งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิกา ร เรื่องนโยบายการ ปฏิรูป การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศ กระทรวงศึกษาธิกา ร เรื่องนโยบายการ ปฏิรูป การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิกา ร เรื่องนโยบายการ ปฏิรูป การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

2 ๑. ใช้กรอบมาตรฐาน ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักใน การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การ พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ

3 ๒. ปรับจุดเน้นการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษให้เป็นไป ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจาก การเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้น การสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตาม ด้วยการพูด การอ่าน และการ เขียนตามลำดับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ

4 ๓. ส่งเสริมให้มีการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษที่มี มาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการ สอน แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่าง กันได้ ทั้งนี้ตามความพร้อม ของแต่ละสถานศึกษา และ แสดงถึงความถนัดและความ สนใจของผู้เรียน

5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ๔. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ๔. ๑ ) ขยายโครงการพิเศษด้านการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ( ๑ ) English Program (EP) ( ๒ ) Mini English Program (MEP) ( ๓ ) International Program (IP) สำหรับผู้เรียนที่มี ความสามารถทางวิชาการสูง ( ๔ ) English Bilingual Education (EBE) โดยจัดการเรียน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษาแบบสองภาษา ( ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ) และ ( ๕ ) English for Integrated Studies (EIS) ด้วยการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ๔. ๒ ) พัฒนาห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพื่อให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพทาง ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาเพื่อการ สื่อสารทางสังคม (Social Interaction) และด้านวิชาการ (Academic Literacy) และพัฒนาห้องเรียนสนทนา ภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ที่เน้นทักษะการฟังและการพูด อย่าง น้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง รวมถึงการ พัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมี ความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ สำหรับผู้เรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และในโรงเรียน ขยายโอกาส

7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ๔. ๓ ) ให้มีการเรียนการสอนวิชา สนทนาภาษาอังกฤษเป็นการ ทั่วไป และมีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น รวมถึง จัดให้เป็นสาระเพิ่มเติมใน ลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพื่อให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ

8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ๕. ยกระดับความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนของครูให้ สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการ สื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบ ความคิดหลัก CEFR โดยจัดให้มีการ ประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับครู ( ผู้สอน ) เพื่อให้มีการ ฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบ ติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือครู และ ให้มีกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน ที่มีการวางอย่างเป็นระบบและ มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ แตกต่างของระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถยกระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษได้จริง นอกจากนี้ ควรมีระบบการฝึกฝน และ การสอบวัดระดับความสามารถออนไลน์ เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องด้วย

9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ๖. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนา ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ทั้งการส่งเสริมให้มีการ ผลิต การสรรหา e-content, learning applications รวมถึงแบบฝึก และแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสำหรับการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น ( ๑ ) การเรียนรู้การฟัง การออกเสียงที่ถูกต้องตาม Phonics จากสื่อดิจิทัล ( ๒ ) การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะ ๒ - ๔ สัปดาห์ ( ๘๔ - ๑๗๐ ชั่วโมง ) ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับ นักเรียนทั่วไป และค่ายนานาชาติสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ สูง

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ ๖. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ( ต่อ ) ( ๓ ) การเพิ่มชั่วโมงเรียน การเรียนอย่างต่อเนื่องครึ่งวัน / ทั้งวัน / หรือมากกว่านั้น รวมทั้ง ( ๔ ) การจัดสภาพแวดล้อม / บรรยากาศที่ ส่งเสริม / กระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น English Literacy Day, English Zone, English Corner, การประกวดแข่งขันต่างๆ ป้ายสารนิเทศ และการเพิ่มกิจกรรมการอ่านในและนอกห้องเรียน ด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เป็นต้น ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และสถานศึกษาควรพิจารณานำตัวอย่างข้างต้นไปปรับ ใช้สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับผลการวัดระดับความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียน รวมทั้งบริบทและความต้องการของ พื้นที่

11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบ เข้ม ช่วงปิดภาคเรียน 1. ค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2. ค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 5 3. ค่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. ค่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขยายโอกาส

12 ( ร่าง ) แนวปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงฯ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

13 กรอบอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการ สอนภาษาและการวัดผลภาษาของ สหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) คือ มาตรฐานการประเมิน ความสามารถทางภาษา ที่สภายุโรป จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน และการประเมิน และในปี ค. ศ. ๒๐๐๒ สภาแห่ง สหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้ CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทาง ภาษา ปัจจุบัน CEFR ได้รับการ ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น มาตรฐานในการจัดลำดับ ความสามารถทางภาษาของแต่ละ บุคคล

14 ระดับความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละ ระดับ การจัดการเรียนการสอนภาษา ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรและการเรียน การสอนอย่างมีมาตรฐานด้วย รูปแบบที่หลากหลาย

15 การพัฒนาครูด้านความสามารถ ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร ตามกรอบ CEFR การขยายโครงการพิเศษด้าน ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนตาม ความพร้อม ของสถานศึกษา การจัดห้องเรียนสนทนา ภาษาอังกฤษ (Conversation Class)


ดาวน์โหลด ppt ประกาศ กระทรวงศึกษาธิกา ร เรื่องนโยบายการ ปฏิรูป การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google