งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา

2 ท่านเห็นว่า เรื่องใดสำคัญที่สุด เรียงตามลำดับ(ใส่เลข 1 2 3)........การวางแผน/จัดทำแผนจัดการเรียนรู้/แผนการสอน........การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ/ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เป็นสำคัญ/ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย........การศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน........การวัดและประเมินผลการเรียนรู้........การประกันคุณภาพการศึกษา

3 ขอบเขตการเสวนา แนวคิดในการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานงานวัด และประเมินผลในสถานศึกษา แนวคิดในการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานงานวัด และประเมินผลในสถานศึกษา จุดมุ่งหมายและจุดเน้นของหลักสูตร จุดมุ่งหมายและจุดเน้นของหลักสูตร ประเภทของเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ ประเภทของเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบวัดคุณลักษณะและทักษะปฏิบัติ การสร้างแบบวัดคุณลักษณะและทักษะปฏิบัติ

4 องค์ประกอบของหลักสูตร วัตถุประสงค์ (Objectives) การประเมินผล (Evaluation) E = M+J การจัดประสบการณ์ (Learning Experience ) 1

5 Excellent Teaches ---------------- The Complete Classroom ( Steven Hastings, 2006) 2

6 ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ. ; 2007

7 โดยสรุป “ห้องเรียนคุณภาพ” ( มาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชา ) อาจเป็นดังนี้(ดร.สุพักตร์)

8 Standard 1. วางแผน/ออกแบบการเรียนรู้แบบอิง มาตรฐาน สร้างหน่วยเรียนรู้ อิงมาตรฐาน( Effective Syllabus ) สร้างหน่วยเรียนรู้ อิงมาตรฐาน( Effective Syllabus ) จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ( Effective Lesson Plan ) จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ( Effective Lesson Plan ) ฯลฯ ฯลฯ Standard 2. ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teaching) การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างวินัยเชิงบวก ในกระบวนการสอน เสริมสร้างวินัยเชิงบวก ในกระบวนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เน้นให้นักเรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์ ฯลฯ ฯลฯ

9 Standard 3. วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Assessment) วิธีการ/เครื่องมือวัดผล มีคุณภาพ ประเมินตามสภาพจริง วิธีการ/เครื่องมือวัดผล มีคุณภาพ ประเมินตามสภาพจริง มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน นำผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นำผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฯลฯ ฯลฯ

10 Standard 4. นำการเปลี่ยนแปลงสู่ ห้องเรียน/ผลปรากฏต่อนักเรียน ชัดเจน พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( ผลงาน เดี่ยว-ร้อยละนักเรียนได้เกรด 3-4, ร้อยละ นักเรียนได้ 0 ร ม.ส. และ ผลงานร่วม-O-NET ) พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( ผลงาน เดี่ยว-ร้อยละนักเรียนได้เกรด 3-4, ร้อยละ นักเรียนได้ 0 ร ม.ส. และ ผลงานร่วม-O-NET ) พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตาม จุดเน้นของหลักสูตร(ผลงานร่วม) พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตาม จุดเน้นของหลักสูตร(ผลงานร่วม) พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน(ผลงาน ร่วม) พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน(ผลงาน ร่วม)

11 3

12 ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ Standard-based Administration... บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน Standard-based Administration... บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน จัดการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน/ มาตรฐานการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน/ มาตรฐานการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อน องค์กร(Theory-Driven Approach) ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อน องค์กร(Theory-Driven Approach) ยุคประกันคุณภาพ/ ยุคบริหารแบบอิงมาตรฐาน

13

14 มาตรฐานเพื่อคุณภาพ (ใคร ๆ ก็พูดถึงมาตรฐาน) มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐานงานส่งเสริมวิทยฐานะครู มาตรฐานครอบครัวอบอุ่น ฯลฯ ฯลฯ--------------------------------------- มาตรฐานงานวัดและประเมินผล มาตรฐานงานวัดและประเมินผล มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายใน

15 มาตรฐานงานการวัดและประเมิน มาตรฐานคุณภาพงานวัดและ ประเมินระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานคุณภาพงานวัดและ ประเมินระดับโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพงานวัดและ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

16 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 1 : ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู มาตรฐานที่ 1 : ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู มาตรฐานที่ 2 : การออกแบบการวัด การประเมิน และการ พัฒนาเครื่องมือวัด มาตรฐานที่ 2 : การออกแบบการวัด การประเมิน และการ พัฒนาเครื่องมือวัด การกำหนดสัดส่วนคะแนน การกำหนดสัดส่วนคะแนน การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมิน การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมิน การจัดทำผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค การจัดทำผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค การพัฒนาเครื่องมือ การเลือกใช้วิธีการวัด การพัฒนาเครื่องมือ การเลือกใช้วิธีการวัด มาตรฐานที่ 3 : การดำเนินการวัดและประเมิน มาตรฐานที่ 3 : การดำเนินการวัดและประเมิน การประเมินความก้าวหน้า การประเมินความก้าวหน้า การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริมสมรรถนะผู้เรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริมสมรรถนะผู้เรียน การตัดสินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน

17 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ(ต่อ) มาตรฐานที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือหรือระบบงาน มาตรฐานที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือหรือระบบงาน การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล การพัฒนาแบบทดสอบ แบบวัด แบบประเมินทักษะ ฯลฯ การพัฒนาแบบทดสอบ แบบวัด แบบประเมินทักษะ ฯลฯ การพัฒนาเครื่องมือวัด เทียบมาตรฐาน O-NET PISA การพัฒนาเครื่องมือวัด เทียบมาตรฐาน O-NET PISA การพัฒนาระบบประเมินตนเอง ระบบประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ ฯลฯ การพัฒนาระบบประเมินตนเอง ระบบประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ ฯลฯ

18 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน -------------- มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงานวัดและ ประเมินผล มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงานวัดและ ประเมินผล สมรรถนะของครูในเรื่องการวัดและประเมินผล สมรรถนะของครูในเรื่องการวัดและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลของครู ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลของครู ปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี ปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการงานการวัดและประเมินผลใน ภาพรวม อย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการงานการวัดและประเมินผลใน ภาพรวม อย่างเป็นระบบ จัดทำปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี จัดทำปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(กำหนดว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร) การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(กำหนดว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร) การกำกับติดตาม นิเทศ งานการวัดและประเมินผล การกำกับติดตาม นิเทศ งานการวัดและประเมินผล ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 18

19 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) -------------- มาตรฐานที่ 3 : ปฏิบัติการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและซ่อมเสริม ในระดับรายวิชา/ กลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 3 : ปฏิบัติการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและซ่อมเสริม ในระดับรายวิชา/ กลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ ร้อยละของครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ที่จัดทำแผนการวัดและประเมินใน รายวิชา จัดทำผังข้อสอบกลางภาคและปลายภาคแบบอิงมาตรฐาน ร้อยละของครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ที่จัดทำแผนการวัดและประเมินใน รายวิชา จัดทำผังข้อสอบกลางภาคและปลายภาคแบบอิงมาตรฐาน ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด โดยมีการวิเคราะห์ดัชนี คุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด โดยมีการวิเคราะห์ดัชนี คุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเป็นระยะ ๆ และแจ้งคะแนน ระหว่างภาคแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างภาค(ก่อนการสอบปลายภาค) ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเป็นระยะ ๆ และแจ้งคะแนน ระหว่างภาคแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างภาค(ก่อนการสอบปลายภาค) 19

20 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) -------------- มาตรฐานที่ 4 : การวัดและประเมินคุณลักษณะ และทักษะตามที่ หลักสูตรกำหนด มาตรฐานที่ 4 : การวัดและประเมินคุณลักษณะ และทักษะตามที่ หลักสูตรกำหนด มีการนิยามคุณลักษณะ หรือทักษะ อย่างเป็นรูปธรรม มีการนิยามคุณลักษณะ หรือทักษะ อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะหรือทักษะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะหรือทักษะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่กำหนด มีฐานข้อมูลผลการวัดและประเมินคุณลักษณะ หรือทักษะของนักเรียนเป็น รายบุคคล มีฐานข้อมูลผลการวัดและประเมินคุณลักษณะ หรือทักษะของนักเรียนเป็น รายบุคคล มาตรฐานที่ 5 : ประสิทธิผลจากการวัดและประเมิน ความ น่าเชื่อถือของเกรดผลการเรียน หรือผลการวัดและประเมิน คุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 : ประสิทธิผลจากการวัดและประเมิน ความ น่าเชื่อถือของเกรดผลการเรียน หรือผลการวัดและประเมิน คุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียน สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับคะแนน O-NET จำแนกตามกลุ่มสาระ สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับคะแนน O-NET จำแนกตามกลุ่มสาระ มีรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรายกลุ่มสาระ ที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน มีรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรายกลุ่มสาระ ที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน

21 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) -------------- มาตรฐานที่ 6 : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6 : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัด และประเมินผลของสถานศึกษา รายงานการวิเคราะห์ วิจัยผลการวัดและประเมิน รายงานการวิเคราะห์ วิจัยผลการวัดและประเมิน รายการนวัตกรรม/เครื่องมือวัด ทั้งประเภทแบบทดสอบ แบบ วัดคุณลักษณะหรือทักษะ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตาม เกณฑ์ รายการนวัตกรรม/เครื่องมือวัด ทั้งประเภทแบบทดสอบ แบบ วัดคุณลักษณะหรือทักษะ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตาม เกณฑ์ ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการวัดและ ประเมิน ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการวัดและ ประเมิน 21

22 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานการวัดและประเมินผล ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ ------------------- มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงาน การวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงาน การวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของศึกษานิเทศก์ สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของศึกษานิเทศก์ ปฏิทินการนิเทศ ติดตามงานการวัดและประเมินผล ปฏิทินการนิเทศ ติดตามงานการวัดและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลแก่ สถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลแก่ สถานศึกษา 22

23 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่(ต่อ) ------------------- มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน พัฒนา งานการวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน พัฒนา งานการวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา การสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลในรอบปี การสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลในรอบปี การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนางานการวัดและ ประเมินผลในรอบปี การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนางานการวัดและ ประเมินผลในรอบปี การจัดกิจกรรมและการนิเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการวัดและ ประเมินผล การจัดกิจกรรมและการนิเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการวัดและ ประเมินผล การประเมินรับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา การประเมินรับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา การนิเทศและเสริมสมรรถนะสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ รับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมิน การนิเทศและเสริมสมรรถนะสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการ รับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมิน 23

24 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่(ต่อ) ------------------- มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลจากการพัฒนางานการวัด และประเมินผล มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลจากการพัฒนางานการวัด และประเมินผล ร้อยละของสถานศึกษาที่ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับชาติหรือระดับเขตพื้นที่แล้วจัดทำโครงการพัฒนา รองรับอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของสถานศึกษาที่ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับชาติหรือระดับเขตพื้นที่แล้วจัดทำโครงการพัฒนา รองรับอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของสถานศึกษาที่เกรดผลการเรียนมีความน่าเชื่อถือ หรือเชื่อถือได้ ร้อยละของสถานศึกษาที่เกรดผลการเรียนมีความน่าเชื่อถือ หรือเชื่อถือได้ รายการนวัตกรรม หรือผลงานศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการ วัดและประเมินผลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ รายการนวัตกรรม หรือผลงานศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการ วัดและประเมินผลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 24

25

26 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานที่ 1 : ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู มาตรฐานที่ 1 : ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู มาตรฐานที่ 2 : การออกแบบการวัด การประเมิน และการ พัฒนาเครื่องมือวัด มาตรฐานที่ 2 : การออกแบบการวัด การประเมิน และการ พัฒนาเครื่องมือวัด การกำหนดสัดส่วนคะแนน การกำหนดสัดส่วนคะแนน การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมิน การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมิน การจัดทำผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค การจัดทำผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค การพัฒนาเครื่องมือ การเลือกใช้วิธีการวัด การพัฒนาเครื่องมือ การเลือกใช้วิธีการวัด มาตรฐานที่ 3 : การดำเนินการวัดและประเมิน มาตรฐานที่ 3 : การดำเนินการวัดและประเมิน การประเมินความก้าวหน้า การประเมินความก้าวหน้า การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริมสมรรถนะผู้เรียน การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริมสมรรถนะผู้เรียน การตัดสินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน การวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (เช่น พัฒนาเครื่องมือวัดคู่ขนาน O-NET PISA เป็นต้น) การวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (เช่น พัฒนาเครื่องมือวัดคู่ขนาน O-NET PISA เป็นต้น)


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google