งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Product and Price Management. อาจารย์ศศิประภาชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ th th โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Product and Price Management. อาจารย์ศศิประภาชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ th th โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Product and Price Management

2 อาจารย์ศศิประภาชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ E-mail : sasiprapa.c@bu.ac. th sasiprapa.c@bu.ac. th โทรศัพท์ : 02-350-3500 # 1630

3 การตลาด • กระบวนการวางแผนและการบริหาร แนวความคิดเกี่ยวกับ – การตั้งราคา – การส่งเสริมการตลาด – การจัดจำหน่ายสินค้า – บริการหรือความคิด • เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยน • สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ บุคคล • บรรลุเป้าหมายขององค์การ

4 ส่วนประสมการตลาด • เครื่องมือการตลาดที่ใช้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย –Product –Price –Place –Promotion

5 บริษัท ผลิตภัณฑ์ ราคา โฆษณา พนักงาน ขาย ส่งเสริม การขาย PR. ตลาด ทางตรง อินเตอร์เ น็ต ช่องทาง การจัดจำหน่าย ลูกค้า หรือตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด เสนอส่วนประสม ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ตลาดและส่วนประสมการตลาด

6 ความหมายของ ผลิตภัณฑ์ Kotler and Armstrong สิ่งใดๆ ที่เสนอสู่ตลาดเพื่อการ รู้จัก การเป็นเจ้าของ การใช้หรือ การบริโภค และสามารถตอบสนอง ความจำเป็นและความต้องการของ ตลาดได้

7 • สามารถตอบสนองความจำเป็นหรือ ความต้องการของมนุษย์ • อยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยน • ประกอบด้วย – ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน – ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ความหมายของ ผลิตภัณฑ์

8 องค์ประกอบของ ผลิตภัณฑ์ 1. ความสามารถจูงใจ 2. รูปลักษณะและคุณภาพ 3. ส่วนประสมบริการและคุณภาพ 4. ราคาซึ่งถือเกณฑ์คุณค่า

9 ลักษณะระดับของ ผลิตภัณฑ์ ศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์คาดหวัง รูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ หลัก

10 ตัวอย่าง องค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ

11 1. ประโยชน์หลัก • เพื่อการ ติดต่อสื่อสาร • โทรเข้า - ออก

12 2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ • คุณภาพ • รูปร่าง • รูปแบบ • การบรรจุภัณฑ์ • ตราสินค้า

13 3. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง • เสียงชัด ทนทาน รวมถึงการชิงโชค • เป็นที่ยอมรับ หรูหรา ดู มีรสนิยม

14 4. ผลิตภัณฑ์ควบ • การรับประกัน • การให้สินเชื่อ • การให้บริการ หลังการขาย • บริการอื่นๆ

15 5. ศักยภาพเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ • เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth™ •GPRS • ข้อมูลความเร็วสูง • พอร์ตอินฟราเรด •Sync ML • สนับสนุน USB •Memory Stick Duo™

16 คุณสมบัติที่สำคัญของ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ ราคา ชื่อเสียงหรือตรา บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ การรับประกัน สี การให้บริการ วัตถุดิบ ความปลอดภัย มาตรฐาน ความเข้ากันได้ คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความหลากหลาย

17 ลักษณะของระดับ ผลิตภัณฑ์ ประโยชน์หลัก ตระกูล ระดับชั้น สาย ชนิด ตราสินค้า รายการ พาหนะในการเดินทาง พาหนะทางบกพาหนะทางอากาศพาหนะทางน้ำ รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน เครื่องบิน ฮ. เรือยนต์ เรือพาย รถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะรถบรรทุก สปอร์ต 4 ประตู 1500cc 1300cc1800cc หรูหรา เบนซ์ โรลสลอยซ์คาดิแลค SEC


ดาวน์โหลด ppt Product and Price Management. อาจารย์ศศิประภาชัยประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ th th โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google