งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย

2 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% =1

3 ตัวชี้วัดที่1.2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการ ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% =1

4 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสตรี 30-60ปี ได้รับการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมปี ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% =1

5 ตัวชี้วัดที่ 1.4ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับ วัคซีนโรคหัด ค่าคะแนน 1=<93% 2= % 3= % 4= % 5=>=99% =1

6 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ค่าคะแนน 1=<80% 2= % 3= % 4= % 5=>=95% =1

7 ตัวชี้วัดที่ 1.6 ประชาชน 15 ปีขึ้นไปได้รับ การคัดกรองเบาหวาน และความดัน ค่าคะแนน 1=<87.00% 2= % 3= % 4= % 5=>=96.00% =1

8 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนการใช้บริการที่ หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่ รพ. ค่าคะแนน 1 =<1.01 2= = = =>1.70 =1

9 ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืดสิทธิ UC ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5

10 ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราส่วนการรับไว้รักษาใน โรงพยาบาล(Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่ มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5

11 ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราส่วนการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือ ภาวะแทรกซ้อนของ HTสิทธิ UC ค่าคะแนน 1=Q1 2=Q2 3=Q3 4=Q4 5=Q5

12 ตัวชี้วัดที่ 2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ ตรวจจอประสาทตาประจำปี ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= – 74.99% 4= % 5=>=80% =1

13 ตัวชี้วัดที่ 2.6 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถ ควบคุมความดันโลหิตได้ <140/90 mmHg ค่าคะแนน 1= <45% 2= % 3= – 54.99% 4= % 5=>=60% =1

14 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละประชาชนมีหมอใกล้บ้าน จากผลงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2557 (สปสช.จะดึงข้อมูลสรุปเอง) การกำหนดช่วงคะแนน – 1 = <60.00% – 2 = – 69.99% – 3 = – 79.99% – 4 = – 89.99% – 5 = >=90.00%

15 ตัวชี้วัดที่ 3.2หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านขึ้นทะเบียน แบบไม่มีเงื่อนไข ค่าคะแนน 1=<11% 2= % 3= % 4= % 5=>=17% =1

16 ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยง รพ.และ หน่วยบริการปฐมภูมิ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ CUP ต้องจัดระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการระหว่างรพ.แม่ข่ายกับ PCU เครือข่าย โดยแนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยให้ CUP ประเมินตนเองมาก่อนตามการแปรผล จากนั้นให้ IT จังหวัด เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนตามบริบทข้อเท็จจริงของแต่ละ CUP การแปลผล 1 = มีระบบการออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบริการระหว่างรพ.แม่ข่าย กับ PCU เครือข่าย เช่น มีโปรแกรม สำหรับส่งข้อมูลบริการ และมี แนวทางปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันในเครือข่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 2 = มี 1 และมีการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ 3 = มี 2 และมีการทราบศักยภาพจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการพัฒนา รวมทั้งการ สะท้อนผลข้อมูลสู่หน่วยบริการ ปฐมภูมิในเครือข่าย 4 = มี 3 และมีการปรับปรุงหรือแผนพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 5 = มี 4 และมีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการในเครือข่ายมาวาง แผนการพัฒนาบริการอย่างน้อย 1 เรื่อง

17 ตัวชี้วัดที่ 3.4 หน่วยบริการประจำจัดระบบสนับสนุน บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ (ระบบยาและเวชภัณฑ์,IC,LAB,ระบบข้อมูล,ระบบการให้คำปรึกษา โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดทำรายงาน CUP Profile ให้ สสจ.(กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรใช้ภายในเครือข่าย และในรายงาน CUP Profile ตามมาตรฐาน PCA กำหนด ส่ง สสจ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557 การแปลผล 1= มี 1 ข้อ,2= มี 2 ข้อ,3= มี 3 ข้อ,4= มี 4 ข้อ, 5= มี 5 ข้อ

18 ตัวชี้วัด 4.1 ร้อยละคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ท74 ได้รับการสำรวจความพิการโดยใช้รหัส ICF ค่าคะแนน 1=<75% 2= % 3= % 4= % 5=>=90% =1

19 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% จังหวัดเลย รพ. ประเมินผ่าน 11 โรง = % =5

20 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ ค่าคะแนน 1=<65% 2= % 3= % 4= % 5=>=80% จังหวัดเลย รพ. ประเมินผ่าน 11 โรง = 84.61% =5

21 ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ค่าคะแนน 1=<25% 2= % 3= % 4= % 5=>=40% =1

22 ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ค่าคะแนน 1=<25% 2= % 3= % 4= % 5=>=40% =1

23 ผลการดำเนินงานเครือข่าย บริการสุขภาพ ที่ 8

24 ตัวชี้วัด เป้าห มาย บกนภอดลยนคสนนพ 1.1 ร้อยละหญิง ตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม เกณฑ์ ≥ ร้อยละหญิง ตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรกอายุ ครรภ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์ ≥ ร้อยละของสตรี กลุ่มเป้าหมายได้รับ การคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ≥ ร้อยละของเด็ก อายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR ร้อยละของเด็ก ประถม 1 ได้รับการ ตรวจช่องปาก ≥ ร้อยละของ ประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการ คัดกรองเบาหวาน ≥ ด้านที่ 1 : คุณภาพและผลงานการ จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

25 ตัวชี้วัด เป้าห มาย บกนภอดลยนคสนนพ 2.1 สัดส่วน OP ปฐม ภูมิ / รพ. ≥ อัตราเข้า โรงพยาบาลจากโรคหืด อัตราการเข้า รพ. จากภาวะแทรกซ้อน ระยะสั้นของ โรคเบาหวาน อัตราการเข้า รพ. จากภาวะแทรกซ้อน ระยะสั้นจากโรคความ ดันโลหิตสูง อัตราผู้ป่วย โรคเบาหวานได้รับการ ตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี อัตราผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงที่ สามารถควบคุมความ ดันโลหิตได้ < 140/90 mmHg เพิ่มขึ้น ด้านที่ 2 : คุณภาพและผลงานการ จัดบริการปฐมภูมิ

26 ตัวชี้วัด เป้าห มาย บกนภอดลยนคสนนพ 3.1 ร้อยละประชาชน มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ≥ ร้อยละหน่วย บริการปฐมภูมิผ่าน เกณฑ์ขึ้นทะเบียน ( ผ่านแบบไม่มี เงื่อนไข ) มีระบบข้อมูล สารสนเทศที่เชื่อมโยง โรงพยาบาลและหน่วย บริการปฐมภูมิ และนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มีการจัดระบบ สนับสนุนการ จัดบริการปฐมภูมิที่มี คุณภาพ อย่า ง น้อย 3 ระบ บ 100 ด้านที่ 3 : คุณภาพและผลงานการพัฒนา องค์กร

27 ตัวชี้วัด เป้าห มาย บกนภอดลยนคสนนพ 4.1 ร้อยละคนพิการ ที่ได้รับการประเมิน ความพิการด้วยรหัส ICF ร้อยละคลินิค ANC คุณภาพ ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ > ร้อยละของเด็ก ประถม 1 ได้รับการ เคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละผู้ปุวยโรค เรื้อรังได้รับการเยี่ยม บ้านตามเกณฑ์ ร้อยละ ผู้ป่วย โรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการ ≥ ด้านที่ 4 : คุณภาพและผลงานบริการที่ จำเป็น ( พื้นที่ )

28 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ Quality and Outcome Framework : QOF ปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google