งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดสุรินทร์

2 คณะที่ 1 การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วน ของกระทรวงสาธารณสุข 1.1 : การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง/ชนบท

3 ประเมินสภาพ ปัญหา นโยบาย การรายงาน ผล การกำกับ ติดตาม การ ประเมินผล การประเมิน กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ การปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ

4 ประเมินสภาพปัญหา มีการวิเคราะห์ส่วนขาดของการ บริหารจัดการทรัพยากร ( คน / เงิน / ของ ) ที่ชัดเจน ( ปัจจุบันสัดส่วนบุคลากร สุรินทร์ 1:1,246) มีการจัดทำ Base line ข้อมูล ตามตัวชี้วัด 5 4 3

5 นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ นโยบายจังหวัด / แผนพัฒนาปฐมภูมิ ( แผนคน / เงิน / ของ ) / แผน ในระดับ CUP ที่ชัดเจน มีการนำองค์กร / กระบวนการสนับสนุนทุก ระดับ มีแผนการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ปัญหาจริงตามบริบท 5 4 3

6 การประเมินกลยุทธ์ การประเมินผล การกำกับติดตาม การรายงานผล การรายงานยังเข้าใจในคำ จำกัดความไม่ตรงกัน เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคพื้นฐาน จุดเด่น การพัฒนาคุณภาพ PCA 5 4 3

7 การปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 5 4 3 เกณฑ์จำนวนครั้ง ที่มารับบริการที่รพ สต./ ศสม.( ร้อยละ ) รพสต. 32 แห่ง ศสม. 4 แห่ง

8 การปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 5 4 3 ผู้ป่วย DM/HT ใน รพ. แม่ข่ายลดลง ( ร้อยละ ) รพสต. 32 แห่ง ศสม. 4 แห่ง

9 คณะที่ 1 การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วน ของกระทรวงสาธารณสุข 1.2 : มาตรการการสร้างสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบจาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย)

10 คณะที่ 1 คณะที่ 1 หัวข้อ 1.2 ประเด็นการตรวจราชการ 1.2.1 : กระบวนการสร้างสุขภาพระดับ ตำบลที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

11 นโยบาย / แผนกล ยุทธ์ / แผนปฏิบัติ การ การ ประเมินผล / กำกับติดตาม / การรายงานผล ในปี 2555 เร่งรัด ให้ รพ. ชุมชนทุก แห่งเปิดให้บริการ คลินิก DPAC แก่ กลุ่มเสี่ยงอย่าง เป็นรูปธรรม และ ขยายการ ให้บริการลงไปที่ รพ. สต. อำเภอละ 1 แห่ง  ระบบรายงาน ของอำเภอ ประเมินตนเอง  จังหวัดออก ติดตามประเมิน ในพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง  จัดประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ ติดตามผลการ ดำเนินงาน

12 การปฏิบัติ / ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบ  จัดตั้งคลินิก DPAC เปิด บริการที่เป็นรูปธรรม จำนวน 6 แห่ง ( รพ. สุรินทร์, ชุมพลบุรี, ท่าตูม, ปราสาท, สังขะ และ ลำดวน )  คลินิก DPAC ที่สามารถเป็น ต้นแบบ / ศูนย์เรียนรู้ได้ ชัดเจน คือ รพ. ชุมพลบุรี

13  หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ได้ดำเนินการ ผ่านขบวนการ 7 ขั้นตอน หมู่บ้านประเมินตนเอง ผ่าน 157 หมู่บ้าน และอยู่ ระหว่างรอประเมินซ้ำของ จังหวัด การปฏิบัติ / ผลผลิต / ผลลัพธ์ / ผลกระทบ

14 จังหวัดมีนโยบายลด หวาน มัน เค็ม อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น การจัดเมนู Healthy Break ในหน่วยงาน สังกัดสาธารณสุขทุกแห่ง จุดเด่นที่ พบ

15 คณะที่ ๑ การติดตามนโยบายปัญหาเร่งด่วน ประเด็นรายละเอียดจุดเด่น ประเมินสภาพ ปัญหา - ความซ้ำซ้อนของระบบรายงาน ซึ่งอยู่ ระหว่างการพัฒนา Data Center - มีความพยายามเชื่อมโยงระบบ ข้อมูลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้ง ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล นโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยปี 2555 ขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพระดับอำเภอ ตำบล จัดทำแผนบูรณาการระดับจังหวัด/ อำเภอ/ตำบล มีการพัฒนาcase/care manager ระดับอำเภอ หัวข้อที่ ๑.๒.๒ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง และพัฒนาระบบบริการ และการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่สำคัญ คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค

16 ประเด็นรายละเอียดจุดเด่น แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การ เน้นการส่งเสริมให้มีการสร้าง สุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน ภายใต้แนวคิด ชุมชน/ ท้องถิ่นเป็นเจ้าของสุขภาวะชุมชน ขับเคลื่อน -จังหวัดสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ แผนปฏิบัติการในระดับอำเภอและตำบลได้ดี ทำ ให้แผนระดับต่างๆ มีความสอดรับกัน -อปท.และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนและระดมทรัพยากรในพื้นที่ การติดตาม ประเมินผล ประชุม คปสจ. ทุกเดือน ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ/ติดตาม งานทุก 3 เดือน รายงานความก้าวหน้าทางเว็บไซต์ ของ สสจ. - มีการประเมินการลงข้อมูลในโปนแกรม Hos x-p โดยงานICT เข้ามาช่วยดึงข้อมูล - ICT ลงชี้แจงในเรื่องของโปรแกรม Hos x-p ใน ระดับ รพ.สต ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ปี 2555 ใน 4 เดือน -การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM/HT ในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป ได้ร้อยละ 23.60 การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เร่งรัด เพิ่มรพสต.ละ 1 แห่ง การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา จังหวัดมีการ แก้ปัญหาในเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีการ สอนพยาบาลในระดับอำเภอให้สามารถอ่าน และ ตรวจภาพได้

17 ปัญหาอุปสรรค ผู้รายงานในระบบรายงานโปรแกรม Hos x-p ยังไม่มีความชำนาญ การเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบงาน ประเด็นฝากจากจังหวัด 1.พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นไปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด โดยมอบงาน เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้พัฒนาระบบอย่างจริงจัง 2.จัดหาเครื่องถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อถ่ายภาพจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานเพิ่ม เพื่อบริหารจัดการเป็นโซนโรงพยาบาลชุมชน 3.จัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิค รับผิดชอบเป็นผู้ถ่ายภาพจอประสาทตาพร้อมแปล ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโซนโรงพยาบาลชุมชน

18 คณะที่ 1 การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วน ของกระทรวงสาธารณสุข 1.3 : การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อเกิด ภัยพิบัติ โรคระบาดและภัยสุขภาพ

19 ประเมินสภาพปัญหา มีการประชุมร่วมกันเพื่อ จัดทำแผนรองรับภัยพิบัติภัย สงคราม อบรม อฉช. ต้นแบบ 5 4 3

20 นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ มีแผนสอดคล้องกับ Scenario และ กระบวนการสั่งการ (Dispatch) ที่ชัดเจน มีการซ้อมแผนรองรับ อุบัติเหตุหมู่ มีการวิเคราะห์ซ้อมแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข (PHER) 5 4 3

21 การประเมินกลยุทธ์ การประเมินผล การกำกับติดตาม การรายงานผล การติดตามและ ประเมินผลยังดำเนินการ ในกลุ่มผู้รับผิดชอบควรมี ระบบรายงานข้อมูลให้ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 5 4 3

22 การปฏิบัติ ผลผลิต ผลลัพท์ ผลกระทบ 5 4 3 ผลการดำเนินการ EMS ในการเพิ่มการให้บริการ ผู้ป่วยสีแดงยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ( มากกว่า ร้อยละ 15 ) เช่นเดียวกับ การลดการขนผู้ป่วยสี เขียวมาด้วยรถ EMS


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google