งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน. ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน. ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน

2 ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ เป็นบุคคล ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด ผู้มีสิทธิรับเงินคือ สมาชิกเท่านั้น ออกจากราชการ

3 ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 3. กรณี สมาชิก เสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ ผู้มีสิทธิรับ มรดกตาม ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ • ผู้รับพินัยกรรม นำพินัยกรรมยื่นร้องต่อศาล จัดตั้งผู้จัดการมรดก

4 ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 3. กรณี สมาชิก เสียชีวิต • ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกตาม คำสั่งศาล • ทายาทโดยธรรม 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลุง ป้า น้า อา

5 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีสมาชิก เป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน สมาชิ ก หน่วยง านต้น สังกัด กบ ข. เงินที่ จะ ได้รับ ยื่น แบบ ขอรับ เงิน ตรวจสอ บสิทธิใน การ ได้รับ เงิน และ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอ บ ความถูก ต้องของ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูล การ นำส่งเงิน เงินแต่ ละ ประเภ ทที่จะ ได้รับ ตาม สิทธิ - เช็ค - ธนาณัติ - โอน เงินเข้า บัญชี ตามระบุ ในแบบ ขอรับ เงิน 7 วันทำ การ 15 วันทำ การ วิธีก าร รับ เงิน

6 กรณีสมาชิกมีสิทธิ และ เลือกรับบำนาญ • แบบ กบข. รง 008/1/2549 • สำเนาคำสั่งออกพร้อม เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ สมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรอง สำเนาถูกต้อง • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อม สมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี )

7 กรณีสมาชิกมีสิทธิรับ บำเหน็จ หรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จ บำนาญ • แบบ กบข. รง 008/1/2549 • สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี )

8 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีทายาท เป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน ทายา ท หน่วยง านต้น สังกัด กบ ข. เงินที่ จะ ได้รับ วิธีก าร รับ เงิน ตรวจสอ บสิทธิใน การ ได้รับ เงิน และ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอ บ ความถูก ต้องของ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูล การ นำส่งเงิน สะสม + สมทบ และ ผลประ โยชน์ ของเงิน ดังกล่า ว 7 วันทำ การ 15 วันทำ การ ติดต่อ ที่ว่าการ อำเภอ หรือ สำนักงา นเขต ตาม ภูมิลำเน าของ ตนเอง เพื่อ สอบปาก คำ ตาม แบบ ปค.14 ที่ กบข. กำหนด - เช็ค - ธนาณัติ - โอน เงินเข้า บัญชี ตามระบุ ในแบบ ขอรับ เงิน

9 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีผู้จัดการ มรดกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน ผู้จัดก าร มรดก หน่วยง านต้น สังกัด กบ ข. เงินที่ จะ ได้รับ ตรวจสอ บสิทธิใน การ ได้รับ เงิน และ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอ บ ความถูก ต้องของ เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูล การ นำส่งเงิน 7 วันทำ การ 15 วันทำ การ ไปติดต่อ ขอจัดตั้ง ผู้จัดการ มรดก ณ ศาลแพ่ง วิธีก าร รับ เงิน สะสม + สมทบ และ ผลประ โยชน์ ของเงิน ดังกล่า ว - เช็ค - ธนาณัติ - โอน เงินเข้า บัญชี ตามระบุ ในแบบ ขอรับ เงิน

10 กรณีสมาชิก เสียชีวิต กรณีเป็น ผู้จัดการมรดก • แบบ กบข. รง 008/2/2549 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนา ถูกต้อง • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนา ถูกต้อง • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้า มี )

11 กรณี สมาชิก เสียชีวิต กรณีเป็นทายาทโดยธรรม • แบบ กบข. รง 008/2/2549 • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรอง สำเนาถูกต้อง • สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรส รับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีมีคู่สมรส ) • แบบบันทึกสอบปากคำ ( ป. ค.14) ที่ออก โดยกรมการปกครองหรือ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาท เจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง ( กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ) • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )

12 วิธีการจ่ายเงินคืน • เช็ค - มีอายุ 6 เดือน • ธนาณัติ - มีอายุ 4 เดือน • โอนเงินเข้าบัญชี - แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมา พร้อมกับแบบขอรับเงินคืน - บัญชีประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน - โอนได้ทุกธนาคาร

13 การขอรับแบบ ขอรับเงิน ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอรับเงิน จาก กบข. ได้ที่ • สำนักงานคลังจังหวัด • หน่วยงานต้นสังกัด • www.gpf.or.thwww.gpf.or.th • ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6

14 การยื่นแบบฟอร์ม ขอรับเงิน ต้นสังกัดยื่นแบบ ขอรับเงิน จาก กบข. ได้ที่ ส่วนงานการ จ่ายเงินคืน สมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

15 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 2. www.gpf.or.th ช่องทางตรวจสอบยอดเงินของตนเอง 1. ใบแจ้งยอดประจำปี


ดาวน์โหลด ppt วิธีการยื่น เรื่อง ขอรับเงินคืน. ผู้มีสิทธิรับเงิน จาก กบข. 1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google