งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา สภ. แหลม ฉบัง • ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เขต 2 และ สถานี ตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ทำการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา สภ. แหลม ฉบัง • ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เขต 2 และ สถานี ตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ทำการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความเป็นมา สภ. แหลม ฉบัง • ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เขต 2 และ สถานี ตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ทำการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนเพื่อ จัดตั้ง สถานีตำรวจภูธรตำบลแหลมฉบัง เสนอไป ยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาดำเนินการ และกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบตามที่เสนอจึงได้ อนุมัติให้จัดตั้ง สถานีตำรวจภูธรตำบลแหลม ฉบัง โดย กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 1/2534 ลง วันที่ 11 มกราคม 2534 มอบหมายให้ ร้อยตำรวจ เอก ประจักษ์ จักกะพาก รองสารวัตรป้องกัน ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา เป็น หัวหน้าชุด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญา บัตร จำนวน 2 นาย และ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้น ประทวน - พลตำรวจ จากทุกสถานีตำรวจในจังหวัด ชลบุรี จำนวน 68 นาย มาปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ อาคารที่ทำการของการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นที่ทำ การชั่วคราว จนกว่าจะสร้างที่ทำการ หลังใหม่เสร็จ สิ้นสมบูรณ์

3 ประวัติความเป็นมา สภ. แหลม ฉบัง • ต่อมาได้มีพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ที่ 110 ตอนที่ 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 ซึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ.2536 ให้ยกฐานะ สถานีตำรวจภูธรตำบล แหลมฉบัง ให้มีอำนาจการสืบสวนสอบสวนคดีต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แต่ในขณะนั้นอาคารที่ทำการยัง ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถเปิด ดำเนินการได้ ยังคงขึ้นการปกครอง อยู่กับ สถานี ตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา ไปก่อน และเมื่อต้นปี พ. ศ.2537 อาคารที่ทำการหลังใหม่ ซึ่งเป็น อาคาร 2 ชั้น พร้อมอาคารที่พักอาศัย จำนวน 6 อาคาร รวม 180 ห้อง ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง สร้างเสร็จสมบูรณ์ จึง ย้ายที่ทำการจากอาคารท่าเรือแหลมฉบัง มายังที่ ทำการปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา

4 งานที่ได้รับมอบหมาย • บันทึกคดีอาญา ต่าง ๆ ลงในระบบฐานข้อมูล Royal Thai Police ของปี 2549 - 2554 เช่น คดียาเสพติด, ชิงทรัพย์, พยายามฆ่า, การ พนัน, ฉ้อโกง ฯลฯ • ตรวจสอบทะเบียนราษฏร ของผู้ต้องหา, ผู้เสียหาย • ตรวจสอบทะเบียนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ใน คดีความต่าง ๆ • ถ่ายเอกสาร เอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสายพิมพ์ ลายนิ้วมือ • เอกสารส่งตัวผู้ต้องหา, เอกสารสั่งฟ้อง ผู้ต้องหา สำเนาทะเบียนราษฏร, บัตรประชาชน

5 งานที่ได้รับมอบหมาย • เขียนบันทึกใบสั่งค่าปรับ และ ใบเสร็จค่าปรับ • ส่งเอกสารไปยังฝ่ายต่าง ๆ • ลงโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Driver เครื่อง Print, Adobe Cs เกมส์ ต่าง ๆ, MicroSoft Office 2007 • จัดเรียงเอกสารการตรวจตู้แดงต่าง ๆ ของสาย ตรวจ • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ

6 ประโยชน์ของการฝึกงาน • ได้รับทราบถึงกระบวนการความยุติธรรมทาง กฎหมาย • ได้รับทราบถึงตั้งตอนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน • ได้รับทราบถึงระบบฐานข้อมูลของตำรวจ ( Royal Thai Police ) • ได้รับทราบถึงหน้าที่ ของหน่วยงานต่าง ๆ

7 อุปสรรคของการฝึกงาน • มีปัญหาเรื่องลายมือของตำรวจ ซึ่งจะอ่านยาก มาก • มีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารของตำรวจ เกี่ยวกับ ปัญหาต่าง ๆ ที่ตำรวจเจอ • เอกสารที่มีความเก่ามาก จนแทบจะอ่าน ตัวอักษรไม่ได้


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา สภ. แหลม ฉบัง • ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เขต 2 และ สถานี ตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ทำการรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google