งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ขณะนี้มีเสียงสะท้อนของครูเรื่องภาษาไทย ว่า เด็กของเราอ่อนภาษาไทยมาก และจาก คะแนน NT (National Test) ล่าสุดในวิชาภาษาไทย เป็นการสะท้อนปัญหาการจัด การศึกษาทั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ขณะนี้มีเสียงสะท้อนของครูเรื่องภาษาไทย ว่า เด็กของเราอ่อนภาษาไทยมาก และจาก คะแนน NT (National Test) ล่าสุดในวิชาภาษาไทย เป็นการสะท้อนปัญหาการจัด การศึกษาทั้งระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ขณะนี้มีเสียงสะท้อนของครูเรื่องภาษาไทย ว่า เด็กของเราอ่อนภาษาไทยมาก และจาก คะแนน NT (National Test) ล่าสุดในวิชาภาษาไทย เป็นการสะท้อนปัญหาการจัด การศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตรที่ไม่ได้เน้นภาษาไทยตั้งแต่เด็ก เพราะมีการสอนถึง ๘ กลุ่มสาระ ทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนภาษาไทยต่ำ และการไม่มีการ ทดสอบวัดผลที่เป็นมาตรฐานในเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งเด็กชั้นประถมศึกษา จะได้วัดก็ต่อเมื่ออยู่ชั้น ป.๓ และจะวัดอีกครั้งตอนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียนบางแห่งที่จะให้มีการวัดผลเท่านั้น นอกเหนือจากนี้เป็นเรื่องของความรู้สึก ของผู้เกี่ยวข้องว่า เด็กยังรู้ภาษาไทยน้อย การวัดและประเมินผลก็จะเป็นปัญหา จึงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการจะปฏิรูปการศึกษาต้องทำทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการ เรียนรู้ของเด็ก การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ เช่น เด็กไม่รู้ ภาษา อ่านไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ การเรียนวิชาต่าง ๆ ก็จะอ่อนทั้งหมด” การพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้(Literacy) บทสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นายจาตุรนต์ ฉายแสง ) จากสื่อมวลชน

2 สภาพการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียน มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

3 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ NT ป.๓ ๕๐.๗๔๕๔.๗๘ ๔๒.๙๔ O – NET ป.๖ ๓๑.๒๒๕๐.๐๔ ๔๕.๖๘ O – NET ม.๓ ๔๒.๘๐๔๘.๑๑ ๕๔.๔๘ O – NET ม.๖ ๔๒.๖๑๔๑.๘๐ ๔๗.๑๙ ที่มา: สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

4 การเร่งรัดคุณภาพ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เป้าหมาย ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ เพื่อการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สู่การเสริมสร้างทักษะ อาชีพและทักษะชีวิต

5 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องไม่มี กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบาย สพฐ. ๑.กำหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพ อย่างเข้มข้น ๒.จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ และคัดกรอง นร. ป.๓ และ ป.๖ ๓.ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ทั้งระบบ (Online :Triple A) และติดตามเชิงประจักษ์ ทุกระยะ สพป.สพม. ๑.ตรวจสอบและคัดกรอง นร. ป.๓ และ ป.๖ ทุกคน และวิเคราะห์ สภาพปัญหาเป็นรายบุคคล ๒. พัฒนาครู /จัดหาสื่อ นวัตกรรม ภายในช่วงปิดภาคเรียน ๓.กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ ร.ร. และรายงาน ผลต่อ สพฐ. ๑.จัดทำข้อมูลปัญหา นร.เป็นรายบุคคล ๒.ประสานผู้ปกครอง รับทราบปัญหา และร่วมมือแก้ไขปัญหา ๓.ทำแผนซ่อมเสริมและซ่อมเสริม นร. เป็นรายบุคคล ๔.สรุปและรายงานผล ต่อ สพป./สพม. ภายในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ โรงเรียน ผู้ปกครอง ๑. เอาใจใส่ดูแลบุตรหลาน อย่างใกล้ชิด ๒.ให้ความร่วมมือสนับสนุน โรงเรียน ๓.ติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

6 แผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน วัน/เดือน/ปีหน่วยงานกิจกรรม ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สทศ. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบเพื่อคัดกรอง นักเรียนชั้น ป.๓ / ป.๖ ทุกเขตพื้นที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. สวก., สทศ. สวก. สพฐ. ประกาศนโยบาย เร่งรัด พัฒนา แก้ไข ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” - ประชุมสัมมนา ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มนิเทศ ชี้แจงนโยบาย ณ โรงแรมอะเดรียติค เขตมักกะสัน กรุงเทพฯ -รัฐมนตรีแถลงนโยบาย “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” ณ กระทรวงศึกษาธิการ ๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ สพป./สพม.- ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองการอ่านฯ ของนักเรียนตามเครื่องมือของ สพฐ. - วิเคราะห์และสรุปผลจำแนกตามกลุ่มปัญหา - รายงานผลตามแนวทาง Triple A

7 แผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน วัน/เดือน/ปีหน่วยงานกิจกรรม ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ สพป./สพม. สศศ. ทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพฐ. และ ผอ.สพป.สพม. และผอ.สำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ ระยะแรก ตุลาคม ๒๕๕๖ ระยะที่ ๒ พฤศจิกายน –ธันวาคม ๒๕๕๖ และมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗ ๑.พัฒนาครูทุกโรงเรียน จัดหา/พัฒนา สื่อ นวัตกรรม สนับสนุน ช่วยเหลือ โรงเรียน ตามความจำเป็นเร่งด่วน ๒. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียน อย่างใกล้ชิด ๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.

8 วัน/เดือน/ปีหน่วยงานกิจกรรม ตลอด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียน- กำหนดนโยบายให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหานักเรียน - ประสานผู้ปกครองร่วมแก้ไขปัญหา - ซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคล - สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน - กำกับ ดูแล และช่วยเหลือครูผู้สอน - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ต่อ สพป./สพท. ตามที่กำหนด แผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน

9 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ๑. สุ่มติดตามทางโทรศัพท์ สพป. จำนวน ๑๐๐ เขต คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๔ ๒. ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ร้อยละ ๑๐.๙๒ ๓.กำหนดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ร้อยละ ๘๘.๕๔ ๔.กำหนดหลังวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ๑ เขต คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ เนื่องจากช่วงวันที่กำหนด มีภาระงานอื่นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ ๕. มีการดำเนินการตามขั้นตอนในแนวทางที่ สทศ. กำหนด ๖.มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่ สพฐ.จัดให้ ร้อยละ ๓๐.๕๐ ๗.ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เช่น - หลายเขตต้องกำหนดล่าช้าประมาณวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ขึ้นไป เพราะมีภาระงานอื่นกำหนดไว้ล่วงหน้า - งบประมาณน้อย

10 ระยะต่อไป ๑. พัฒนารูปแบบวิธีสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ - ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบวิธีสอนที่ได้ผลและเผยแพร่ - พัฒนา/จัดหาสื่อนวัตกรรมการสอนการอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร สนับสนุน สพป./สพม./โรงเรียน - พัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำให้สามารถพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารอย่างหลากหลาย - ส่งเสริมสพป./สพม.ให้พัฒนารูปแบบวิธีสอนที่ได้ผล แลกเปลี่ยนรู้ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง - รายงานความก้าวหน้าต่อกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง สพฐ. สพป. /สพม. - พัฒนาครูให้มีเทคนิค/รูปแบบวิธีสอนอย่างหลากหลาย - พัฒนา/จัดหาสื่อการสอนที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น - ติดตาม นิเทศ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างใกล้ชิด - รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน - คัดเลือกครูสอนภาษาไทยเก่งให้รับผิดชอบชั้น ป.๑ - ๓ - ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด - สร้างความตระหนักครูทุกกลุ่มสาระให้ความสำคัญต่อการ พัฒนาการอ่านรู้เรื่องและลื่อสารได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น - ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูผู้สอนให้ใช้รูปแบบวิธีสอน อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างคงทน - รายงานความก้าวหน้าต่อ สพป./สพม. ทุกระยะ

11 ระยะต่อไป ๒. เร่งส่งเสริมมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ และเอกชนให้มากขึ้น - ประสานเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ อย่างหลากหลาย ทั้งด้านองค์ความรู้ สื่อ และนวัตกรรม สพฐ. สพป. /สพม. - ประสานเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการอ่าน รู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างหลากหลาย ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ สื่อ และนวัตกรรม - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน - ประสานผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแล เอาใจใส่บุตรหลาน ในการพัฒนาการอ่านการเขียน - ประสานชุมชนอย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ตามสภาพความพร้อม ของท้องถิ่น - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น

12 ระยะต่อไป ๓. กำกับติดตามและประเมินผล * ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สพป. /สพม. ใน การพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ - ติดตามการดำเนินงานของ สพป./สพม. ตามกลยุทธ์จุดเน้น - สุ่มตรวจสอบบางเขตพื้นที่ (spot check) *รายงานความก้าวหน้าต่อกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. /สพม. *กำกับติดตาม ประเมินผล และนิเทศให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ - รายภาค/รายปี - สรุปและรายงานผลต่อ สพฐ. โรงเรียน *กำกับติดตาม นิเทศ และให้ความช่วยเหลือครู ในการพัฒนา การอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร - รายเดือน/รายภาค - สรุปและรายงานความก้าวหน้าต่อ สพป./สพม.

13 ภายในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ ทุกคน อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้


ดาวน์โหลด ppt “ขณะนี้มีเสียงสะท้อนของครูเรื่องภาษาไทย ว่า เด็กของเราอ่อนภาษาไทยมาก และจาก คะแนน NT (National Test) ล่าสุดในวิชาภาษาไทย เป็นการสะท้อนปัญหาการจัด การศึกษาทั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google