งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 255 5 – 28 กุมภาพันธ์ 255 6

2 Company Logo www.themegallery.com ประวัติสำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่อำเภอบาเจาะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี ในปีร. ศ. 127 ได้ ยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอ เรียกว่า “ กิ่งอำเภอจำปากอ ” อีก 1 ปีถัดมา ( ร. ศ. 128) พ. ศ. 2453 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอจำปากอ พ. ศ. 2461 ได้เปลี่ยนชื่อ อำเภอจำปากอเป็นอำเภอบาเระเหนือ เพราะตั้งที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่ตำบลบาเระเหนือ และในปีเดียวกันได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอมาตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะและเรียกชื่อว่า “ อำเภอบาเจาะ ” มาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาปี พ. ศ. 2474 ทาง ราชการได้ลดจังหวัดสายบุรีเป็นอำเภอสายบุรีให้ขึ้นต่อจังหวัด ปัตตานี และโอนท้องที่ อำเภอบาเจาะให้มาขึ้นต่อจังหวัด นราธิวาสมาจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง อำเภอบาเจาะราษฎรทั่วไปมักจะ เรียกว่าอำเภอแป๊ะบุญ เนื่องจากประวัติเดิมกล่าวว่า หมู่บ้านที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอ บาเจาะมีชาวจีนชื่อบุญมาตั้งบ้านเรือนและทำมา ค้าขาย โดยรับซื้อสินค้าของป่าจากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเรียก พื้นที่นี้ว่าแป๊ะบุญ และเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน การปกครอง อำเภอบาเจาะเป็นการบริหารราชการส่วน ภูมิภาค แบ่งการปกครอง เป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน ( ปกครองท้องถิ่นที่ ) (22 หมู่บ้าน อพป.)

3 Company Logo www.themegallery.com สำนักปลัดอำเภอ สำนักปลัดอำเภอ ให้มีหน้าที่ความ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ และ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ ราชการส่วนใดในอำเภอโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอำเภอให้ เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการของอำเภอ งานบริหารงานบุคคล งานแผน และงบประมาณ งานตามพระราชบัญญัติ ทะเบียน ราษฎร การดำเนินการเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

4 Company Logo www.themegallery.com สำนักปลัดอำเภอ ( ต่อ ) 1 2 3 4 5 งาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอำเภอ

5 Company Logo www.themegallery.com ตำแหน่ง งานสำนักงาน ใบตอบรับ หนังสือเชิญ ประสานงาน

6 Company Logo www.themegallery.com งานที่ได้รับมอบหมาย 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ 2. ร่างหนังสือราชการ 1. ลงทะเบียนหนังสือรับ / หนังสือส่ง มกราคม 2556 ธันวาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 28 กุมภาพันธ์ 2556

7 Company Logo www.themegallery.com งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ มีดังนี้ งานที่ได้รับ มอบหมาย รับหนังสือ ส่งเอกสาร พิมพ์งาน แก้ไขข้อมูล ถ่ายเอกสาร ปริ้นเอกสาร ส่ง FAX เรียบเรียงเอกสาร ถ่ายรูป ลงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ขนของ เข้าร่วมประชุม ขายของ ประเมินแบบสอบถาม ซื้อของ ประสา นงาน

8 Company Logo www.themegallery.com วิเคราะห์ SWOT ในการปฏิบัตงานสหกิจ จุดแข็ง สามารถแสดงความคิดเห็น และ วิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างอิสระ โดยใช่หลัก รัฐศาสตร์ในการทำงาน จุดอ่อน - งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับ หน้าที่กับงานที่กำหนดไว้ - งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน โอกาส สามารถเรียนรู้การทำงานในระบบ ราชการได้อย่างดีและยังมีโอกาสใน การเข้าสอบข้าราชการอีกด้วย ปัญหา มอบหมายงานซ้อนกันจน ทำงานไม่ทันเสร็จตาม เป้าหมาย

9 Company Logo www.themegallery.com ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจ 1. ได้รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการทำงานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้า แสดงออก และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการ ทำงานในองค์กร 5. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวันได้ 6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทำงาน ของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน 9. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 10. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 12. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 13. สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 14. ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น

10 Company Logo www.themegallery.com ข้อเสนอแนะ 1 คณะควร อธิบาย คำว่า สหกิจศึกษา ให้ชัดเจน 2 คณะควรระบุ งานที่ นักศึกษา ได้รับ มอบหมายให้ ชัดเจน 3 คณะจะต้องมี การติดต่อกับ หน่วยงาน หรือ สถานที่ ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง ในการ ติดตามงาน ในแต่ละเดือน

11 LOGO ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt LOGO การปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google