งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่งสุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท

2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 2 ขายส่งสุราในประเทศ ขายไม่เกิน 6,000 ลิตร ปีละ 1,100 บาท ขายเกิน 6,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร ปีละ 3,300 บาท ขายเกิน 20,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 32,000 ลิตร ปีละ 4,400 บาท ขายเกิน 32,000 ลิตรขึ้นไป ปีละ 5,500 บาท

3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 3 ขายปลีกสุราทุกชนิด ปีละ 1,100 บาท

4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 4 ขายปลีกสุราในประเทศ (1) ในเขตเทศบาลนคร ปีละ บาท (2) ในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ปีละ 220 บาท (3) ในเขต อบต. ปีละ 220 บาท

5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 5 ขายสุราทุกชนิดเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน ปีละ 330 บาท

6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 6 ขายสุราในประเทศเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน (1) ในเขตเทศบาลนคร ปีละ บาท (2) ในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ปีละ 110 บาท (3) ในเขต อบต. ปีละ 110 บาท

7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายสุราประเภทที่ 7 ขายสุราเพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร (1) ในเขตเทศบาลนคร ปีละ บาท (2) ในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ปีละ 330 บาท (3) ในเขต อบต. ปีละ 330 บาท

8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายยาสูบประเภทที่ 1 ขายยาสูบทุกประเภทไม่จำกัดจำนวน ปีละ 1,000 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 2 ขายยาสูบทุกประเภทครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ปีละ 500 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 3 ขายยาสูบบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ ปีละ 40 บาท ขายยาสูบบุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศ ปีละ 40 บาท

9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายยาสูบประเภทที่ 1 ขายยาเส้น โดยไม่จำกัดจำนวน ปีละ 100 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 2 ขายยาเส้นขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม ปีละ 10 บาท ขายยาสูบประเภทที่ 3 ผู้เพาะปลูกยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง ปีละ 10 บาท

10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ขายส่งไพ่ ขายโดยไม่จำกัดจำนวน ปีละ 100 บาท ขายส่งไพ่ ขายได้ครั้งละไม่เกิน 40 สำรับ ปีละ 20 บาท

11 เอกสารหลักฐานในการยื่นขอใบอนุญาต
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นร้านค้า ถ้าเป็นร้านค้าเช่าให้ใช้หลักฐานดังนี้ 3.1 สัญญาเช่าบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า 3.2 หนังสือยินยอมของผู้ให้เช่า


ดาวน์โหลด ppt ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google