งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกจ้างประจำ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จ รายเดือน - ขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( กสจ.) กรณีเป็น สมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกจ้างประจำ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จ รายเดือน - ขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( กสจ.) กรณีเป็น สมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลูกจ้างประจำ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จ รายเดือน - ขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( กสจ.) กรณีเป็น สมาชิก * ผู้รับบำเหน็จรายเดือน อายุราชการรวมเวลาราชการ ทวีคูณ = 25 ปีบริบูรณ์ ลูกจ้างประจำ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จ รายเดือน - ขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( กสจ.) กรณีเป็น สมาชิก * ผู้รับบำเหน็จรายเดือน อายุราชการรวมเวลาราชการ ทวีคูณ = 25 ปีบริบูรณ์ ข้าราชการ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จ ดำรงชีพ - ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) กรณีเป็นสมาชิก * เมื่ออายุครบ 65 ปี ยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพส่วนที่เกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 400,000 บาท * ส่วนเงินที่เหลือ 15 เท่า สามารถจัดทำเรื่องบำเหน็จค้ำ ประกันเพื่อนำเงินไปใช้ก่อนได้ที่ งานเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี ข้าราชการ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จ ดำรงชีพ - ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) กรณีเป็นสมาชิก * เมื่ออายุครบ 65 ปี ยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพส่วนที่เกิน 200,000 แต่ไม่เกิน 400,000 บาท * ส่วนเงินที่เหลือ 15 เท่า สามารถจัดทำเรื่องบำเหน็จค้ำ ประกันเพื่อนำเงินไปใช้ก่อนได้ที่ งานเงินเดือนและค่าจ้าง กองการเงินและบัญชี

3 วิธีคำนวณ บำเหน็จบำนาญ  กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. สูตร บำเหน็จ - เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลา ราชการ สูตร บำนาญ - เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลา ราชการ 50 หมายเหตุ เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี  กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. สูตร บำเหน็จ - เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลา ราชการ สูตร บำนาญ - เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลา ราชการ 50 หมายเหตุ เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี

4 วิธีคำนวณ บำเหน็จบำนาญ  กรณีเป็นสมาชิก กบข. สูตร บำเหน็จ - เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลา ราชการ สูตร บำนาญ - เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ 50 หมายเหตุ บำนาญต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  กรณีเป็นสมาชิก กบข. สูตร บำเหน็จ - เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลา ราชการ สูตร บำนาญ - เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ 50 หมายเหตุ บำนาญต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

5 หลักฐานการขอรับ บำเหน็จบำนาญ กรณีขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ ( แบบ 5300) แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ผู้รับ บำเหน็จบำนาญ ( แบบ สรจ.1) สำเนาคำสั่งลาออกจากราชการหรือประกาศ เกษียณอายุราชการ แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ ( แบบ สรจ.3) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ / บำเหน็จตกทอด แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและยินยอมให้หัก เงินบำเหน็จบำนาญ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน้าที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี * กรณีโสดต้องทำหนังสือแสดงเจตนา เงินช่วย พิเศษ และบำเหน็จตกทอด

6 วิธีการคำนวณบำเหน็จและ บำเหน็จรายเดือน สูตร บำเหน็จ - อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จำนวนเดือนที่ทำงาน 12 บำเหน็จรายเดือน - บำเหน็จที่ได้รับ 50 สูตร บำเหน็จ - อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จำนวนเดือนที่ทำงาน 12 บำเหน็จรายเดือน - บำเหน็จที่ได้รับ 50

7 หลักฐานการขอรับบำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน 1. แบบขอรับบำเหน็จปกติฯ ( แบบ 5313) 2. สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ ประกาศ เกษียณอายุ 4. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ( แบบ สรจ.1) 5. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน้าที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี 7. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารและยินยอมให้ หักเงิน  กรณีถึงแก่ความตาย หลักฐานเช่นเดียวกับกรณี การขอรับบำเหน็จ ตกทอดของข้าราชการ กรณีโสดผู้รับบำเหน็จรายเดือนจะต้องทำ หนังสือแสดงเจตนาบำเหน็จ ตกทอด

8 การเตรียมความพร้อมในการใช้ บัตรทองของลูกจ้างประจำ - ประกาศเกษียณอายุ - ใบแนบหนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง - ติดต่อสำนักงานเขต หรือ อำเภอ ตามสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้เกษียณ

9 การแจ้งย้ายที่อยู่หลัง เกษียณอายุ - สำเนาทะเบียนบ้านที่แจ้งย้าย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - แจ้งงานบำเหน็จบำนาญ สำนักบริหารทรัพยากร บุคคล - สำเนาทะเบียนบ้านที่แจ้งย้าย จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - แจ้งงานบำเหน็จบำนาญ สำนักบริหารทรัพยากร บุคคล

10 - ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน - แจ้งความประสงค์วันถัดจากวันที่กฎหมายมี ผลบังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 - หน่วยราชการต้นสังกัด - วันที่จะได้รับเงิน กบข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยเงินที่ได้รับคือ เงิน สะสมและผลประโยชน์, เงินสะสมเพิ่มและ ผลประโยชน์ ( ถ้ามี ) - ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน - แจ้งความประสงค์วันถัดจากวันที่กฎหมายมี ผลบังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 - หน่วยราชการต้นสังกัด - วันที่จะได้รับเงิน กบข. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยเงินที่ได้รับคือ เงิน สะสมและผลประโยชน์, เงินสะสมเพิ่มและ ผลประโยชน์ ( ถ้ามี ) สมาชิก กบข. กลับไปเลือกรับ บำนาญสูตรเดิม

11 - ข้าราชการบำนาญ - แจ้งความประสงค์วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผล บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 - หน่วยราชการต้นสังกัด - จะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่วันออกจากราชการถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 - เงินที่ต้องคืนราชการ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวให้กับทาง ราชการ ( ผลต่างสูตรบำนาญ กับเงิน กบข. ยกเว้นเงิน สะสมและผลประโยชน์ ) ด้วยวิธีหักกลบลบกัน * กรณีบำนาญส่วนที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าเงิน กบข. ผู้รับ บำนาญต้องคืนเงินทั้งหมด ภายใน 30 มิถุนายน 2557 * กรณีบำนาญส่วนที่เพิ่มสูงกว่าเงิน กบข. ผู้รับบำนาญจะ ได้รับเงินจากทางราชการโดยจ่ายคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด - ข้าราชการบำนาญ - แจ้งความประสงค์วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผล บังคับ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 - หน่วยราชการต้นสังกัด - จะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่วันออกจากราชการถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 - เงินที่ต้องคืนราชการ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวให้กับทาง ราชการ ( ผลต่างสูตรบำนาญ กับเงิน กบข. ยกเว้นเงิน สะสมและผลประโยชน์ ) ด้วยวิธีหักกลบลบกัน * กรณีบำนาญส่วนที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าเงิน กบข. ผู้รับ บำนาญต้องคืนเงินทั้งหมด ภายใน 30 มิถุนายน 2557 * กรณีบำนาญส่วนที่เพิ่มสูงกว่าเงิน กบข. ผู้รับบำนาญจะ ได้รับเงินจากทางราชการโดยจ่ายคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด

12 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม งานบำเหน็จบำนาญ ฝ่ายทะเบียน ประวัติและบำเหน็จบำนาญ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล โทร. 02 669 4216 02 241 0740 – 9 ต่อ 2617


ดาวน์โหลด ppt ลูกจ้างประจำ - ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จ รายเดือน - ขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ( กสจ.) กรณีเป็น สมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google