งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ
สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ เสนอ งานสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 สถานประกอบการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
สถานที่ตั้ง ม.7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่ สถานที่ตั้ง.... ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่

3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่
วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานหลักที่มีกระบวนการและวิธีการในการควบคุมคนต่างด้าวที่เดินทางผ่านเข้า ออกราชอาณาจักร หรือพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ปราบปรามและผลักดันส่งกลับคนต่างด้าว กรณีลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของชาติ คือ เป้าหมายสูงสุด บริการด้วยใจ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่
ภารกิจของหน่วยงาน - ทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร - บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจัก ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ

5 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การศึกษาตามหลักสูตร รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

6 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
งานหลัก รับเรื่องการยื่นขอทำ VISA ON ARRIVAL ลงบันทึกการเปรียบเทียบปรับกรณีของชาวต่างชาติ(บุคคลต่างด้าว) ที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรและอยู่เกินกำหนดวันอนุญาต (OVER STAY) สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

7 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
งานรอง บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลต่างด้าวที่เดินทาง เข้ามาโดยพาหนะทางอากาศ งานเรื่องขออยู่ต่อ เตรียมเอกสารในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มข้อมูล ตรวจพาหนะทางน้ำ

8 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
งานรอง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ บก ตม.6 เขียนหนังสือราชการส่งต่อท่าอากาศยาน ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (PIBIC)

9

10

11 ประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ต่อตนเอง - ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
- ได้เรียนรู้ระบบ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในส่วนของระบบงานราชการ - ได้เรียนรู้ในการปรับตัวที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น - ได้รับการพัฒนาตนเอง ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบในการจัดการ ความตรงต่อเวลา และมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

12 หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว
ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลักการ

13 ปัญหาและอุปสรรค การสื่อสารภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ในการทำงาน
การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพน้อย

14 ข้อเสนอแนะ - ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - ควรพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ - ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลต่างด้าวได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมาย และเกณฑ์กำหนดวันอนุญาตได้รับรู้ให้มากยิ่งขึ้น - ควรให้ข้อมูลความชัดเจนของรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

15 บรรณานุกรม จากหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

16 จัดทำโดย นางสาวซาดียะห์ สแลแม รหัสนักศึกษา 522071013
นางสาวซาดียะห์ สแลแม รหัสนักศึกษา นางสาวนฤมล เชาว์ช่าง รหัสนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สถานประกอบการประเภทหน่วยงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google