งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 เริ่มการวันแรก

3 ห้องปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานี รับเรื่องการขออนุญาตปืน คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้ อาวุธปืน - บรรลุนิติภาวะ - สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพล ภาพ - ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ - มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำ ในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน - ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

4 ถูกดึงตัวมาช่วยงาน ณ ห้องศูนย์อำนวยความ เป็นธรรม

5 ห้องศูนย์อำนวยความ เป็นธรรม - รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - รับหนังสือที่ดิน การรังวัดที่ดิน - การทำหนังสือส่งจังหวัด - รายงานแผนยุทธศาสตร์

6 ย้ายห้องมาอยู่ สำนักงาน ประมงอำเภอ

7 ห้องประมงอำเภอ 1. รับเรื่องขอต่อใบอาชญาบัตร หลักฐานการใช่ต่ออาชญาบัตร - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ใบอาชญาบัตรตัวเก่า - สำเนาทะเบียนบ้าน - ใบอนุอนุญาตทะเบียนเรือไทยออกโดยกรมเจ้า ท่า 2. เขียนใบอาชญาบัตร


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานี ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google