งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๔ โดยไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์

2 “Team work กาญจนบุรี ๔ กับ ทฤษฎีฝูงห่าน”
แนวคิดในการทำงาน “Team work กาญจนบุรี ๔ กับ ทฤษฎีฝูงห่าน”

3 ทฤษฎีฝูงห่าน

4 2 “Input process output”
แนวคิดในการทำงาน 1 “Get the vision right” 2 “Input process output” 3 “PDCA” 4 “เน้นการมีส่วนร่วม” 5 “Goal : To be No.1”

5 นโยบาย ของ รมว.ศธ./เลขาฯ สพฐ.
1. การขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยมหลังของคนไทย 12 ประการ 2. การขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 100%) จัดซื้อจัดจ้าง (ภายใน 30 ต.ค. 57) จัดการเรียนการสอน (เริ่ม 3 พ.ย. 57 ครบทุกกิจกรรม 100%) เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค. 57

6 นโยบาย ของ รมว.ศธ./เลขาฯ สพฐ.
3. การสอนประวัติศาสตร์ /หน้าที่พลเมือง 4.การพัฒนาการศึกษาสู่ ASEAN พูด English เพื่อการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN

7 นโยบาย ของ รมว.ศธ./เลขาฯ สพฐ.
5. การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้

8 นโยบาย ของ รมว.ศธ./เลขาฯ สพฐ.
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) --> เอาจริง ชั้น ป.6 ชั้น ม.3

9 กลยุทธ์และจุดเน้นสพฐ. 4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. ขยายโอกาส 3. พัฒนาคุณภาพครู 4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

10 กลยุทธ์และจุดเน้นสพฐ.
จุดเน้น สพฐ. 1. ด้านผู้เรียน 2. ด้านครู 3. ด้านบริหารจัดการ

11 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

12 1. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(แผนกลยุทธ์3-5ปี)
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3. KRS/ARS ต้องดีขึ้น 1 ใน 10 ของภาคกลาง

13 ๑. ปฐมวัยเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น
จุดเน้น ๙ จุดเน้น ๑. ปฐมวัยเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น ส่งเสริมการรับเด็กปฐมวัย ๔ ขวบ ร้อยละ ๑๐๐ อนุบาล ๒ ภาคเรียนที่๒ เน้นการอ่าน เขียนคำพื้นฐาน จัดกิจกรรมเต็มวัน เต็มเวลา พัฒนาครู ยกย่องเชิดชู

14 ๒. ป.๑- ป.๒ เน้นการอ่านออกเขียนได้
๒. ป.๑- ป.๒ เน้นการอ่านออกเขียนได้ เน้นภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน) คณิต บูรณาการ ครูประจำชั้น ผู้สอนแสดงความรับผิดชอบการอ่านเขียนของนร. ป.๓ จัดการเรียนการสอนเต็มตามตัวชี้วัด/ทางไกลไกลกังวล

15 ๓. ส่งเสริม ร.ร. ที่มีศักยภาพจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
๔. มีครูดีอยู่ประจำห้องเรียน พัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ(คืนครูให้นักเรียน) ละ ลด เลิกเกณฑ์ครูเข้ารับการอบรม/อบรมวันหยุด พัฒนาครูให้มีความสามารถสอนต่อเนื่องจริงจัง/ระบบเน็ต สอนตามตัวชี้วัด/วัดประเมินผลตามระเบียบร.ร.

16 ๕. ผู้บริหารคือหัวใจของการพัฒนา
ไม่มีผู้บริหารยอดในโรงเรียนแย่ ไม่มีผู้บริหารแย่ในโรงเรียนยอด

17 ๖. สร้างโอกาสทางการศึกษา
เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อาหารกลางวันเต็มจำนวน/อาหารเสริมนมมีคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องเข้มข้น ติดตามเด็กอย่างจริงจัง/เช็คชื่อนักเรียนทุกเช้า จัดการศึกษาทางเลือกในโรงเรียนขยายโอกาส

18 ๗. สร้างขวัญกำลังใจผู้บริหาร/ครู/บุคลากร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ / ความดีความชอบ ผลงานระดับชาติ/ที่๑ระดับภาค o- net ดีเด่น/พัฒนาสูงสุด พัฒนาศักยภาพครูมีผลการสอนดีเด่นทุกกลุ่มสาระ

19 ๘. สภาพแวดล้อมโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่
๙. คืนโรงเรียนให้ชุมชน สังคม

20 แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) การเสริมแรงและรางวัล
ฤทธิ์ชั้นเชิงมวย ฤทธิ์คลุกวงใน การเสริมแรงและรางวัล

21 What to teach How to teach How to Assess ฤทธิ์ชั้นเชิงมวย หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ How to teach การวัดและประเมินผล How to Assess

22 ความสามารถ+ทักษะ คุณลักษณะ
3 ห่วงโซ่คุณภาพ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กำหนด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด บรรลุตาม มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สอดคล้องกับ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความสามารถ+ทักษะ คุณลักษณะ

23 กระบวนการทางปัญญา (Bloom’s Taxonomy)
สร้างสรรค์ ประเมินค่า วิเคราะห์ นำไปใช้ เข้าใจ จำ

24 สังเคราะห์ / ประเมินค่า
ฤทธิ์คลุกวงใน การติว เน้นการกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ / ประเมินค่า

25 Road Map พ.ย > ก.ย. 58 พ.ย > ม.ค. 58

26 การเสริมแรงและรางวัล - สวัสดิการพิเศษ (ดูงาน/เรียนต่อ)
- เกียรติบัตร - งบประมาณ - สวัสดิการพิเศษ (ดูงาน/เรียนต่อ) - ขั้นพิเศษ

27 การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ
- Top-Ten - พัฒนาการดีที่สุด

28 ข้อคิด - คำคม “อย่าเดินนำหน้าฉัน ฉันอาจจะไม่เดินตามหลัง”
“อย่าเดินนำหน้าฉัน ฉันอาจจะไม่เดินตามหลัง” “อย่าเดินตามหลังฉัน ฉันอาจจะไม่เดินนำหน้า” “โปรดเดินข้างๆ ฉันและเป็นเพื่อนฉัน”

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google