งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ปฏิบัติสหกิจ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ปฏิบัติสหกิจ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ปฏิบัติสหกิจ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2 ที่ตั้งและเนื้อหาอำเภอรามัน อำเภอรามันตั้งอยู่ถนนจรูญวิถี ตำบลกายู บอเกาะ ห่างจากจังหวัดโดยทางรถยนต์ 26 กิโลเมตร และทางรถไฟ 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยะลา มี เนื้อที่ประมาณ 516.031 ตารางกิโลเมตร หรือ 322,519.37 ไร่

3 ที่ทำการปกครองอำเภอ แบ่ง โครงสร้างภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานปกครอง 2. ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม 3. ฝ่ายทะเบียนและบัตร 4. ฝ่ายความมั่นคง

4 งานที่ได้รับมอบหมาย - เวียนหนังสือตามส่วนงานต่างๆภายใน สำนักงาน - ถ่ายเอกสาร และส่งแฟกซ์ - ลงรับหนังสือเข้า - พิมพ์หนังสือ - โหลดหนังสือจังหวัด ออกเลขคุมคำสั่ง - ใส่หนังสือในชั้นวางอบต.

5 ต่อ - ออกเลขหนังสือส่ง ส่งเวียน - ประทับตราบัตรสมาชิกอบต. - ประสานงานทางโทรศัพท์ - ใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมจ่าหน้าซอง - ทวงหนังสือจากอบต. - ตามคุมหนังสือส่ง ส่งเวียน - เสนอแฟ้มเข้าห้องนายอำเภอ

6 ต่อ - กรอกเอกสาร - รายงานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน - ออกเลขบัตรสมาชิกอบต. - เสนอแฟ้มเข้าห้องปลัดอาวุโส รับลงทะเบียน

7 สิ่งที่คาดหวัง ต้องการเรียนรู้การทำงานในระบบราชการ ของสำนักงานที่ว่าการอำเภอรามัน สามารถนำความรู้จากสถานที่ฝึกงานนำมา ประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต สอนให้เราปรับตัวและเรียนรู้การทำงาน ร่วมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบใน การทำงาน มีความคล่องแคล้วและกล้าตัดสินใจต่องาน ที่ปฏิบัติ

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน สามารถเรียนรู้สังคมในระบบราชการ มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น สอนให้เรามีความอดทน รู้จักเรียนรู้งานและ รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานได้จริง

9 รูปภาพ ภาพการลงทะเบียนในวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มกราคม 2555

10 รูปภาพ ภาพที่ดิฉันกำลังเตรียมเอกสารเพื่อแจ้ให้กับผู้ ที่มาประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

11 จัดทำโดย นางสาวอาอีดะห์ กาโฮง รหัสนักศึกษา 5120710262 คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น ชายแดนภาคใต้ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ดร. สามารถทองเฝือ


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ปฏิบัติสหกิจ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google