งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพ ช่องปาก จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพ ช่องปาก จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพ ช่องปาก จังหวัดสงขลา

2 กิจกรรมหลักที่สำคัญในการ พัฒนา ระบบบริการสุขภาพสาขาช่อง ปาก 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ช่องปาก 2. ลดระยะเวลาการรอคอย 3. ระบบบริการมีคุณภาพ 4. ลดอัตราการเกิดโรค

3 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการ สุขภาพช่องปาก จำนวนรพ. สต. และศสม. ที่ ให้บริการสุขภาพช่องปาก เพิ่มขึ้นในแต่ละเขตบริการตัวชี้วัด ร้อยละ 45 ของรพ. สต. และ ศสม. มีการ จัดบริการโดยทันตบุคลากรประจำ หรือ จัดบริการสุขภาพช่องปากหมุนเวียนอย่าง น้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ประชาชนในทุกระดับมีการเข้าถึงบริการ สุขภาพช่องปาก 200/1,000 ประชากรในปี 2560

4 การจัดบริการสุขภาพช่องปากในหน่วย บริการระดับปฐมภูมิ ( ศสมและรพ. สต.) กิจกรรม : * การขยายการจัดบริการไปสู่ รพ. สต. และ ศสม. ในรูปแบบโซนเครือข่าย * การกระจายทันตภิบาล / ครุภัณฑ์ ทันตกรรม สู่รพ. สต. และศสม. 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการ สุขภาพช่องปาก

5 ศักยภาพการบริการระดับปฐม ภูมิ

6

7 45.0

8 1. เพิ่มการเข้าถึงบริการ สุขภาพช่องปาก พัฒนาการจัดบริการสุขภาพช่องปากใน ศสม. ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ( ลดความแออัดในเขตเมือง ) มีทันตแพทย์และทันตาภิบาลรับผิดชอบใน ศสม. หรือปฏิบัติงานเต็มเวลา * อย่างน้อยร้อยละ 50 ในปี 2557 ทุกแห่ง ใน ปี 2560 ความครอบคลุมการบริการ 200/1,000 ประชากร ปัจจุบันสงขลา มี ศสม.6 แห่ง มีทันต บุคลากรประจำ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67

9 2. การลดระยะเวลาการรอ คอย พัฒนาระบบการจัดบริการใส่ฟัน เทียมแก่ผู้สูงอายุ ระยะเวลาการรอคอยคิวในการใส่ฟัน เทียมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 6 เดือน ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 6 เดือน การมีส่วนร่วมของเอกชน (public-private) การมีส่วนร่วมของเอกชน (public-private)

10 ระยะเวลารอคอยใส่ฟัน เทียม ( เดือน )

11 2. การลดระยะเวลาการ รอคอย พัฒนาหน่วยบริการให้สามารถ จัดบริการ ทันตกรรมได้ตามมาตรฐาน - สัดส่วนจำนวนทันตแพทย์ทั่วไปต่อ ประชากร 1:10,000

12 แผนความต้องการทันตแพทย์

13 3. ระบบบริการมี คุณภาพ พัฒนางานคุณภาพด้านทันตกรรม สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานคุณภาพ Dental safety goal( ทันต แพทยสภา )

14 3. ระบบบริการมีคุณภาพ การดำเนินงานที่ผ่านมา มีการจัดอบรม ในด้านวิชาการ ทันตบุคลากร ทุกระดับทุกหน่วยบริการในจังหวัดสงขลา โดย สสจ. และทีมรพ. หาดใหญ่ มีการจัดอบรม ในด้านวิชาการ ทันตบุคลากร ทุกระดับทุกหน่วยบริการในจังหวัดสงขลา โดย สสจ. และทีมรพ. หาดใหญ่ เตรียมจัดตั้งทีมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานใน แต่ละรพ. เตรียมจัดตั้งทีมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานใน แต่ละรพ.มีแผนความก้าวหน้าดังนี้ 2557 : จะนะ ปาดังเบซาร์ 2558: สะเดา นาทวี นาหม่อม ระโนด สะทิ้ง พระ ควนเนียง รัตภูมิ สิงหนคร เทพา รัตภูมิ สิงหนคร เทพา 2559 : กระแสสินธุ์ สะบ้าย้อย บางกล่ำ คลอง หอยโข่ง

15 4. ลดอัตราการเกิดโรค เด็กอายุ 3 ขวบ เด็กอายุ 3 ขวบ มีฟันผุในฟัน น้ำนมไม่เกิน ร้อยละ 57 หรือมีฟันผุลดลงร้อยละ 1 ต่อปี มีฟันผุในฟันน้ำนมไม่เกิน ร้อยละ 50 ในปี 2560 ตัวชี้วัด ลดอัตราการเกิดโรคฟันผุโดยเน้นในกลุ่ม 3 ขวบ

16 อัตราการเกิดฟันผุในกลุ่มอายุ 3 ปีและ 12 ปี ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี อัตราการเกิดฟันน้ำนมผุในเด็ก 3 ปี 25522553255425552556 77.3577.7677.73 69.9069.6 4. ลดอัตราการเกิดโรค

17 แผนงานการดูแลสุขภาพช่องปาก เด็กแรกเกิด – 3 ปี มาตรการ : * สร้างความ ตระหนัก * สื่อ ประชาสัมพันธ์ * พัฒนา ศักยภาพจนท. * การใช้ ฟลูออไรด์วา นิช กิจกรรม 1. บูรณาการร่วมกับ โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ( เยี่ยมหลัง / คลินิก WCC) 2. การจัดทำสื่อความรู้การ ดูแลสุขภาพช่องปาก " ตาม ช่วงอายุที่สำคัญ (4-6mo,9- 12mo,15-18 mo 2-3y) 3. กิจกรรมฝึกทักษะแม่ในแต่ ละช่วงวัย " แปรงฟันให้ลูก ก่อนนอน " 4. พัฒนาศักยภาพ จนท / อส ม. " การเยี่ยมบ้าน " 5. การตรวจสุขภาพช่องปาก 6. การใช้ฟลูออไรด์เสริม และระบบติดตาม กิจกรรม 1. บูรณาการร่วมกับ โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ( เยี่ยมหลัง / คลินิก WCC) 2. การจัดทำสื่อความรู้การ ดูแลสุขภาพช่องปาก " ตาม ช่วงอายุที่สำคัญ (4-6mo,9- 12mo,15-18 mo 2-3y) 3. กิจกรรมฝึกทักษะแม่ในแต่ ละช่วงวัย " แปรงฟันให้ลูก ก่อนนอน " 4. พัฒนาศักยภาพ จนท / อส ม. " การเยี่ยมบ้าน " 5. การตรวจสุขภาพช่องปาก 6. การใช้ฟลูออไรด์เสริม และระบบติดตาม

18 แผนงานการดูแลสุขภาพช่องปาก เด็กแรกเกิด – 3 ปี ( ต่อ ) ตัวชี้วัดกิจกรรม 1. เด็กอายุ 9-12 เดือน มีฟันผุในฟันน้ำนมไม่มากกว่า ร้อยละ 2 2. เด็กอายุ 18-24 เดือน มีฟันผุในฟันน้ำนมไม่มากกว่า ร้อยละ 20 3. เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับบริการตรวจฟันและผู้ปกครอง ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ร้อยละ 70 (85 focal area) 4. เด็กต่ำกว่า 3 ปี แปรงฟันก่อนนอน ร้อยละ 70 (85 focal area) 4. เด็กต่ำกว่า 3 ปีได้รับฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 50 (70 focal area) เด็กอายุ 3 ขวบ มีฟันผุในฟันน้ำนมไม่ มากกว่า ร้อยละ 57 ( ร้อยละ 50 ปี 60) หรือมีฟันผุลดลง ร้อยละ 1 ต่อปี ( ภาพรวมเขต 12 ปี 55 ร้อยละ 69.75)


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพ ช่องปาก จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google