งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์. 1. การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษา ( แผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ) 2. การจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 3. KRS/ARS ต้องดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์. 1. การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษา ( แผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ) 2. การจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 3. KRS/ARS ต้องดีขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1. การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษา ( แผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ) 2. การจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 3. KRS/ARS ต้องดีขึ้น 1 ใน 10 ของภาคกลาง

13 ส่งเสริมการรับเด็กปฐมวัย ๔ ขวบ ร้อยละ ๑๐๐ อนุบาล ๒ ภาคเรียนที่๒ เน้นการ อ่าน เขียนคำพื้นฐาน จัดกิจกรรมเต็มวัน เต็มเวลา พัฒนาครู ยกย่องเชิดชู จุดเน้น ๙ จุดเน้น

14 ๒. ป. ๑ - ป. ๒ เน้นการอ่าน ออกเขียนได้ เน้นภาษาไทย ( ฟัง พูด อ่าน เขียน ) คณิต บูรณาการ ครูประจำชั้น ผู้สอนแสดงความ รับผิดชอบการอ่านเขียนของนร. ป. ๓ จัดการเรียนการสอนเต็มตาม ตัวชี้วัด / ทางไกลไกลกังวล

15 ๓. ส่งเสริม ร. ร. ที่มีศักยภาพจัด การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ๔. มีครูดีอยู่ประจำห้องเรียน พัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ ( คืนครูให้ นักเรียน ) ละ ลด เลิกเกณฑ์ครูเข้ารับการ อบรม / อบรมวันหยุด พัฒนาครูให้มีความสามารถสอน ต่อเนื่องจริงจัง / ระบบเน็ต สอนตามตัวชี้วัด / วัดประเมินผลตาม ระเบียบร. ร.

16 ๕. ผู้บริหารคือหัวใจของการ พัฒนา ไม่มีผู้บริหารยอดในโรงเรียนแย่ ไม่มี ผู้บริหารแย่ในโรงเรียนยอด

17 ๖. สร้างโอกาสทางการศึกษา เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ อาหารกลางวันเต็มจำนวน / อาหารเสริมนมมีคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องเข้มข้น ติดตามเด็กอย่างจริงจัง / เช็ค ชื่อนักเรียนทุกเช้า จัดการศึกษาทางเลือกใน โรงเรียนขยายโอกาส

18 ๗. สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร / ครู / บุคลากร ยกย่องเชิดชูเกียรติ / ความดี ความชอบ ผลงานระดับชาติ / ที่๑ระดับภาค o- net ดีเด่น / พัฒนาสูงสุด พัฒนาศักยภาพครูมีผลการสอน ดีเด่นทุกกลุ่มสาระ

19 ๘. สภาพแวดล้อมโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ ๙. คืนโรงเรียนให้ชุมชน สังคม

20

21 หลักสู ตร การ จัดกา ร เรียนรู้ การวัด และ ประเมิน ผล What to teach How to teach How to Assess

22 การ จัดกา ร เรียนรู้ การวัด และ ประเมิน ผล กำหนด มาตรฐาน / ตัวชี้วัด บรรลุตาม สอดคล้องกับ

23 กระบวนการทางปัญญา (Bloom’s Taxonomy) สร้างสรรค์ ประเมินค่า วิเคราะห์ นำไปใช้ เข้าใ จ จำ

24

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt โดยไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์. 1. การจัดทำแผนพัฒนาการจัด การศึกษา ( แผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ) 2. การจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 3. KRS/ARS ต้องดีขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google