งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1. ย้ายเข้า - ย้ายออก ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 2. แจ้งเกิด ออกใบสูติบัตร 3. แจ้งตาย ออกใบมรณบัตร 4. จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1. ย้ายเข้า - ย้ายออก ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 2. แจ้งเกิด ออกใบสูติบัตร 3. แจ้งตาย ออกใบมรณบัตร 4. จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1. ย้ายเข้า - ย้ายออก ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 2. แจ้งเกิด ออกใบสูติบัตร 3. แจ้งตาย ออกใบมรณบัตร 4. จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า 5. ผลิตบัตรประชาชน, สแกนลายนิ้วมือ 6. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ 7. คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคน ตาย เป็นต้น 8. จำหน่ายรายการคนตาย คนย้าย 9. พิมพ์งานต่างๆ

4 สิ่งที่คาดหวัง 1. การได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ จากการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 2. ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงระบบการ ทำงานภายในส่วนราชการที่ว่าการอำเภอโคก โพธิ์ 3. ได้ความรู้และความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ ระบบการประสานงานต่างๆ ในองค์กร 5. ได้ทราบถึงวัฒนธรรมของคนในองค์กรที่ แตกต่างกัน

5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน ประโยชน์ต่อตนเอง 1. ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนใน องค์กร 2. ได้ทราบถึงชนิดของหนังสือราชการ 4. ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักฐานและข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดต่องาน ทางราชการของฝ่ายทะเบียน 5. ได้รับทราบการขั้นตอนในการ ดำเนินการของฝ่ายทะเบียน 6. ได้รับทราบระบบการทำงานของฝ่าย ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน ( ต่อ ) ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ ดี นักศึกษาจะได้รับการยกย่องชมเชยจากสถาน ประกอบการ ส่งผลให้มหาลัยเป็นที่ยอมรับของ สถานประกอบการ 2. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้กับ มหาวิทยาลัย 3. การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง นักศึกษาที่ผ่านมาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มาแล้วสามารถให้คำแนะนำกับรุ่นน้องได้ 4. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือเป็นการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอก รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น

7 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การปฏิบัติงาน ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในการเรียนทฤษฎี ในห้องเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษากับ เจ้าหน้าที่ปกครอง ถือเป็นผลดีต่อสถาน ประกอบการมาก ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทฤษฎี กับนักศึกษา

8 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค จุดเด่น นักศึกษา มีความกระตือรือร้น ในการ ฝึกสหกิจ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พี่ๆ และ เจ้าหน้าที่ปกครอง ให้การยอมรับ และ สามารถพึ่งพานักศึกษาในการปฏิบัติงานได้

9 จุดด้อย นักศึกษาขาดความเชื่อมั่น หรือ ความมั่นใจในตนเองต่อการปฏิบัติงาน มีความกล้าในการแสดงออกน้อย บางครั้งนักศึกษาไม่เข้าใจงาน ที่ ได้รับมอบปฏิบัติ และงานที่ได้รับ ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นงานทาง ราชการ ในการปฏิบัติจึงต้องเน้น ความมีระเบียบอย่างสูง ให้มีความ ผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีความผิด เลย

10 ข้อเสนอแนะ 1. เราควรที่จะทำความเข้าใจหรือทำความ พร้อมในหน่วยงานที่เราจะปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา 2. เราควรที่จะต้องปฏิบัติงานที่เราคิดว่าเรา สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามที่เราคาดหวังไว้ 3. เมื่อเราประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคเรา สามารถที่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้ตามความ เหมาะสม

11 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1. พนักงานไม่สุภาพ ควรบริการหน้าตาที่ยิ้ม แย้ม ไม่ทำหน้าตาบึ้งตึง กับประชาชนผู้มารับ บริการ 2. ควรปฏิบัติตัวต่อผู้มารับบริการให้เท่า เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 3. ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลไม่ ชัดเจน ทำให้สับสน 4. ควรตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บาง คนขาดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ขาดความใส่ใจด้านการบริการ

12 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1. ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อรับ บริการ 2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ 3. ควรขยายพื้นที่ให้บริการให้มากขึ้นเพื่อ รองรับผู้มาใช้บริการ 4. ป้ายบอกจุดต่างๆ ไม่ชัดเจน ควรปรับปรุง ใหม่ให้ชัดเจนกว่าเดิม 5. ที่นั่งรอรับบริการไม่เพียงพอ 6. ควรมีร้านอาหารเพิ่ม 8. เครื่องมือ อุปกรณ์มีความทันสมัย พอสมคว ร

13

14

15 นางสาวนูรีซัน สะอะ รหัสนักศึกษา 5220710037 คณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง ท้องถิ่นฯ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 1. ย้ายเข้า - ย้ายออก ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 2. แจ้งเกิด ออกใบสูติบัตร 3. แจ้งตาย ออกใบมรณบัตร 4. จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google