งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มการวันแรก. ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มการวันแรก. ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 เริ่มการวันแรก

3 ห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
รับเรื่องการขออนุญาตปืน คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธ ปืน                            - บรรลุนิติภาวะ                            - สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                            - ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ                            - มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                            - ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา   

4 ถูกดึงตัวมาช่วยงาน ณ ห้องศูนย์อำนวยความเป็นธรรม
ถูกดึงตัวมาช่วยงาน ณ ห้องศูนย์อำนวยความเป็นธรรม

5 ห้องศูนย์อำนวยความเป็นธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับหนังสือที่ดิน การรังวัดที่ดิน การทำหนังสือส่งจังหวัด -รายงานแผนยุทธศาสตร์

6 ย้ายห้องมาอยู่ สำนักงานประมงอำเภอ

7 ห้องประมงอำเภอ 1.รับเรื่องขอต่อใบอาชญาบัตร หลักฐานการใช่ต่ออาชญาบัตร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบอาชญาบัตรตัวเก่า สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุอนุญาตทะเบียนเรือไทยออกโดยกรมเจ้าท่า 2.เขียนใบอาชญาบัตร


ดาวน์โหลด ppt เริ่มการวันแรก. ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google