปร รูป แผน R&D ออก แบบ วัคซีน& เวชภัณฑ์ ผลิต Stock ผลิต Mass การตลาด ช่องทาง การจัด จำหน่าย PROCESS INPUT โรคระบบการผลิต การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม

4 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME คิดร่วมกัน บูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการปัจจัย การผลิต การ ตลาด การ ตลาด จัดการระบบการผลิต ผลผลิต และ แปรรูป ผลผลิต และ แปรรูป ควบคุม/ บริการ ควบคุม/ บริการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ แผนการ ดำเนินงาน ที่บูรณาการ แผนการ ดำเนินงาน ที่บูรณาการ ปัจจัยการผลิตที่ ตอบสนองเป้าหมาย อย่างสอดคล้อง พันธุ์ สัตว์ พันธุ์ สัตว์ พืช อาหาร สัตว์ พืช อาหาร สัตว์ อาหาร สัตว์ อาหาร สัตว์ สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย สินค้าและ ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพ การตลาด นำการผลิต การตลาด นำการผลิต ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยั่งยืน ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยั่งยืน ควบคุม/ ป้องกัน/ เฝ้าระวัง โรค ควบคุม/ ป้องกัน/ เฝ้าระวัง โรค โรค/ จัดการ สุขภาพ สัตว์ โรค/ จัดการ สุขภาพ สัตว์ ตรวจ วินิจฉัยตรวจ วินิจฉัย/ ทดสอบ โรค ตรวจ วินิจฉัยตรวจ วินิจฉัย/ ทดสอบ โรค ตรวจ วิเคราะห์ การ จัดการ ฟาร์ม การ จัดการ ฟาร์ม รับรอง สุขภาพ /ปลอด โรค รับรอง สุขภาพ /ปลอด โรค รับรอง มาตร ฐาน รับรอง มาตร ฐาน การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ เฝ้าระวัง คุณภาพนม เฝ้าระวัง คุณภาพนม พัฒนา- ส่งเสริมพัฒนา- ส่งเสริม/ บริการ- บริการ- แก้ไข พัฒนา- ส่งเสริมพัฒนา- ส่งเสริม/ บริการ- บริการ- แก้ไข ดูแลราคา ผลิตผล พัฒนา ผลิต ภัณฑ์ สื่อสารการ ตลาด น้ำนมมี คุณภาพ/ ปลอดภัย/ ปริมาณ เพียงพอ/ เป็นที่วางใจ ของ ผู้บริโภค/ เกษตรกร เบิกบาน/ ราชการ สุขใจ น้ำนมมี คุณภาพ/ ปลอดภัย/ ปริมาณ เพียงพอ/ เป็นที่วางใจ ของ ผู้บริโภค/ เกษตรกร เบิกบาน/ ราชการ สุขใจ แปร รูป แผน R&D ออก แบบ วัคซีน& เวชภัณฑ์ บริการ ผสมเทียม น้ำนม ดิบ การตลาด ช่องทาง การจัด จำหน่าย กระบวนการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์น้ำนมของกรมปศุสัตว์ INPUT น้ำเชื้อน้ำเชื้อ/ ตัวอ่อน บริการ สุขภาพสัตว์ ในพื้นที่

5 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME คิดร่วมกัน บูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการปัจจัย การผลิต การ ตลาด การ ตลาด จัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต จัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต ผลิตและ แปรรูป ผลิตและ แปรรูป ควบคุม/ บริการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ แผนการ ดำเนินงาน ที่บูรณาการ แผนการ ดำเนินงาน ที่บูรณาการ ปัจจัยการผลิตที่ ตอบสนองเป้าหมาย อย่างสอดคล้อง พันธุ์ สัตว์ พืช อาหาร สัตว์ อาหาร สัตว์ สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย สินค้าและ ผลิตภัณฑ์มี คุณภาพ การตลาด นำการผลิต การตลาด นำการผลิต ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยั่งยืน ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยั่งยืน จัดการ โรคระดับ พื้นที่ จัดการ สุขภาพ สัตว์ ตรวจ วินิจฉัย ตรวจวิ เคราะห์ ตรวจวิ เคราะห์ การ จัดการ ฟาร์ม รับรอง สุขภาพ /ปลอด โรค รับรอง มาตร ฐาน รับรอง มาตร ฐาน การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ เฝ้าระวัง คุณภาพ พัฒนา/ ส่งเสริม/ บริการ/ แก้ไข พัฒนา/ ส่งเสริม/ บริการ/ แก้ไข ดูแล ราคา ผลิตผล พัฒนา ผลิต ภัณฑ์ สื่อสาร การ ตลาด น้ำนมมี คุณภาพ/ ปลอดภัย/ ปริมาณ เพียงพอ/ เป็นที่วางใจ ของ ผู้บริโภค/ เกษตรกร เบิกบาน/ ราชการ สุขใจ น้ำนมมี คุณภาพ/ ปลอดภัย/ ปริมาณ เพียงพอ/ เป็นที่วางใจ ของ ผู้บริโภค/ เกษตรกร เบิกบาน/ ราชการ สุขใจ แปร รูป แผน R&D ออก แบบ วัคซีน& เวชภัณฑ์ ผลิต Stock ผลิต Mass การตลาด ช่องทาง การจัด จำหน่าย PROCESS INPUT โรคระบบการผลิต CLEAN โรคใน พื้นที่ CLEAN โรคใน พื้นที่ SET ฟาร์ม SET ฟาร์ม COACH คน COACH คน การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม

6 กบส. กบส. สทป.

7 ระดับ 1 Value Creation & Supporting Process และการเชื่อมโยงกับภายนอก กผง./ กค./ กกจ. กอส. ปศจ./ สพท./ กบส./ สทป. เกษตรกร แผนงาน / งบประมาณ / บริหารบุคคล เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ / หน่อพันธุ์ หน่อพันธุ์ เสบียงสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ สร้างแปลงหญ้า ช่วยเหลือเกษตรกร แนะนำ / ส่งเสริม เพิ่มประ สิทธิ ภาพและ ลดต้นทุน การผลิตสัตว์ บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ วิจัยด้านอาหารสัตว์

8 ป้องกันเฝ้าระวังเครือข่ายวางแผน ฉีดวัคซิน/ ทดสอบโรค

9 สตส. สตส.

10 ! !

11 อาหารสัตว์ควบคุมคุณภาพ ขอรับรอง GMP/ HACCP ขอรับรอง GMP/ HACCP การรับรอง GMP/HACCP การควบคุมตามกฎหมาย - การขอใบอนุญาต - การขึ้นทะเบียน - เก็บตัวอย่าง/ตรวจ - เฝ้าระวัง/ติดตาม การควบคุมตามกฎหมาย - การขอใบอนุญาต - การขึ้นทะเบียน - เก็บตัวอย่าง/ตรวจ - เฝ้าระวัง/ติดตาม ฟาร์ม อาหารสัตว์ปลอดภัยตามมาตรฐาน ใช่

12 ฟาร์มโคนม การขอรับรอง มาตรฐานฟาร์ม โคนม การขอรับรอง มาตรฐานฟาร์ม โคนม การรับรองมาตรฐานฟาร์ม - การรับรองครั้งแรก - การตรวจติดตาม - การต่ออายุ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม - การรับรองครั้งแรก - การตรวจติดตาม - การต่ออายุ มาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานผลิตภัณฑ์นม การเก็บตัวอย่าง อาหารสัตว์ / น้ำนม สตส. การรับรองมาตรฐานศูนย์ รวบรวมน้ำนมดิบ -เก็บตัวอย่าง การรับรองมาตรฐานศูนย์ รวบรวมน้ำนมดิบ -เก็บตัวอย่าง สพท. ไม่ ใช่

13 แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม “ มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ สำหรับ ผู้ประกอบการ ” สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความประสงค์ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฝึกอบรมผู้ประกอบการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ( ม.ฐ.ฟ. 1) หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ( ม.ฐ.ฟ. 2 ) ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ ไม่ผ่าน แก้ไขเอกสาร ต่อหน้า 2 ผู้ประกอบการ ผ่าน

14 แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ต่อ) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คณะผู้ตรวจรับรอง ไม่ผ่านผ่าน ตรวจประเมินฟาร์ม ผู้ประกอบการ แก้ไขข้อบกพร่อง คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มติให้การรับรอง พิจารณาตัดสินให้การรับรอง ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รายงานผลสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผ่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

15

16 Work Flow ขั้นตอนการขอ-ออก ใบรับรอง

17 การ วางแผน การ วางแผน การควบคุม โรค การควบคุม โรค การรับรองฟาร์มปลอด โรค การรับรองฟาร์มปลอด โรค

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ของกรมปศุสัตว์ กระบวนการจัดการความรู้. OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME คิดร่วมกัน บูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการปัจจัย การผลิต การ ตลาด การ ตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google