งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดปัตตานี

2 นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ศาล จังหวัดปัตตานี

3 ที่ตั้งและเนื้อหา ศาลจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ ถนนเดชา ตำบล สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

4 ศาลจังหวัดปัตตานีแบ่ง โครงสร้างออกเป็น 6 ส่วน  ส่วนคดี  ส่วนช่วยพิจารณาคดี  ส่วนช่วยอำนวยการ  ส่วนคลัง  ส่วนไกล่เกลี่ย  ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

5 1. ส่วนคดี รับฟ้องแพ่ง รับฟ้องอาญา งานหมาย อุทธรณ์ / ฏีกา ห้องเก็บสำนวน

6 2. ส่วนช่วยพิจารณาคดี ช่วยเรียกพยาน พิมพ์คำให้การพยาน ติดตามคู่ความ

7 3. ส่วนช่วยอำนวยการ รับหนังสือ ส่งหนังสือ ตอบโต้หนังสือต่างๆ ส่งหมาย รับและส่งประเด็น

8 5. ส่วนคลัง ทำบัญชีรายงานการเงิน รับชำระค่าปรับ รับรองเอกสาร รับวางเงิน

9 6. ส่วนไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยประนีประนอมก่อนคดีฟ้อง

10 7. ส่วนบริการประชาชนและ ประชาสัมพันธ์ รับคำร้องต่างๆ - ประกันตัว - ขอเลื่อนคดี - ขอลดค่าปรับ งานประชาสัมพันธ์ของศาล

11 งานที่ได้รับมอบหมาย - เวียนหนังสือตามส่วนงานต่างๆภายในศาล จังหวัด - ถ่ายเอกสาร และส่งแฟกซ์ - คีย์ทะเบียนรับ, คีย์ทะเบียนส่ง - คีย์ส่งและรับสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศาลจังหวัดปัตตานี - ออกเลขบัญชีสำนวนฝากขังระหว่าง สอบสวน - ออกหมายเลขคดีอาญาหมายเลขแดง - เก็บสำนวนเข้าตู้

12 ต่อ ต่อ - ออกเลขบัญชีคุมหมายขังระหว่างสอบสวน - ออกเลขบัญชีคุมหมายขังระหว่างพิจารณา - ออกหมายเลขแดงในโปรแกรมรับฟ้อง อาญาดำ - แดง - พิมพ์รายงานประจำวันเสนอผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี - พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ - พิมพ์คำพิพากษาในคดีอาญา แพ่ง และ ผู้บริโภคในโปรแกรมรับฟ้อง - ค้นหาหมายเลขแดงในคดีอาญา แพ่ง และผู้บริโภคให้กับทนายความและ ประชาชนที่มาใช้บริการ

13 ต่อ ต่อ - ออกหมายเลขดำในคดีอาญา - หาสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่ - พิมพ์ค่าตอบแทนให้กับพยานที่มาให้การที่ ศาลจังหวัดปัตตานี - พิมพ์ค่าตอบแทนให้กับทนายความ

14 สิ่งที่คาดหวัง ต้องการเรียนรู้การทำงานในระบบราชการ ของสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด ปัตตานี เมื่อเราได้ปฏิบัติงานแล้วเรา สามารถนำความรู้จากสถานที่ฝึกงานนำมา ประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตของเรา ได้ การฝึกงานสอนให้เราปรับตัวและเรียนรู้ การทำงานร่วมกับคนอื่น สอนให้เรามีความ รับผิดชอบมากขึ้นและเมื่อเรามี ประสบการณ์ในการทำงานและเคยผ่านการ ฝึกงานมาแล้ว ทำให้เราอาจได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการรับเข้า ทำงาน การฝึกงานทำให้รู้งานและมีความ คล่องแคล่วในการทำงาน

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน 1) ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการในศาลจังหวัด กล่าวคือ ทำให้เรียนรู้งานเกี่ยวกับคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา แพ่ง และคดีผู้บริโภค ทำให้ผู้ฝึกงานมีโอกาสได้ดูสำนวนต่างๆ และเรียนรู้หลักกฎหมายและบทบัญญัติ ต่างๆ และทำให้เรียนรู้กระบวนการและ ระบบการทำงานในศาลจังหวัดอีกด้วย 2) สามารถเรียนรู้สังคมในระบบราชการว่า เป็นอย่างไร และสอนให้เรารู้จักวางตัวให้ ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การวางตัว การ ทำงานเป็นหมู่คณะ

16 ต่อ ต่อ 3) ทำให้เรามีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกาย มารยาท มีระเบียบในการทำงาน 4) ทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงาน และเรียนรู้การทำงานจริง

17 ประมวลภาพ กิจกรรมวันปีใหม่ ท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัด ปัตตานี

18 ประมวลภาพ กิจกรรมวันปีใหม่ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ ปี 2555

19 ประมวลภาพ กิจกรรมวันปีใหม่ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานี กับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

20 ประมวลภาพ กิจกรรมวันปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี มอบรางวัลเนื่องในวันปีใหม่

21 ประมวลภาพ กิจกรรมวันปีใหม่


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาล จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google