งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทำสัญญากู้ยืมและ สัญญาค้ำประกัน ทำสัญญากู้ยืม / สัญญาค้ำประกันที่อำเภอ ตามภูมิลำเนา - นำบิดา - มารดา / ผู้ปกครอง ไปลงนามต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอตามภูมิลำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทำสัญญากู้ยืมและ สัญญาค้ำประกัน ทำสัญญากู้ยืม / สัญญาค้ำประกันที่อำเภอ ตามภูมิลำเนา - นำบิดา - มารดา / ผู้ปกครอง ไปลงนามต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอตามภูมิลำเนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทำสัญญากู้ยืมและ สัญญาค้ำประกัน ทำสัญญากู้ยืม / สัญญาค้ำประกันที่อำเภอ ตามภูมิลำเนา - นำบิดา - มารดา / ผู้ปกครอง ไปลงนามต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอตามภูมิลำเนา โดยใช้ หนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่อำเภอลงนาม รับรองการค้ำ ประกัน ประกาศ ให้ผู้กู้รายเก่าจาก ม.6 ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.

2 ส่งสัญญา กำหนดส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ให้นำสัญญาฯที่ลงนามเรียบร้อยจากอำเภอ และเอกสารประกอบสัญญา มาส่งพร้อมสัญญาด้วย ณ ห้องกิจการนักศึกษา ด้วยตนเองทุกคน หากส่งหลังจากวันที่กำหนด และเอกสารประกอบสัญญา ไม่ครบถ้วน ให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนในวันนั้น มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์การ กู้ทันที

3 ผู้ปกครองผู้กู้ เจ้าหน้าที่งานทุน ใครก็ได้ สั่งพิมพ์หน้า / หลัง จำนวน 2 ชุด ตั้งระยะขอบให้เป็น 0 ทั้งหมด แล้วนำหนังสือถึงนายอำเภอไปให้นายอำเภอเซ็น

4 ส่งเอกสารประกอบสัญญา 2 ฉบับด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3. สำเนาบัตรประชานของผู้ค้ำประกัน ( บิดาหรือ มารดา ) 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน ( บิดาหรือ มารดา ) 5. สำเนาบัตรประชานของผู้แทนโดยชอบธรรม ( บิดา หรือมารดา ) 6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม ( บิดา หรือมารดา ) 7. สำเนาสมุดบัญชีกรุงไทยที่มีชื่อของนักศึกษา 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ) ( สำเนาทะเบียนบ้านจะต้องเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่ระบุ ในสัญญากู้ยืม ) เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทำสัญญากู้ยืมและ สัญญาค้ำประกัน ทำสัญญากู้ยืม / สัญญาค้ำประกันที่อำเภอ ตามภูมิลำเนา - นำบิดา - มารดา / ผู้ปกครอง ไปลงนามต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอตามภูมิลำเนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google