งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network) และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network) และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network) และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT

2 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา ( เป็นหัวใจของพรบ. การศึกษา ) ม.22 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้, ผู้เรียนสำคัญที่สุด ม.23 องค์ประกอบที่ 4. มีกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแต่ละระดับ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 2. ความรู้ด้านทักษะวิทย์ และเทคโนโลยี 3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ 4. ความรู้ด้านคณิต ภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 5. ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต

3 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตัว บ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่ มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่ง ต่างๆรอบตัวและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3.2 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียน สามารถเรียนรู้เป็นทีมได้ (TEAM LEARNING) 3.3 ระดับสัมฤทธิ์ผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

4 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น ตัวบ่งชี้ ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ๔.๑๔.๑ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๔.๒๔.๒ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มี ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ ๔.๓๔.๓ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มี ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ๔.๔๔.๔ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มี ความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ ๔.๕๔.๕ระดับสัมฤทธิผลโดยเฉลี่ยสามปีย้อนหลังของผู้เรียนที่มี ความสามารถในการแก้ปัญหา

5 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ( พ. ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 6 ด้านการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา 6.4 ประสิทธิผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใน 8 กลุ่มสาระ

6 แผนกลยุทธ์โรงเรียนในฝัน ตัวชี้วัดความสำเร็จ - ด้านคุณภาพนักเรียน ( ข้อ 1) 1.1,1.2,1.3,1.4 - ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน โรงเรียน ( ข้อ 3) 3.1,3.2.3.3 - ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ( ข้อ 1) 1.3,1.5,1.6,1.7,1.8 ( ข้อ 2) 2.1,2.2,2.3 - ด้านงบประมาณและทรัพยากร (2) 2.1,2.2

7 บุคคลแห่ง การเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ ทักษะการ ดำรงชีวิต มั่นใจใน ตนเอง มีความ เป็น ไทย กระบวน การ จัดการ ศึกษาใน โรงเรียน บูรณา การ เรียนรู้ ประกั น คุณภ าพ โรงเรียน ธรรมาภิ บาล การ เรียนรู้ & การ พัฒนา e- Schoo l e- Schoo l มือ อาชีพ มือ อาชีพ งบประม าณ & ทรัพยา กร ภาคี เครือข่าย คุ้มค่ า แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) นักเ รียน สร้าง โอกาส ดูแล ช่วยเห ลือ

8 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1. ความสามารถในการ สื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการ แก้ปัญหา 4. ความสามารถในการ ใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยี สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

9 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.1 มีความรู้ 1.2 มีทักษะ เป็นผู้ที่มีทักษะในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ สามารถ ผลิตสื่อ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ สอดคล้องเหมาะสมกับ สภาพผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ 1.4 มีอุดมการณ์ จะเห็นได้จากการทุ่มเท เสียสละ กล้าคิด กล้าทำ และไม่หวังผลตอบแทน http://gotoknow.org/blog/pathompong/3506 1. สมรรถนะของ ครูผู้สอน

10 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 http://gotoknow.org/blog/pathompong/3506 2.1 มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา 2.2 มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร เช่น จุดประสงค์ของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การนิเทศการสอน เป็นต้น 2.3 มีความสามารถในการสื่อสาร 2.4 เป็นนักประสานสัมพันธ์ 2. สมรรถนะของผู้บริหาร

11 มุ่งสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ทักษะเหล่านี้พัฒนาขึ้นโดย the Partnership for 21st Century Skills โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 กลุ่มคือ : a. ทักษะการเรียนรู้และทักษะ นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) b. ทักษะด้านข่าวสาร สื่อและ เทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills) c. ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills)

12 สิ่งที่ดีที่สุดที่จะอธิบายแก่นของทักษะใน ศตวรรษที่ 21 คือเป็นการเน้นว่านักเรียน สามารถทำอะไรกับความรู้ มากกว่าที่จะ บอกว่านักเรียนรู้อะไร


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้(Social Network) และบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google