งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่ง สุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่ง สุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่ง สุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท 1

2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 2 ขายส่ง สุราในประเทศ ขายไม่เกิน 6,000 ลิตร ปี ละ 1,100 บาท ขายเกิน 6,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร ปีละ 3,300 บาท ขายเกิน 20,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 32,000 ลิตร ปีละ 4,400 บาท ขายเกิน 32,000 ลิตรขึ้นไป ปีละ 5,500 บาท 2

3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 3 ขาย ปลีกสุราทุกชนิด ปีละ 1,100 บาท 3

4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 4 ขาย ปลีกสุราในประเทศ (1) ในเขตเทศบาลนครปี ละ 220 บาท (2) ในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาล ตำบล ปีละ 220 บาท (3) ในเขต อบต. ปี ละ 220 บาท 4

5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 5 ขายสุรา ทุกชนิดเพื่อดื่ม ณ สถานที่ ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน ปีละ 330 บาท 5

6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 6 ขายสุรา ในประเทศเพื่อดื่ม ณ สถานที่ ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน (1) ในเขตเทศบาลนครปี ละ 110 บาท (2) ในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาล ตำบล ปีละ 110 บาท (3) ในเขต อบต. ปี ละ 110 บาท 6

7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 7 ขายสุรา เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือ สโมสร (1) ในเขตเทศบาลนครปี ละ 330 บาท (2) ในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาล ตำบล ปีละ 330 บาท (3) ในเขต อบต. ปี ละ 330 บาท 7

8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายยาสูบประเภทที่ 1 ขายยาสูบทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน ปีละ 1,000 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 2 ขายยาสูบทุกประเภท ครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ปีละ 500 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 3 ขายยาสูบบุหรี่ซิกา แรตในประเทศ ปีละ 40 บาท ขายยาสูบบุหรี่ซิกาแรต ต่างประเทศ ปีละ 40 บาท 8

9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายยาสูบประเภทที่ 1 ขายยาเส้น โดยไม่ จำกัดจำนวน ปีละ 100 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 2 ขายยาเส้นขายครั้งละ ไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม ปีละ 10 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 3 ผู้เพาะปลูกยาสูบขาย ยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง ปีละ 10 บาท 9

10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายส่งไพ่ ขายโดยไม่จำกัด จำนวน ปีละ 100 บาท ขายส่งไพ่ ขายได้ครั้งละไม่ เกิน 40 สำรับ ปีละ 20 บาท 10

11 เอกสารหลักฐานในการยื่นขอ ใบอนุญาต 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ขาย 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นร้านค้า 3. ถ้าเป็นร้านค้าเช่าให้ใช้หลักฐานดังนี้ 3.1 สัญญาเช่าบ้านพร้อมสำเนา บัตรประชาชนผู้ให้เช่า 3.2 หนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า 11


ดาวน์โหลด ppt ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่ง สุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google