งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจน ดุจญาติมิตร 1:1250 รู้สภาวะสุขภาพทุกคนใน เครือข่ายโดย GIS มี อสม. ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจน ดุจญาติมิตร 1:1250 รู้สภาวะสุขภาพทุกคนใน เครือข่ายโดย GIS มี อสม. ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจน ดุจญาติมิตร 1:1250 รู้สภาวะสุขภาพทุกคนใน เครือข่ายโดย GIS มี อสม. ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ เติมใจ เติมสมอง ให้นัก สุขภาพเป็นประจำ สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพ สต. เอาใจใส่ดูแลการส่งต่อ สมาชิกในกลุ่มเหมือนญาติ

3 กลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงาน WECANDO

4 WECANDO นิยามที่นักสุขภาพครอบครัว ทุกคนต้องรู้ W: Worker : กลุ่มวัยทำงาน E : Education : กลุ่มนักเรียน C : Child Care : กลุ่มเด็ก 0 – 5 ปี A : Antenatal Care : กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ N : None Communicable : กลุ่มโรคเรื้อรัง D : Disability : กลุ่มผู้พิการ O : Older : ผู้สูงอายุ

5

6 รายบุคคล C A N D O ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า ผู้สูงอายุครบวงจร รพ.สต. นโยบาย ส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค นสค. มี 5 ทักษะ อสม. ศูนย์สุขภาพ เด็ก ศูนย์สุขภาพ สตรี ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ E W -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม ผู้พิการพึ่งตนเอง เบาหวาน ความดัน สร้าง สุขภาพ รพศ. รพท. รพช. ศสม. 18

7 เป้าหมาย P&P เป้าหมาย P&P All people “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” C:เด็กA:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ 6

8 นสค 1:1,250 ป 1:20 อ 12:1 Dr รายบุคคล สิ่งแวดล้อม C A N D O 0-5 ปี พัฒนาการ I2I2 วัยเรียน 6-14 วัยรุ่น 15-20 ดญ.แม่ ยาเสพติด เด็กซิ่ง มั่วสุม วัยทำงาน 20-60 สูงอายุ >60 ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ช่วยดู ตัวช่วย ช่วยบริบาล บ้าน ร้านชำ ชุมชน รร./วัด ลานกีฬา สร้างสุขภาพ อาหาร ปลอดภัย ปลอดโรค เอื้อคนพิการ/ชรา ลด ละ เลิก เหล้า/บุหรี่ หวาน มัน เค็ม TB Stroke AIDS ฆ่าตัวตาย อ้วน CA Breast CA Cx DM/HT พิการ (ระดับดูแล) ฟันเทียม COPD (บุหรี่) ตับ (พยาธิ/เหล้า) MCH ปัญหา? E W

9 ดูแลประชาชนดุจญาติ รู้จักมักคุ้น, ไว้ใจ, เชื่อใจ ผูกเสี่ยวเป็นญาติ เปิดตัวแนะนำตนเองพร้อม เบอร์โทรฯ ประสาน อปท จัดหาตู้ยา ครัวเรือน มอบยาจำเป็นให้ทุกครัวเรือน บันทึกเบอร์โทรฯทุกบ้านใน มือถือ, NETBOOK

10

11 รู้สภาวะสุขภาพทุกคน แยกแยะกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย กลุ่มดี ตรวจเช็คสม่ำเสมอ กลุ่มเสี่ยงตรวจเช็คซ้ำ พร้อม เมนูออกกำลังกาย กลุ่มป่วย WECANDO แยกข้อมูล ใส่ NETBOOK วางแผนดูแลสุขภาพรายคน ร่วมกันกับ อสม รู้จักแพทย์ผู้รักษาสมาชิกใน กลุ่ม

12 อสม. ช่วยงานเต็มที่ พบ อสม. ในทีม 1:20 ใกล้ชิด มอบค่าป่วยการ อสม. รายงานการ เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพทุก เดือน อสม. ช่วยงาน 1:60 มีเบอร์โทร เป็นกลุ่มประจำ สอน อสม. เดือนละ 1-2 เรื่อง อสม. ร่วมเยี่ยมบ้านที่ตนเอง เป็นเจ้าภาพ เอาใจใส่ดูแล อสม. เป็นทีม สุขภาพ

13 เติมใจ เติมสมอง เรียนรู้ SRM อย่างตั้งใจ ฝึกความชำนาญเรื่องหนึ่ง เรื่องใดใน 5 เสือปฐมภูมิ บันทึกกิจกรรมงานด้วยรูป ถ่ายสรุปแลกเปลี่ยน ประชุมร่วมกับทีมงานใน รพ สต. ทุกเดือน รวบรวมผลงานเสนอในที่ ประชุมวิชาการต่างๆ เอาใจใส่ดูแลสมาชิกในทีม รพสต. เหมือนญาติ

14 สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต เสริมจุดแข็งของแต่ละคน ยุติการตำหนิข้อด้อยและ สมรรถนะต่ำ ซึ้งในคุณค่าและความร่วมมือ ของทุกคน ชื่นชมยกย่องความมุ่งมั่น ของผู้ร่วมงานตลอดเวลา ปรึกษาหารือกันอย่างให้ เกียรติและเข้าใจข้อจำกัด หนักแน่นต่อคำซุบซิบนินทาที่ สร้างรอยปริแตกแยก


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจน ดุจญาติมิตร 1:1250 รู้สภาวะสุขภาพทุกคนใน เครือข่ายโดย GIS มี อสม. ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google