งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างองค์การ ของโรงแรม Organization of a Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างองค์การ ของโรงแรม Organization of a Hotel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างองค์การ ของโรงแรม Organization of a Hotel

2 2

3 3 การจัดรูปแบบและแผนผัง องค์กรของโรงแรม แสดงการแบ่งแผนกขององค์กร แสดงตำแหน่งหน้าที่ ความ รับผิดชอบ และลักษณะ ความสัมพันธ์ภายในและระหว่าง แผนก แสดงสายบังคับบัญชาในการสั่ง การชัดเจน

4 4 พัฒนาการสำคัญที่แสดงความ เปลี่ยนแปลง ในการจัดรูปองค์กร การจัดกลุ่มหน้าที่งาน การเพิ่มตำแหน่งผู้ชำนาญการเฉพาะ สาขามากขึ้น การตัดโอนบางกิจกรรมให้แก่ หน่วยงานชำนาญการภายนอก

5 5 ปัจจัยการกำหนดโครงสร้าง องค์การโรงแรม 1. ปัจจัยภายใน 1. ขนาดโรงแรม 2. ประเภทโรงแรม 3. มาตรฐานการบริหารงานตาม ระบบเครือ 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ปัจจัย ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติของ ท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น

6 6 ส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน (Front-of-the-house/Back-of-the-house) Front-of-the-HouseBack-of-the-house - งานบริการใน เครื่องแบบ - งานต้อนรับส่วนหน้า - งานต่อเลขหมาย โทรศัพท์ - งานดูแลห้องพัก - งานสำรองห้องพัก - งานบริการห้องอาหาร - งานบริการเครื่องดื่ม - งานจัดเลี้ยง - งานจัดประชุม - กิจกรรมเพื่อ นันทนาการ - งานบัญชี - งานเตรียมประกอบ อาหาร - งานคลังพัสดุ - งานล้างเก็บภาชนะ - งานรักษาความ ปลอดภัย - งานช่างและซ่อมบำรุง - งานซักรีด - งานบุคคล - งานฝึกอบรม

7 7 Assignment II ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง งานสำคัญเหล่านี้ในโรงแรม ระบุชื่อหนังสืออ้างอิงและแหล่งที่มาด้วย 1. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) 2. ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก (Room Division Manager) 3. ผู้จัดการแผนกงานส่วนหน้า (Front Office Manager) 4. ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Director) 5. หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef)

8 8 6. ผู้จัดการงานแม่บ้าน (Executive Housekeeper) 7. นายช่างหรือวิศวกร (Engineer) 8. ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Director of Marketing) 9. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Controller/Comptroller) 10. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Director 0f Human Resources)


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างองค์การ ของโรงแรม Organization of a Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google