งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ฝึกงาน สำนักงานส่งเสริมกาปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้ง ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ฝึกงาน สำนักงานส่งเสริมกาปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้ง ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานที่ฝึกงาน สำนักงานส่งเสริมกาปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้ง ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

3 เหตุผลที่เลือกสถานที่ เพื่อศึกษากระบวนการในการทำงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีงาน อะไรบ้าง สนใจเกี่ยวกับงานราชการในระดับท้องถิ่น เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของพนักงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

4 ประวัติความเป็นมาของ ท้องถิ่นจังหวัด

5 กระทรวงมหาดไ ทย กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น จังหวัด ปัตตานี

6 อำนาจหน้าที่ สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขต พื้นที่จังหวัด กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอและสำนักงานกิ่งท้องถิ่น อำเภอ อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนอัน เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการ กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

7 สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นปัตตานี ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน 1. งานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลท้องถิ่น 3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 4. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่อง ร้องทุกข์ 5. กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการ ตรวจสอบ

8 ฝ่ายที่รับผิดชอบงาน

9 งานบริหารทั่วไป 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของ สำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแล สถานที่ทำงาน งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความ รับผิดชอบของกลุ่มงานใด 2. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและ ลูกจ้างของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาต ลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของ ข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของ ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานท้องถิ่น

10 งานที่รับผิดชอบ ( ภายใน สำนักงาน ) ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ ปฏิบัติงานหลักๆได้แก่ ลงทะเบียนหนังสือรับ - หนังสือส่ง ออกเลขหนังสือราชการส่ง – หนังสือ ราชการลับ จัดประชุมให้กลุ่มงานต่างๆเช่น ประชุม คณะกรรมการ พนง. ส่วนตำบลจังหวัด ปัตตานี ( ก. อบต. จังหวัดปัตตานี ) ลงเว็บไซต์หนังสือราชการ ทำวาระการประชุม

11

12 งานที่รับผิดชอบ ( ภายนอก สำนักงาน ) จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ปลัด อบต. หนึ่งครั้งต่อเดือน จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็ก

13

14 อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การปฏิบัติงาน 1. เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการปฏิบัติงาน จึงต้องเรียนรู้ที่จะปริบตัวให้เข้ากับลักษณะงาน และผู้ร่วมงาน รวมถึงขอรับคำแนะนำจากหัวหน้า งานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เรา สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 2. ในเบื้องต้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน จึงสอบถามจากพี่เลี้ยง 3. เนื่องจากผู้มาติดต่อส่งหนังสือราชการมี จำนวนมากทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานอื่นได้

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสห กิจศึกษา ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ และมีโอกาสนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้นักศึกษามี ศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที หลังจากสำเร็จ การศึกษา เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความ รับผิดชอบการจัดการ และเกิดความมั่นใจในการทำงาน ทำให้รู้ถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อ การเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่า บัณฑิตทั่วไป เพราะได้ผ่านประสบการณ์การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบงานราชการในระดับท้องถิ่น เกิดการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและคนภายในองค์กร

16 จบการนำเสนอ...

17 จัดทำโดย นางสาวศศิณา ยีมามะ รหัส นักศึกษา 5120710194 นางสาวนูร์ไฮย์นี สมัยอุดม รหัส นักศึกษา 5220710035 อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ อาจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ฝึกงาน สำนักงานส่งเสริมกาปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้ง ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google