งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภท หน่วยงานราชการ เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภท หน่วยงานราชการ เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภท หน่วยงานราชการ เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี 1

2 สถานประกอบการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ สถานที่ตั้ง.... 382 ม.7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000 โทรศัพท์ 075-611097 ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ สถานที่ตั้ง.... ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดกระบี่ 2

3 สำนักงานตรวจคนเข้า เมือง จังหวัดกระบี่ วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีกระบวนการและวิธีการในการควบคุมคนต่างด้าว ที่เดินทางผ่านเข้า ออกราชอาณาจักร หรือพำนักอยู่ ในราชอาณาจักร ปราบปรามและผลักดันส่งกลับคน ต่างด้าว กรณีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของชาติ คือ เป้าหมายสูงสุด บริการด้วยใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล 3

4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ ภารกิจของหน่วยงาน - ทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองบุคคลและ ยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า - ออก ราชอาณาจักร - บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ - ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจัก - ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคน เข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติใน รูปแบบต่างๆ 4

5 รายงานผลการปฏิบัติงานสห กิจศึกษา การศึกษาตามหลักสูตร รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5

6 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย งานหลัก รับเรื่องการยื่นขอทำ VISA ON ARRIVAL ลงบันทึกการเปรียบเทียบปรับกรณีของ ชาวต่างชาติ ( บุคคลต่างด้าว ) ที่เดินทางเข้ามา พำนักในราชอาณาจักรและอยู่เกินกำหนดวัน อนุญาต (OVER STAY) สรุปผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละวัน 6

7 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ ) งานรอง บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคล ต่างด้าวที่เดินทาง เข้ามาโดยพาหนะทาง อากาศ งานเรื่องขออยู่ต่อ เตรียมเอกสารในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มข้อมูล ตรวจพาหนะทางน้ำ 7

8 8 ลักษณะงานที่ได้รับ มอบหมาย ( ต่อ ) งานรอง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ บก ตม.6 เขียนหนังสือราชการส่งต่อท่า อากาศยาน ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ (PIBIC)

9 9

10 10

11 ประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ต่อตนเอง - ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ - ได้เรียนรู้ระบบ ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานในส่วนของระบบงานราชการ - ได้เรียนรู้ในการปรับตัวที่จะทำงานร่วมกับ ผู้อื่น - ได้รับการพัฒนาตนเอง ในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบในการจัดการ ความตรง ต่อเวลา และมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น 11

12 หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาแล้ว ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ ชีวิตการทำงานที่แท้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนจบ ออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ภายนอกสถานศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีหลักการ 12

13 ปัญหาและ อุปสรรค การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ในการ ทำงาน การประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ น้อย 13

14 ข้อเสนอแนะ - ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - ควรพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ - ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลต่าง ด้าวได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมาย และเกณฑ์ กำหนดวันอนุญาตได้รับรู้ให้มากยิ่งขึ้น - ควรให้ข้อมูลความชัดเจนของรายละเอียดข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้มาก ยิ่งขึ้น 14

15 15 บรรณานุกร ม จากหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ. ร. บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ. ศ. 2522

16 16 จัดทำ โดย นางสาวซาดียะห์ สแลแม รหัส นักศึกษา 522071013 นางสาวนฤมล เชาว์ช่าง รหัส นักศึกษา 5220710122 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภท หน่วยงานราชการ เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google