งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา

2

3 แนวคิดการวิจัย การสอน ภาษาต่างประเทศเพื่อการ สื่อสารจำเป็นต้องให้ผู้เรียน มีโอกาสฝึกฝนภาษาที่เรียน อย่างมีความหมายจริง ในสถานการณ์จริง และเป็น ประจำ

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการในการใช้ ภาษาต่างประเทศของนักเรียน เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง การใช้แบบบันทึกประจำวัน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนจากการใช้แบบบันทึก ประจำวัน

5 เด็กขาดโอกาส การฝึกฝน การใช้ทักษะจริง อย่างบ่อยๆ เป็นประจำ แนะนำ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ เพื่อให้เด็กสามารถ บันทึก ประเมิน ความสามารถ ในการใช้ภาษา ใฝ่รู้ การคิดวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ ในการใช้ภาษา ต่างประเทศ

6 ตัวแปร ตัวแปรอิสระ  การบันทึกประจำวัน ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาต่างประเทศ

7 ประชากร ชั้นจำนวน ( คน ) ภาษาที่เรียน ม.6 113 ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส ม.5 122 ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส ม.4 111 ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ม.3 114 ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส ม.2 124 ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส ม.1 166 ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส รวม 750 3 ภาษา

8 นิยามศัพท์ ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น การบันทึกประจำวัน หมายถึง การบันทึก การฟัง - พูดอ่าน - เขียน ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละวัน ลงในรายงานที่ประกอบด้วย วัน - เวลา - สถานที่ - หัวข้อ - ทักษะที่ใช้ - ความเห็น

9 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ทางภาษา ก่อนและหลังการบันทึก ประจำวัน 2. ข้อสอบประจำภาคเรียนที่ 2/2547 3. แบบสำรวจความพึงพอใจในการ ใช้แบบของนักเรียน

10 วิธีรวบรวมข้อมูล ผู้สอนสำรวจผลการเรียนรู้ทาง ภาษาต่างประเทศของนักเรียน ในภาคเรียนที่ผ่านมา แนะนำผู้เรียนให้มีการบันทึก ติดต่อกัน 40-50 วัน ผู้สอนสำรวจผลการบันทึกพร้อม แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน สำรวจผลการสอบรายวิชา ภาษาต่างประเทศ เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ ใช้แบบแบบบันทึก

11 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากแบบ สำรวจก่อนและหลังเรียน โดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย 2. เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของ คะแนนก่อนและ หลังการใช้แบบ บันทึก

12 สรุปผล 1. การวิเคราะห์ผลสำรวจการบันทึก การใช้ภาษาต่างประเทศของกลุ่ม ประชากรจำนวน 750 คน พบว่า นักเรียนจำนวน 568 คน ( ร้อยละ 75.73) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาต่างประเทศสูงขึ้น และนักเรียน 17 คน ( ร้อยละ 2.26) มีผลเท่าเดิม ส่วนนักเรียนอีก 165 คน ( ร้อยละ 22) ไม่ได้ส่งบันทึก 2. ผลคะแนนเฉลี่ย ( จีพีเอ ) ของ นักเรียนในปีการศึกษา 2547 สูงขึ้น.22

13 3. นักเรียนมีความพึง พอใจในระดับปาน กลางถึงมากเป็นส่วน ใหญ่

14 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จำนวน 14 คน ทำ วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการ ใช้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน จำนวน 750 คน ดังแผนภูมิ

15 ผลที่เกิดกับผู้เรียน ในจำนวนนักเรียนจำนวน 750 คนที่ ใช้แบบบันทึกประจำวัน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาต่างประเทศ สูงขึ้นร้อยละ 75 เท่าเดิมร้อยละ 2 และไม่ ปรากฏผลร้อยละ 22 ดังแผนภูมิ

16 ประโยชน์ / ข้อเสนอแนะ หากครูผู้สอนสามารถดูแลการบันทึก ของกลุ่มประชากรได้ และนับการบันทึกเป็นกิจกรรมนอก เวลาในการเรียนรู้ภาษา การเขียนบันทึกภาษาต่างประเทศ อาจจะช่วยส่งเสริมการใช้ ภาษาในสถานการณ์จริง อย่างมี ความหมาย และถ้าผู้เรียนพึง พอใจที่จะบันทึกเองต่อไป ก็จะเป็น การเสริมสร้างคุณลักษณะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วย. หากครูผู้สอนสามารถดูแลการบันทึก ของกลุ่มประชากรได้ และนับการบันทึกเป็นกิจกรรมนอก เวลาในการเรียนรู้ภาษา การเขียนบันทึกภาษาต่างประเทศ อาจจะช่วยส่งเสริมการใช้ ภาษาในสถานการณ์จริง อย่างมี ความหมาย และถ้าผู้เรียนพึง พอใจที่จะบันทึกเองต่อไป ก็จะเป็น การเสริมสร้างคุณลักษณะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วย.

17 จบ แล้ว ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีพฤฒา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google