งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน. ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน. ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน

2 ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ เป็นบุคคล ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด ผู้มีสิทธิรับเงินคือ สมาชิกเท่านั้น ออกจากราชการ

3 ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 3. กรณี สมาชิก เสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ ผู้มีสิทธิรับ มรดกตาม ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ • ผู้รับพินัยกรรม นำพินัยกรรมยื่นร้องต่อศาล จัดตั้งผู้จัดการมรดก

4 ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 3. กรณี สมาชิก เสียชีวิต • ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกตาม คำสั่งศาล • ทายาทโดยธรรม 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลุง ป้า น้า อา

5 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีสมาชิก เป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน สมาชิ ก หน่วยง านต้น สังกัด กบ ข. เงินที่ จะ ได้รับ ยื่น แบบ ขอรับ เงิน ตรวจสอ บสิทธิใน การ ได้รับ เงิน และ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอ บ ความถูก ต้องของ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูล การ นำส่งเงิน เงินแต่ ละ ประเภ ทที่จะ ได้รับ ตาม สิทธิ - เช็ค - ธนาณัติ - โอน เงินเข้า บัญชี ตามระบุ ในแบบ ขอรับ เงิน 7 วันทำ การ 15 วันทำ การ วิธีก าร รับ เงิน

6 กรณีสมาชิกมีสิทธิ และ เลือกรับบำนาญ • แบบ กบข. รง 008/1/2549 • สำเนาคำสั่งออกพร้อม เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ สมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรอง สำเนาถูกต้อง • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อม สมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี )

7 กรณีสมาชิกมีสิทธิรับ บำเหน็จ หรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ • แบบ กบข. รง 008/1/2549 • สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี )

8 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีทายาท เป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน ทายา ท หน่วยง านต้น สังกัด กบ ข. เงินที่ จะ ได้รับ วิธีก าร รับ เงิน ตรวจสอ บสิทธิใน การ ได้รับ เงิน และ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอ บ ความถูก ต้องของ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูล การ นำส่งเงิน สะสม + สมทบ และ ผลประ โยชน์ ของเงิน ดังกล่า ว 7 วันทำ การ 15 วันทำ การ ติดต่อ ที่ว่าการ อำเภอ หรือ สำนักงา นเขต ตาม ภูมิลำเน าของ ตนเอง เพื่อ สอบปาก คำ ตาม แบบ ปค.14 ที่ กบข. กำหนด - เช็ค - ธนาณัติ - โอน เงินเข้า บัญชี ตามระบุ ในแบบ ขอรับ เงิน

9 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีผู้จัดการ มรดกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน ผู้จัดก าร มรดก หน่วยง านต้น สังกัด กบ ข. เงินที่ จะ ได้รับ ตรวจสอ บสิทธิใน การ ได้รับ เงิน และ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอ บ ความถูก ต้องของ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูล การ นำส่งเงิน 7 วันทำ การ 15 วันทำ การ ไปติดต่อ ขอจัดตั้ง ผู้จัดการ มรดก ณ ศาลแพ่ง วิธีก าร รับ เงิน สะสม + สมทบ และ ผลประ โยชน์ ของเงิน ดังกล่า ว - เช็ค - ธนาณัติ - โอน เงินเข้า บัญชี ตามระบุ ในแบบ ขอรับ เงิน

10 กรณีสมาชิก เสียชีวิต กรณีเป็น ผู้จัดการมรดก • แบบ กบข. รง 008/2/2549 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนา ถูกต้อง • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนา ถูกต้อง • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้า มี )

11 กรณี สมาชิก เสียชีวิต กรณีเป็นทายาทโดยธรรม • แบบ กบข. รง 008/2/2549 • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรอง สำเนาถูกต้อง • สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรส รับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีมีคู่สมรส ) • แบบบันทึกสอบปากคำ ( ป. ค.14) ที่ออก โดยกรมการปกครองหรือ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาท เจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ) • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )

12 วิธีการจ่ายเงินคืน • เช็ค - มีอายุ 6 เดือน • ธนาณัติ - มีอายุ 4 เดือน • โอนเงินเข้าบัญชี - แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมา พร้อมกับแบบขอรับเงินคืน - บัญชีประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน - โอนได้ทุกธนาคาร

13 การขอรับแบบ ขอรับเงิน ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอรับเงิน จาก กบข. ได้ที่ • สำนักงานคลังจังหวัด • หน่วยงานต้นสังกัด • • ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร กด 6

14 การยื่นแบบฟอร์ม ขอรับเงิน ต้นสังกัดยื่นแบบ ขอรับเงิน จาก กบข. ได้ที่ ส่วนงานการ จ่ายเงินคืน สมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

15 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด ช่องทางตรวจสอบยอดเงินของตนเอง 1. ใบแจ้งยอดประจำปี


ดาวน์โหลด ppt วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน. ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google