งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Product and Price Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Product and Price Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Product and Price Management

2 E-mail : sasiprapa.c@bu.ac.th
อาจารย์ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทรศัพท์ : # 1630

3 การตลาด กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวความคิดเกี่ยวกับ การตั้งราคา
การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า บริการหรือความคิด เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน สามารถตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล บรรลุเป้าหมายขององค์การ

4 ส่วนประสมการตลาด เครื่องมือการตลาดที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Product
Price Place Promotion

5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ตลาดและส่วนประสมการตลาด
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โฆษณา พนักงานขาย ส่งเสริมการขาย PR. ตลาดทางตรง อินเตอร์เน็ต เสนอส่วนประสม ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง การจัดจำหน่าย ลูกค้า หรือตลาด บริษัท

6 ความหมายของผลิตภัณฑ์
Kotler and Armstrong สิ่งใดๆ ที่เสนอสู่ตลาดเพื่อการรู้จัก การเป็นเจ้าของ การใช้หรือการบริโภค และสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของตลาดได้

7 ความหมายของผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของมนุษย์ อยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน

8 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คุณค่า 1. ความสามารถจูงใจ 2. รูปลักษณะและคุณภาพ 3. ส่วนประสมบริการและคุณภาพ

9 ลักษณะระดับของผลิตภัณฑ์
ศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์คาดหวัง รูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ หลัก

10 ตัวอย่าง องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ

11 เพื่อการติดต่อสื่อสาร โทรเข้า-ออก
1.ประโยชน์หลัก เพื่อการติดต่อสื่อสาร โทรเข้า-ออก

12 2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ รูปร่าง รูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า

13 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง เสียงชัด ทนทาน รวมถึงการชิงโชค เป็นที่ยอมรับ หรูหรา ดูมีรสนิยม

14 การให้บริการหลังการขาย บริการอื่นๆ
4. ผลิตภัณฑ์ควบ การรับประกัน การให้สินเชื่อ การให้บริการหลังการขาย บริการอื่นๆ

15 5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™ GPRS ข้อมูลความเร็วสูง พอร์ตอินฟราเรด Sync ML สนับสนุน USB Memory Stick Duo™

16 คุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์
คุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ ความหลากหลาย ราคา คุณค่าผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงหรือตรา ความเข้ากันได้ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ ความปลอดภัย การรับประกัน วัตถุดิบ สี การให้บริการ

17 ลักษณะของระดับผลิตภัณฑ์
พาหนะในการเดินทาง ประโยชน์หลัก ตระกูล พาหนะทางบก พาหนะทางอากาศ พาหนะทางน้ำ ระดับชั้น รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน เครื่องบิน ฮ. เรือยนต์ เรือพาย สาย รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถบรรทุก หรูหรา ชนิด สปอร์ต 4 ประตู 1300cc 1500cc 1800cc เบนซ์ โรลสลอยซ์ คาดิแลค ตราสินค้า รายการ S E C


ดาวน์โหลด ppt Product and Price Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google