งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

2 ประวัติอำเภอบาเจาะ พื้นที่อำเภอบาเจาะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสาย บุรี มณฑลปัตตานี มีศูนย์อำนาจการปกครองอยู่บริเวณที่ ชาวบ้านเรียกว่ากอตอหรือวัง ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้าน ดูกู ตำบลบาเจาะ ในปี พ. ศ.2452 ทางราชการได้ประกาศ จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น เรียกว่ากิ่งอำเภอจำปากอ โดย แยกพื้นที่ออกจากเมืองสายบุรี รวมตำบลบาเระใต้ บาเระ เหนือ บาเจาะ ช้างตาย ตุกาสาเมาะ และจำปา กอ รวม 6 ตำบล อำเภอบาเจาะ มีราษฏร์ทั่วไปมักจะเรียกว่า " อำเภอ แป๊ะบุญ " เนื่องจาก มีประวัติเดิมกล่าวว่า หมู่บ้านที่ตั้งใน บริเวณสถานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ มีชาวจีนชื่อ " บุญ " มา ตั้งบ้านเรือนและทำมาค้าขายโดยรับซื้อสินค้าของป่าจาก ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า " แป๊ะบุญ " และเรียกขานมา จนถึงปัจจุบัน

3 เขตอำเภอบาเจาะ มี 6 ตำบล  ตำบลบาเจาะ  ตำบลกาเยาะมาตี  ตำบลลูโบะสาวอ  ตำบลปะลูกาสาเมาะ  ตำบลบาเระใต้  ตำบลบาเระเหนือ www.themegallery.com

4 คำขวัญอำเภอบาเจาะ  ใบไม้สีทองเรียงกองตระการ บูโดตระหง่าน ตำนานเมืองร้อยปี ของดีบาเจาะตะโละมาเนาะ 300 ปี อัลกุรอานของดีคัมภีร์เขียนด้วยมือ ท่องเที่ยวเชิงศาสนาศึกษาวัฒนธรรม ปาโจเย็น หลวงพ่อแดง www.themegallery.com

5 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบาเจาะ  น้ำตกปาโจ  ใบไม้สีทอง  มัสยิดตะโละมาเนาะ 300 ปี  วัดเชิงเขา www.themegallery.com

6 หน่วยงานภายใน 6 5 4 3 1 1. 3. หน่วยงาน ภายใน อำเภอ ฝ่ายบริหารงานปกครอง ฝ่ายความมั่งคง สัสดี ทะเบียน พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ การเงินและบัญชี 8 ยุทธศาสตร์ 2 7 ศูนย์ดำรงความเป็นธรรม

7 งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ มีดังนี้ งานที่ได้รับ มอบหมาย รับหนังสือ ส่งเอกสาร พิมพ์งาน แก้ไขข้อมูล ถ่ายเอกสาร ปริ้นเอกสาร ส่ง FAX เรียบเรียงเอกสาร ถ่ายรูป ลงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ขนของ เข้าร่วมประชุม ซื้อของ ประสา นงาน

8 วิเคราะห์ SWOT ในการปฏิบัตงานสหกิจ จุดแข็งจุดแข็ง สามารถแสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างอิสระ โดยใช่หลัก รัฐศาสตร์ในการทำงาน จุดอ่อนจุดอ่อน - งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับ หน้าที่กับงานที่กำหนดไว้ - งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน - งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับ หน้าที่กับงานที่กำหนดไว้ - งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน โอกาสโอกาส สามารถเรียนรู้การทำงานในระบบ ราชการได้อย่างดีและยังมีโอกาสใน การเข้าสอบข้าราชการอีกด้วย ปัญหาปัญหา มอบหมายงานซ้อนกันจน ทำงานไม่ทันเสร็จตาม เป้าหมาย

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจ 1. ได้รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ใน สภาวะการทำงานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบใน งานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจ ในการทำงาน การกล้า แสดงออก และการ แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานใน องค์กร 5. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงาน ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 6. เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 7. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 8. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี และการ วางตัวที่เหมาะสม 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 10. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อ ภาระหน้าที่ 11. สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรง ต่อเวลามากยิ่งขึ้น 12. ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น 1. ได้รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ใน สภาวะการทำงานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบใน งานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจ ในการทำงาน การกล้า แสดงออก และการ แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานใน องค์กร 5. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงาน ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 6. เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 7. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 8. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี และการ วางตัวที่เหมาะสม 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 10. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อ ภาระหน้าที่ 11. สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรง ต่อเวลามากยิ่งขึ้น 12. ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น

10 ข้อเสนอแนะ 1 คณะควร อธิบาย คำ ว่า สหกิจ ศึกษาให้ ชัดเจน 2 คณะควร ระบุงานที่ นักศึกษา ได้รับ มอบหมาย ให้ชัดเจน 3 คณะ จะต้องมี การติดต่อ กับ หน่วยงาน หรือ สถานที่ ประกอบกา ร อย่าง ต่อเนื่องใน การ ติดตาม งานในแต่ ละเดือน

11 สมาชิกการปฏิบัติงานสหกิจ  นายอามีรี มะสากา สาขาปกครองท้องถิ่น  นายฮาซัน ยามะแอ สาขาปกครองท้องถิ่น www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google