งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2 ท่านเห็นว่า เรื่องใดสำคัญที่สุด เรียงตามลำดับ(ใส่เลข 1 2 3)
ท่านเห็นว่า เรื่องใดสำคัญที่สุด เรียงตามลำดับ(ใส่เลข ) การวางแผน/จัดทำแผนจัดการเรียนรู้/แผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ/ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย การศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา

3 ขอบเขตการเสวนา แนวคิดในการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานงานวัดและประเมินผลในสถานศึกษา จุดมุ่งหมายและจุดเน้นของหลักสูตร ประเภทของเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบวัดคุณลักษณะและทักษะปฏิบัติ

4 องค์ประกอบของหลักสูตร
1 วัตถุประสงค์ (Objectives) การจัดประสบการณ์ (Learning Experience ) การประเมินผล (Evaluation) E = M+J

5 2 Excellent Teaches The Complete Classroom (Steven Hastings, 2006)

6 ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ. ; 2007

7 (มาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชา)
โดยสรุป “ห้องเรียนคุณภาพ” (มาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชา) อาจเป็นดังนี้(ดร.สุพักตร์)

8 Standard 1. วางแผน/ออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน
สร้างหน่วยเรียนรู้ อิงมาตรฐาน(Effective Syllabus) จัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(Effective Lesson Plan) ฯลฯ Standard 2. ปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teaching) การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย/เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง ใช้ ICT สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เสริมสร้างวินัยเชิงบวก ในกระบวนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เน้นให้นักเรียนสร้างผลงาน/ผลผลิตที่สร้างสรรค์

9 Standard 3. วัด ประเมินผล วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Assessment)
วิธีการ/เครื่องมือวัดผล มีคุณภาพ ประเมินตามสภาพจริง มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน นำผลการวิจัย/การประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฯลฯ

10 Standard 4. นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน/ผลปรากฏต่อนักเรียน ชัดเจน
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ผลงานเดี่ยว-ร้อยละนักเรียนได้เกรด 3-4, ร้อยละ นักเรียนได้ 0 ร ม.ส. และ ผลงานร่วม-O-NET) พัฒนาการด้านคุณลักษณะ/สมรรถนะตามจุดเน้นของหลักสูตร(ผลงานร่วม) พัฒนาการด้านอัตลักษณ์ของนักเรียน(ผลงานร่วม)

11 มาตรฐานงานการวัดและประเมินผล
3 มาตรฐานงานการวัดและประเมินผล

12 ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
ยุคประกันคุณภาพ/ ยุคบริหารแบบอิงมาตรฐาน Standard-based Administration...บริหารงาน/ปฏิบัติงาน แบบอิงมาตรฐาน จัดการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน/มาตรฐานการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้/หลักวิชาในการขับเคลื่อนองค์กร(Theory-Driven Approach)

13 การกำหนดมาตรฐาน เป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพงาน
(Quality Control)

14 มาตรฐานเพื่อคุณภาพ (ใคร ๆ ก็พูดถึงมาตรฐาน)
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาตรฐานงานส่งเสริมวิทยฐานะครู มาตรฐานครอบครัวอบอุ่น ฯลฯ มาตรฐานงานวัดและประเมินผล มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายใน

15 มาตรฐานงานการวัดและประเมิน
มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินระดับโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

16 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ
มาตรฐานที่ 1 : ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู มาตรฐานที่ 2 : การออกแบบการวัด การประเมิน และการพัฒนาเครื่องมือวัด การกำหนดสัดส่วนคะแนน การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมิน การจัดทำผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค การพัฒนาเครื่องมือ การเลือกใช้วิธีการวัด มาตรฐานที่ 3 : การดำเนินการวัดและประเมิน การประเมินความก้าวหน้า การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริมสมรรถนะผู้เรียน การตัดสินผลการเรียน

17 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ(ต่อ)
มาตรฐานที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือหรือระบบงาน การวัดและประเมินผล การพัฒนาแบบทดสอบ แบบวัด แบบประเมินทักษะ ฯลฯ การพัฒนาเครื่องมือวัด เทียบมาตรฐาน O-NET PISA การพัฒนาระบบประเมินตนเอง ระบบประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ ฯลฯ

18 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน --------------
มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงานวัดและประเมินผล สมรรถนะของครูในเรื่องการวัดและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลของครู ปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการงานการวัดและประเมินผลในภาพรวม อย่างเป็นระบบ จัดทำปฏิทินงานการวัดและประเมินผลในรอบปี การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(กำหนดว่าใคร ทำอะไร เมื่อไร) การกำกับติดตาม นิเทศ งานการวัดและประเมินผล ประเมินผล และรับรองมาตรฐานคุณภาพรายวิชาและกลุ่มสาระการเรียนรู้

19 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) --------------
มาตรฐานที่ 3 : ปฏิบัติการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนและซ่อมเสริม ในระดับรายวิชา/กลุ่มสาระอย่างเป็นระบบ ร้อยละของครูจำแนกตามกลุ่มสาระ ที่จัดทำแผนการวัดและประเมินในรายวิชา จัดทำผังข้อสอบกลางภาคและปลายภาคแบบอิงมาตรฐาน ร้อยละของรายวิชาที่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด โดยมีการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพเครื่องมืออย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของครูที่ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเป็นระยะ ๆ และแจ้งคะแนนระหว่างภาคแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างภาค(ก่อนการสอบปลายภาค)

20 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) --------------
มาตรฐานที่ 4 : การวัดและประเมินคุณลักษณะ และทักษะตามที่หลักสูตรกำหนด มีการนิยามคุณลักษณะ หรือทักษะ อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะหรือทักษะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตามเกณฑ์ที่กำหนด มีฐานข้อมูลผลการวัดและประเมินคุณลักษณะ หรือทักษะของนักเรียนเป็นรายบุคคล มาตรฐานที่ 5 : ประสิทธิผลจากการวัดและประเมิน ความน่าเชื่อถือของเกรดผลการเรียน หรือผลการวัดและประเมินคุณลักษณะหรือทักษะของผู้เรียน สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยกับคะแนน O-NET จำแนกตามกลุ่มสาระ มีรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรายกลุ่มสาระ ที่ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน

21 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมินผล ระดับโรงเรียน(ต่อ) --------------
มาตรฐานที่ 6 : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา รายงานการวิเคราะห์ วิจัยผลการวัดและประเมิน รายการนวัตกรรม/เครื่องมือวัด ทั้งประเภทแบบทดสอบ แบบวัดคุณลักษณะหรือทักษะ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ ฐานข้อมูลเครื่องมือวัด หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการวัดและประเมิน

22 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานการวัดและประเมินผล ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ -------------------
มาตรฐานที่ 1 : ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนงานการวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของศึกษานิเทศก์ ปฏิทินการนิเทศ ติดตามงานการวัดและประเมินผล ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา

23 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่(ต่อ) -------------------
มาตรฐานที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน พัฒนางานการวัดและประเมินผลแก่สถานศึกษา การสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาด้านการวัดและประเมินผลในรอบปี การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนางานการวัดและประเมินผลในรอบปี การจัดกิจกรรมและการนิเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผล การประเมินรับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา การนิเทศและเสริมสมรรถนะสำหรับสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการวัดและประเมิน

24 มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลจากการพัฒนางานการวัดและประเมินผล
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่(ต่อ) มาตรฐานที่ 3 : ประสิทธิผลจากการพัฒนางานการวัดและประเมินผล ร้อยละของสถานศึกษาที่ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติหรือระดับเขตพื้นที่แล้วจัดทำโครงการพัฒนารองรับอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละของสถานศึกษาที่เกรดผลการเรียนมีความน่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้ รายการนวัตกรรม หรือผลงานศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

25 เชิญ...อภิปราย ช่วงที่ 1 ครับ

26 มาตรฐานคุณภาพงานวัดและประเมิน ระดับรายวิชา/กลุ่มสาระ
มาตรฐานที่ 1 : ความรู้ด้านการวัดและประเมินของครู มาตรฐานที่ 2 : การออกแบบการวัด การประเมิน และการพัฒนาเครื่องมือวัด การกำหนดสัดส่วนคะแนน การกำหนดปฏิทินการวัดและประเมิน การจัดทำผังการทดสอบกลางภาค ปลายภาค การพัฒนาเครื่องมือ การเลือกใช้วิธีการวัด มาตรฐานที่ 3 : การดำเนินการวัดและประเมิน การประเมินความก้าวหน้า การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการเสริมสมรรถนะผู้เรียน การตัดสินผลการเรียน การวิจัยและพัฒนาระบบงานการวัดและประเมินผลรายวิชา(เช่น พัฒนาเครื่องมือวัดคู่ขนาน O-NET PISA เป็นต้น)


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และมาตรฐาน งานการวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google