งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หัวใจและ หลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. แม่ และ เด็ก 5. สุขภาพจิต 6. ตา 7. ไต 8. ทันตกรรม 9. NCD 10. ยาเสพ ติด “ ประชาชนสุขภาพดี และมีความพึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หัวใจและ หลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. แม่ และ เด็ก 5. สุขภาพจิต 6. ตา 7. ไต 8. ทันตกรรม 9. NCD 10. ยาเสพ ติด “ ประชาชนสุขภาพดี และมีความพึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. หัวใจและ หลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. แม่ และ เด็ก 5. สุขภาพจิต 6. ตา 7. ไต 8. ทันตกรรม 9. NCD 10. ยาเสพ ติด “ ประชาชนสุขภาพดี และมีความพึง พอใจ เครือข่ายบริการสุขภาพเป็นเลิศ ” บริการปฐมภูมิ VISION ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย จัดระบบบริการ สุขภาพ การดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน ส่งเสริมให้ ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ นสค. NP PCA DHS

3 ให้ สุขศึกษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ค้นหา คัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย จัดระบบบริการ สุขภาพ การดูแลต่อเนื่อง ที่บ้าน ส่งเสริมให้ ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม ปฐมภูมิ

4 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม -ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าเมื่อมีอาการรีบ มา รพ.รับยาช่วยได้ 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย - คัดกรองจากผู้มารับบริการที่มีอาการ และผู้ที่มีประวัติ บุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- ดำเนินการตามแนวทางการดูแลและส่งต่อ / รับกลับ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน- เยี่ยมบ้าน - มีทะเบียนผู้ป่วย 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม

5 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย - ตรวจเต้านมด้วยตนเอง - คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- ดำเนินการตามแนวทางการดูแลและส่งต่อ/รับกลับ - palliative care 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน- มี Case manager - มีทะเบียนผู้ป่วย 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม - ชุมชนเกษตรปลอดสารเคมี เป้าหมาย ตรวจมะเร็งเต้านม (80%) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (20%)

6 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (3ม 2ข 1ร) 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 3 จัดระบบบริการสุขภาพ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน- ดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูต่อเนื่องที่บ้าน - มีทะเบียนผู้ป่วย 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม

7 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- ANC คุณภาพ - มีแนวทางการดูแลและส่งต่อ/รับกลับ - มี Case manager ใน high risk pregnancy - มีทะเบียน high risk pregnancy - WCC คุณภาพ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม เป้าหมาย : มี Case manager ใน high risk pregnancy ทุกราย

8 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย - คัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- ดำเนินการตามแนวทางการดูแลและส่งต่อ / รับกลับ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน- เยี่ยมบ้าน - มีทะเบียนผู้ป่วย 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม - ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต เป้าหมาย

9 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย คัดกรองตาต้อกระจก ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- ดำเนินการตามแนวทางการดูแลและส่งต่อ / รับกลับ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม เป้าหมาย : คัดกรองตาต้อกระจก ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี (60%)

10 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 3 จัดระบบบริการสุขภาพ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน- ดูแล ผู้ป่วย CKD - มีทะเบียนผู้ป่วย 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม

11 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก หญิงมีครรภ์ 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- เพิ่มความครอบคลุม การทาฟูลออไลด์วานิช เคลือบหลุม ร่องฟัน - นสค. ดูแลทันตสาธารณสุขเชิงรุก 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม - สร้างการมีส่วนร่วมของ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน (โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม,หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)

12 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ลดหวานมันเค็ม) 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย - คัดกรอง HT DM 3 จัดระบบบริการสุขภาพ- จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - มีคลินิก DPAC - ดำเนินการตามแนวทางการดูแลและส่งต่อ / รับกลับ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน- มีทะเบียนผู้ป่วย 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม - สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) เป้าหมาย : คัดกรอง HT DM (90%)

13 บทบาทกิจกรรม 1 ให้สุขศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2 ค้นหาและคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 3 จัดระบบบริการสุขภาพ-ติดตามผู้ผ่านการบำบัดเพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ 4 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 5 ส่งเสริมให้ครอบครัว และ ชุมชนมีส่วนร่วม เป้าหมาย ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ำ (80 %)

14 1. พัฒนานักสุขภาพครอบครัว (นสค.) 2. พัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (NP) 3. พัฒนาระบบคุณภาพ PCA 4. พัฒนาระบบการจัดการ DHS

15 เขต พัฒนา อบรม ครู ก.นักสุขภาพครอบครัวที่เน้นความรู้และทักษะเวชปฏิบัติ ครอบครัวทุกจังหวัด (ปี 2556) จังหวัด พัฒนา อบรม ครู ข.นักสุขภาพครอบครัวที่เน้นความรู้และทักษะเวชปฏิบัติ ครอบครัวทุกอำเภอ (ปี 2556) อำเภอ พัฒนา อบรมนักสุขภาพครอบครัวที่เน้นความรู้และทักษะ เวชปฏิบัติครอบครัวทุกคน (ปี 2557)

16 พยาบาลปฐมภูมิ จำนวน ผ่านการ อบรม กำลัง อบรมปี 2557คงเหลือ สงขลา38233827170 สตูล17514020105 ตรัง231218850 พัทลุง151146050 ปัตตานี4082121973104 ยะลา238164222032 นราธ วาส340181444570 เขต 121,9251,399140175211

17 1 อบรมทีมพัฒนาคุณภาพ PCA ระดับจังหวัด เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ขั้น 2 100% ผ่านเกณฑ์ขั้น 3 25% 2.อบรมทีมประเมินคุณภาพ PCA ระดับเขต เพื่อประเมินผ่านเกณฑ์ ระดับ 3

18 อบรมทีมพัฒนา DHS ระดับจังหวัด ด้วยเครื่องมือ แผนที่ผลลัพธ์ 3. ภาคี 1. วิสัยทัศน์ 5. เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า Progress Markers 2. พันธกิจ 4. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ Outcome Challenges ภาคีหุ้นส่วน ภาคียุทธศาสตร์

19 ระยะเวลา 3 ปี เน้นประเด็น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน กิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนา ทุก ๒ เดือน ทุกจังหวัดดำเนินการทุกอำเภอ ถอดบทเรียน จัดระบบสารสนเทศ วิจัย อำเภอเป้าหมายอำเภอคู่พัฒนา อ.นาทวี จ.สงขลาอ.ระโนด จ.สงขลา อ.ตะโหมด อ.เขาชัยสน จ. พัทลุง อ.ละงู จ.สตูลอ.ท่าแพ จ.สตูล อ.กันตัง อ.ห้วยยอด จ. ตรัง อ.กะพ้อ อ.หนองจิก อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ.รามัน อ.ยะหา จ. ยะลา อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอ.แว้ง จ.นราธิวาส

20 แบ่งเป็น 3 Node ระยะเวลา 1 ปี เน้น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ อำเภอผู้ประสานการเรียนรู้อำเภอที่สมัครเข้าโครงการ อ.นาทวี จ.สงขลาอ.สทิงพระ นาทวี หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.ตะโหมด อ.กงหรา จ. พัทลุง อ.ละงู จ.สตูลอ.ท่าแพ อ.เมือง จ.สตูล อ.กันตัง อ.ห้วยยอด จ. ตรัง อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีอ.ยะหริ่ง อ.ยะรัง จ. ปัตตานี อ.รามัน อ.ยะหา จ. ยะลา อ.ตากใบ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt 1. หัวใจและ หลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 4. แม่ และ เด็ก 5. สุขภาพจิต 6. ตา 7. ไต 8. ทันตกรรม 9. NCD 10. ยาเสพ ติด “ ประชาชนสุขภาพดี และมีความพึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google