งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่บ้าน / ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็น แหล่งเรียนรู้ หมู่บ้าน / ชุมชนเข้าสู่การ พัฒนา หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมวิถี ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่บ้าน / ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็น แหล่งเรียนรู้ หมู่บ้าน / ชุมชนเข้าสู่การ พัฒนา หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมวิถี ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมู่บ้าน / ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็น แหล่งเรียนรู้ หมู่บ้าน / ชุมชนเข้าสู่การ พัฒนา หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมวิถี ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การประเมิน / คัดเลือก หมู่บ้าน / ชุมชน ที่เข้าเกณฑ์การพัฒนา การรักษาและขยายผลหมู่บ้าน / ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียง ตามเป้าหมาย ประเภทหมู่บ้าน / ชุมชน (“ พออยู่ พอกิน ” “ อยู่ดี กินดี ” “ มั่งมี ศรีสุข ”) Road map หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๕ การยกย่องเชิดชูเกียรติ / ประกาศ ระดับความสุข หมู่บ้าน / ชุมชน / ประชาชนมีวิถีชีวิตความ พอเพียงและมีความสุขมวลรวม (GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ = ๑๒๗ หมู่บ้าน ขั้นที่ ๑ การประเมิน แยกประเภท ผลการประเมิน ปี ๕๔ ( ๒, ๔๔๔ บ้าน ) มีดังนี้ ระดับ ๑ = ๑, ๓๘๔ บ้าน ระดับ ๒ = ๙๖๓ บ้าน ระดับ ๓ = ๙๗ บ้าน ขั้นที่ ๓ รักษาและ พัฒนา ขยายผล ( ๑๒๗ บ้าน ) ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ๒, ๔๔๔ หมู่บ้าน ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ๒, ๔๔๔ หมู่บ้าน คณะกรรมกา รระดับ ตำบล / อำเภอ / จังหวัด บูรณาการใน ระดับพื้นที่ อำเภอ / จังหวัด เกณฑ์ของ กระทรวงมท. ( ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ) ประเมินหมู่บ้าน / ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ขั้นที่ ๔ ยกย่อง เชิดชู เกียรติ บูรณาการใน ทุกระดับ เกณฑ์ชี้วัด ๖ x ๒ หลักเกณฑ์ศูนย์ เรียนรู้ชุมชน การประกาศหมู่บ้าน / ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม ๖ องค์ประกอบ ๒๒ ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัด ความสุขมวลรวม ๖ องค์ประกอบ ๒๒ ตัวชี้วัด ขั้นที่ ๒ คัดเลือก เป้าหมาย อำเภอละ ๑ หมู่บ้าน รักษามาตรฐาน ๑๐๗ บ้าน ๓ ไม่ ๒ มี ฐานข้อมู ล / เป้าหมาย ฐานข้อมูล หมู่บ้าน เศรษฐกิจ พอเพียง ทั้งหมด จำนวน ๒, ๔๔๔ หมู่บ้านระดับ ๑ = ๑, ๓๘๔ บ้าน ระดับ ๒ = ๙๖๓ บ้าน ระดับ ๓ = ๙๗ บ้าน เป้าหมายปี ๕๕ จำนวน ๑๒๗ บ้าน / ชุมชน ( รายละเอี ยดตาม เอกสาร แนบ )

2 (๑)วิทยากรกระบวนการ พัฒนาหมู่บ้าน ศกพ. (๑)วิทยากรกระบวนการ (๒) สร้างแกนนำชุมชน (๓) พัฒนาครัวเรือน (๔) ทำแผนชีวิต ทบทวน ปรับแผน (๔) ทำแผนชีวิต ทบทวน ปรับแผน (๕) ฝึกทำกิจกรรม จากแผน จากแผน (๖) กิจกรรมสมานฉันท์ (๗) สรุปผลการทำงาน จัดการความรู้ จัดการความรู้ (๘)หมู่บ้านต้นแบบ(๘)หมู่บ้านต้นแบบ - เสริมศักยภาพ - จัดการความรู้ - เสริมศักยภาพ - จัดการความรู้ -ผู้นำอช. ผู้นำกลุ่ม บริหารจัดการชุมชน อบรมผู้นำชุมชนอบรมผู้นำชุมชน ค้นหาทุนชุมชนค้นหาทุนชุมชน จปฐ. กชช.๒ ค - กลุ่มธุรกิจ/OTOP - ออมทรัพย์ - สถาบันการจัด การเงินชุมชน - ฯลฯ - กลุ่มธุรกิจ/OTOP - ออมทรัพย์ - สถาบันการจัด การเงินชุมชน - ฯลฯ -พฤติกรรมพอเพียง - จุดเรียนรู้/ต้นแบบ - หลักเศรษฐกิจ พอเพียง -พฤติกรรมพอเพียง - จุดเรียนรู้/ต้นแบบ - หลักเศรษฐกิจ พอเพียง - อาชีพ/ช่วยตัวเอง - เพิ่มทักษะ - อาชีพ/ช่วยตัวเอง - เพิ่มทักษะ - เป้าหมาย มีงานทำ ลดหนี้ มีสวัสดิการ ลดหนี้ มีสวัสดิการ - เป้าหมาย มีงานทำ ลดหนี้ มีสวัสดิการ ลดหนี้ มีสวัสดิการ บูรณาการตำบลบูรณาการตำบล ศอช.ศอช. คุณภาพแผนคุณภาพแผน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เกษตร ประมงปศุสัตว์ สหกรณ์ พัฒนา ที่ดิน ทหารราชภัฏกปร.สธ.กศน.อบต.เกษตร ประมงปศุสัตว์ สหกรณ์ ทหารราชภัฏกปร.สธ.กศน.อบต. -ไม่ขัดแย้ง /ปชต. - หน้าที่พลเมือง -ไม่ขัดแย้ง /ปชต. - หน้าที่พลเมือง เครือข่ายเครือข่าย สตรีสตรี ความสุขมวลรวมชุมชน ความสุขมวลรวมชุมชน (Gross village happiness) ความสุขมวลรวมชุมชน ความสุขมวลรวมชุมชน (Gross village happiness) วิจัยชุมชนวิจัยชุมชน กรอบการขับเคลื่อน หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ

3 มีการประเมินอยู่ ๒ วิธี คือ ๑. วิเคราะห์ดัชนีและ ประเมินค่าความ “ อยู่ เย็นเป็น สุข ” ของชุมชน ๑. ๑. จังหวัดดำเนินการ สำรวจชุมชน บันทึก จปฐ. และช้อมูลชุมชน รง. ๐๔ ส่งกรม ฯ ๒ ครั้ง ( มี. ค., ก. ย.) นักวิชาการ ส่วนกลางจะประมวลผล เพื่อประเมินความ “ อยู่เย็น เป็นสุข ” ๑. ๒ นักวิชาการใน ส่วนกลางรับผิดชอบ ดำเนินการประมวลผล ข้อมูลทั้ง ๒ ชุด โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน การประมวลผล ๒. การประเมินความ “ อยู่เย็น เป็นสุข ” ของ ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๒. ๑. ใช้การประเมิน ชุมชนแบบมีส่วนรวม ( Participatory Rural Apprisal ) โดยการจัดประชุมในชุมชน ๒. ๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันทำความเข้าใจใน องค์ประกอบของดัชนีชี้วัด ความสุข แต่ละ องค์ประกอบ ๒. ๓ เจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน หรือผู้นำชุมชน ผู้ทำหน้าที่เอื้ออำนวยการ ประชุม ๒. ๔ การให้คะแนนระดับ ความสุข จัดเป็น ๕ ระดับคะแนน องค์ประกอบที่ เป็น ปัจจัยพื้นฐานใน การสร้างความสุข ๖ องค์ประกอบ ๒๒ ตัวชี้วัด ๑ ) การมีสุขภาวะ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ๒ ) เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็งเป็นธรรม จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ๓ ) ครอบครัวอบอุ่น จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ๔ ) ชุมชนมีการบริหาร จัดการชุมชนดี จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ๕ ) การมี สภาพแวดล้อมดีมี ระบบนิเวศที่สมดุล จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ๖ ) เป็นชุมชน ประชาธิปไตยมีธรร มาภิบาล จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ปรอทวัด ความสุข เป็น เครื่องมือ แสดงผล ภาพรวมทุก ตัวชี้วัด แบ่งคะแนน เป็น ๕ระดับ - คะแนน ๐ - ๒๐ คะแนน อยู่ร้อนนอน ทุกข์ - คะแนน ๒๑ - ๔๐ คะแนน อยู่ได้ คลาย ทุกข์ - คะแนน ๔๑ - ๖๐ คะแนน อยู่อิ่ม นอน อุ่น - คะแนน ๖๑ - ๘๐ คะแนน อยู่ดี มีสุข - คะแนน ๘๑ - ๑๐๐ คะแนน อยู่เย็น เป็นสุข องค์ประกอบ ตัวชี้วัดความสุข มวลรวมแบบมี ส่วนรวม ขั้นตอนการ ประเมิน เกณฑ์การวัด คะแนน ( ปรอทวัด ความสุข ) กระบวนการในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2555 ๑. การประเมินตามตัวชี้วัด กระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ๒. รูปแบบการประเมินความสุขมวลรวมแบบ มีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt หมู่บ้าน / ชุมชน ที่สามารถยกระดับเป็น แหล่งเรียนรู้ หมู่บ้าน / ชุมชนเข้าสู่การ พัฒนา หมู่บ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมวิถี ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google