งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการ (SERVICE) คือ “ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ ที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ จากกิจกรรมหรือ ผลประโยชน์นั้น ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการ (SERVICE) คือ “ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ ที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ จากกิจกรรมหรือ ผลประโยชน์นั้น ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริการ (SERVICE) คือ “ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ ที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ จากกิจกรรมหรือ ผลประโยชน์นั้น ”

3

4 1. ลูกค้าไม่สามารถเป็นเจ้าของบริการได้ 2. บริการไม่สามารถจับต้องได้ 3. การมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ 4. บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบริการ 5. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้สม่ำเสมอทำได้ยาก 6. บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยากในการประเมินคุณภาพ 7. บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ 8. เวลาเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบริการ 9. บริการมีช่องทางการตลาดที่แตกต่างจากสินค้า

5 สู ง ต่ำสู ง องค์ประกอบที่ ไม่มีตัวตน องค์ประกอบที่มีตัวตน น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม เสื้อสั่งตัด ดีวีดี, ซีวีดีให้เช่า ร้านอาหารจาน ด่วน สายการบิน การสร้างสรรค์ โฆษณา ที่ปรึกษา การสอน

6 การประเมินคุณภาพของ สินค้าและบริการ ลักษณะทาง กายภาพและ ประโยชน์ ความเชื่อและ ประสบการณ์ ความ น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ ง่า ย ยา ก สินค้า ที่ดี ที่สุด บริการ ที่ยอด เยิ่ยม เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ อาหาร ภัตตาคารหนังสือ ตรวจรักษา โรค ตัด ดัดผม บันเทิง / สันทนาการ ศัลยกรรม ตกแต่ง บริหารการ ลงทุน ที่ปรึกษา การศึกษา

7 ประเภทบริการแบ่งตามกระบวนการด้านบริการ กระบวนการ เกี่ยวกับ บุคคล - การตรวจ รักษาโรค - ศัลยกรรม - กายภาพบำบั ด - เสริมสวย - บริการ สถานที่ออก กำลังกาย - โรงแรม / ที่ พัก - ภัตตาคาร - การขนส่ง ผู้โดยสาร กระบวนการ เกี่ยวกับ ความเป็น เจ้าของ - การซักรีด - บริการทำ ความสะอาด - การซ่อม บำรุง - การขนส่ง สินค้า - บริการ คลังสินค้า - บริการรับจัด สวน - บริการรักษา สัตว์ - บริการรับ เลี้ยงและฝึก สุนัข กระบวนการ เกี่ยวกับการ กระตุ้นทาง ความคิด - การศึกษา - บริการ โทรศัพท์ - บริการด้าน ข่าวสาร - บริการบันเทิง - การ สร้างสรรค์งาน โฆษณา - การให้ คำปรึกษา ทางการบริหาร - บริการด้าน จิตบำบัด กระบวนการ เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร - บริการ ฐานข้อมูล - การ ประมวลผล ข้อมูล - บริการทาง กฎหมาย - การให้ คำปรึกษาระบบ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ - บริการสำรวจ และวิจัย - บริการจัดทำ บัญชี - บริการ ธนาคาร - การประกันภัย

8 ประเภทบริการแบ่งตามลักษณะของธุรกิจ บริการศึกษา และภาษา บริการ ความงาม แฟชั่นและ สุขภาพ บริการ รักษาพยาบา ล บริการ พักผ่อน บันเทิงและ ท่องเที่ยว บริการ สื่อสาร และขนส่ง บริการ การเงิน และ ประกันภัย บริการ ออกแบบ ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง บริการทำ ความ สะอาดและ รักษาความ ปลอดภัย บริการให้ คำปรึกษา แนะนำและวิจัย บริการสาร ธารณะของ หน่วยงาน รัฐบาล

9 องค์ประกอบของการจัดการ บริการ 1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 2. สถานที่ ไซเบอร์สเปซและเวลา 3. กระบวนการ 4. ผลผลิตและคุณภาพ 5. บุคคล 6. การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า 7. หลักฐานทางกายภาพ 8. ราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ

10 การจัดการช่องทาง การตลาด ธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการ ช่องทางการจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางการจำหน่ายทางตรง คนกลาง ( ตัวแทน นายหน้า และแฟรนไชซี ) ผู้ใช้บริการ โครงสร้างช่องทางการจำหน่ายบริการ ทางตรงและทางอ้อม

11 การส่งมอบ บริการ 1. ลูกค้าไปหาบริการ 2. บริการไปหาลูกค้า 3. ลูกค้าและบริการใช้เครื่องมือ เป็นตัวกลางในการให้บริการ

12 @ @ @

13


ดาวน์โหลด ppt การบริการ (SERVICE) คือ “ กิจกรรมหรือผลประโยชน์ ที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ จากกิจกรรมหรือ ผลประโยชน์นั้น ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google